Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY – 163 503 604,00 EU

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Typy inwestycji:

  Realizacja instrumentów i usług rynku pracy, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w przedmiotowej ustawie, musi zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy służącymi indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmującymi: − identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy bezrobotnych, − kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

  Typy wnioskodawców:

  • Miejski Urząd Pracy/Powiatowe Urzędy Pracy z województwa świętokrzyskiego
  • Alokacja na działanie: 47 719 733 EUR

    Poziom dofinansowania: 100%

     10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

     Typy inwestycji:

     • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie – obligatoryjnie.
     • Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących 35 form wsparcia.
     • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
     • Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
     • Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.
     • Upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna).
     • Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.
     • Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
     • Typy wnioskodawców:

      • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
      • Lokalne Grupy Działania,
      • Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy23,
      • podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej.
      • Alokacja na działanie: 17 850 398 EUR

        Poziom dofinansowania: 85%

         10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

         Typy inwestycji:

         • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
         • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

          Typy wnioskodawców:

          • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
          • Lokalne Grupy Działania,
          • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu
          • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.
          • Alokacja na działanie: 37 919 904 EUR

            Poziom dofinansowania: 95%

  powrót