Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA – 68 172 411,00 EUR

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

Typy inwestycji:

  Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

  W szczególności założono wsparcie na następujące typy projektów:

 • Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze) oraz działających na bazie sieci naukowych;
 • Wsparcie na wyposażenie – projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów.
 • W ramach Działania 1.1 wspierana będzie strategiczna infrastruktura badawcza, uzgodniona na etapie negocjacji Kontaktu Terytorialnego.
  Wnioskodawcy będą zobligowani do uzasadnienia wykorzystania powstałej infrastruktury B+R przez sektor biznesu. Każde wsparcie w publiczną infrastrukturę B+R musi być uwarunkowane oceną analizy ekonomiczno-finansowej, która będzie zawierać opis przyszłego użycia tej infrastruktury i będzie zapewniać, iż powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez przedsiębiorców w celach komercyjnych.

  Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

  Typy wnioskodawców:

  • Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową, zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014, poz. 1620 z poźń.. zm.), a w szczególności podmioty publiczne takie jak: instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, ośrodki innowacji, uczelnie
  • Alokacja na działanie: 27 270 040,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych
    • Dla pomocy de minimis intensywność pomocy nie przekracza 85%
     • Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

      Typy inwestycji:

       Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.
       W szczególności założono wsparcie na następujące typy projektów:

      • Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
      • Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych lub/i prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
      • – prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
       – opracowaniu linii pilotażowych,
       – opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
       – walidacja danego rozwiązania,
       – uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)
       Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.

      • Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej. Zakup wyników prac B+R jest możliwy jedynie w przypadku obowiązku przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję.
      • Typy wnioskodawców:

       • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa duże pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP NGO, instytucjami badawczymi
       • Alokacja na działanie: 61 000 000,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

          W przypadku wsparcia na projekty obejmujące badania przemysłowe, eksperymentalne lub wdrożenie wyników prac B+R:

         • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
         • 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
         • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.
         • Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

         • o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;
         • o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
          – projekt zakłada efektywną współpracę:
          – między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
          – między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
          – wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

           Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw

           Typy inwestycji:

            W szczególności założono wsparcie na projekty przyczyniające się do zwiększenia wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R oraz wdrażania innowacji. W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty związane z przygotowaniem i rozwojem pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych obejmujących m.in. zarządzanie projektami, kojarzenie partnerów, własności patentowej i intelektualnej, poszukiwanie zewnętrznego finansowania projektów, przeprowadzenie badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto, w ramach przedmiotowego działania możliwe będzie jako uzupełnienie w/w wsparcia otrzymanie dofinansowania na infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
            Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

            Typy wnioskodawców:

            • Instytucje Otoczenia Biznesu prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego
            • Alokacja na działanie: 7 902 371,00 EUR

              Poziom dofinansowania: 50%

  powrót