Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA – 167 290 213,00 EUR

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy inwestycji:

  Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania powinny wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
  W ramach Działania 3.1 wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające na:

 • budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
 • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
 • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
 • budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji)
 • Typy wnioskodawców:

  • Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) posiadające oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego; w tym producenci rolno – spożywczy
  • duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego
  • uczelnie
  • związki i stowarzyszenia JST
  • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych
  • państwowe jednostki budżetowe
  • instytucje kultury
  • Alokacja na działanie: 34 086 206,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
     • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

      Typy inwestycji:

       Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

      • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie i/lub wprowadzenie systemów zarządzania energią w oparciu o TIK
      • kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, i/lub wprowadzenie systemów zarządzania energią w oparciu o TIK
      • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, i/lub wprowadzenie systemów zarządzania energią w oparciu o TIK
      • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii i/lub wprowadzenie systemów zarządzania energią w oparciu o TIK
      • Typy wnioskodawców:

       • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) posiadające oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego
       • Alokacja na działanie: 20 453 874,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • Maksymalny % dofinansowania wynika z właściwych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, obowiązujących w momencie udzielania wsparcia. zasad udzielania pomocy publicznej
         • mikro, małe przedsiębiorstwa – 55%
         • średnie przedsiębiorstwa – 45%
          • Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

           Typy inwestycji:

            Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
            W ramach działania wsparcie otrzymają projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego bądź innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

            Dofinansowane zostaną inwestycje związane m.in. z:

           • ociepleniem obiektu,
           • wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
           • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,
           • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
           • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
           • instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
           • wymiana pokrycia dachowego,
           • instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
           • mikrokogeneracją.
           • Projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji budynku muszą wynikać z przeprowadzonej w ramach audytu energetycznego analizy planowanych do wprowadzenia rozwiązań. Audyt energetyczny stanowi element konieczny do realizacji projektu,

            Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

            Typy wnioskodawców:

            • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,
            • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
            • związki i stowarzyszenia JST,
            • TBS,
            • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
            • uczelnie,
            • inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
            • policja,
            • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
            • samorządowe osoby prawne,
            • jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej
            • Alokacja na działanie: 51 99 265,00 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
               • Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

                Typy inwestycji:

                 Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych typów obszarów np.:

                • modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne,
                • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
                • wymiana źródeł ciepła,
                • mikrokogeneracja,
                • działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,
                • kampanie promujące:
                 – budownictwo zeroemisyjne,
                 – inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego.

                 Typy wnioskodawców:

                 • jednostki samorządu terytorialnego,
                 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) oraz
                 • duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiegoprzedsiębiorstwa
                 • partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego,
                 • organizacje pozarządowe (NGO),
                 • samorządowe osoby prawne,
                 • instytucje otoczenia biznesu,
                 • uczelnie,
                 • państwowe jednostki budżetowe,
                 • instytucje kultury
                 • Alokacja na działanie: 61 350 868,00 EUR

                   Poziom dofinansowania:

                   • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
                   • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
  powrót