Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA – 177 247 193,00 EUR

Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie

Typy inwestycji:

 • Instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego
 • Typy wnioskodawców:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
  • grupy producentów rolnych
  • Alokacja na działanie: 29 088 903,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych
    • W przypadku de minimis intensywność pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych
     • Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

      Typy inwestycji:

       W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów związanych m.in. z badaniem rynku, dostosowaniem strategii produktu lub usługi do danego rynku, demonstrowaniem technologii. Dodatkowo, możliwe jest wsparcie, na przedsięwzięcia z zakresu metod i narzędzi służących pozyskaniu niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia przez MŚP produktów lub usług na docelowy rynek (w tym m.in certyfikaty, pozwolenia).

       Typy wnioskodawców:

       • Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego
       • Instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.
       • NGO (organizacje pozarządowe)
       • wojewódzkie samorządowe osoby prawne
       • Alokacja na działanie: 11 500 000,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych
         • W przypadku pomocy de minimis intensywność nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych
          • Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu

           Typy inwestycji:

           • Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
           • Typy wnioskodawców:

            • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) z branż regionalnych inteligentnych specjalizacji
            • organizacje przedsiębiorców z branż regionalnych inteligentnych specjalizacji
            • Alokacja na działanie: 2 137 709,00 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
              • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
               • Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

                Typy inwestycji:

                 Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

                • Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
                • Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
                • Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
                • W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach

                 Typy wnioskodawców:

                 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
                 • Alokacja na działanie: 60 794 983,00 EUR

                   Poziom dofinansowania:

                   • 55% mikro i małe przedsiębiorstwa
                   • 45% średnie przedsiębiorstwa
                   • 85% w przypadku pomocy de minimis
                    • Działanie 2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów Finansowych

                     Typy inwestycji:

                     • Wsparcie MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
                     • Interwencja w ramach działania ukierunkowana jest na poprawę dostępu sektora MŚP z obszaru regionu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności.
                     • Typy wnioskodawców:

                      • Podmioty wdrażające instrumenty finansowe
                      • Alokacja na działanie: 50 000 000,00 EUR

                        Poziom dofinansowania:

                        • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
                        • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
  powrót