Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE – 184 063 358,00 EUR

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Typy inwestycji:

  W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia realizowane
  na obszarze województwa świętokrzyskiego z zakresu:

 • budowy lub modernizacji wielofunkcyjnych zbiorników wodnych małej retencji uwzględnionych w Planach Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy (pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika,
 • budowy infrastruktury przeciwpowodziowej (poldery zalewowe uwzględnione w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym),
 • tworzenia i poprawy jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Typy wnioskodawców:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Alokacja na działanie: 20 453 874,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
    • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
     • Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

      Typy inwestycji:

       W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

      • kompleksowych działań skierowanych na poprawę gospodarowania odpadami, zgodnie z postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego/ WPGO oraz zapisami planów inwestycyjnych, w tym między innymi:
      • rozbudowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów,
      • utworzenie sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz sieci punktów ponownego wykorzystania i napraw
      • budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych
      • Typy wnioskodawców:

       • Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST.
       • Alokacja na działanie: 24 876 712,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
         • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
          • Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

           Typy inwestycji:

            W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

           • kompleksowego wsparcia gospodarki wodno-ściekowej, w tym:
           • budowa / rozbudowa/ przebudowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK,
            budowa / rozbudowa/ przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK,
            budowa / rozbudowa/ przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) wyłącznie jako niewielka część (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu) kompleksowego projektu regulującego gospodarkę ściekową (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej),
            budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej,

           • budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK.
           • Typy wnioskodawców:

            • Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
            • związki i porozumienia JST
            • przedsiębiorcy prowadzący działalność lub deklarujący prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego
            • Alokacja na działanie: 86 996 030,00 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
              • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
               • Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

                Typy inwestycji:

                 W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

                • zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia oraz wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej. Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego dotyczyć mogą jedynie obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
                • rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej. Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.
                • zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.
                • promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania
                 w ramach projektu,
                • organizacji wydarzeń kulturalnych. Warunkami przyznania wsparcia będzie spełnienie następujących kryteriów:
                • – szczególny wpływ na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści,
                 – wkład w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura, mianowicie promowanie kultury, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłu kreatywnego,
                 – wysokość wkładu EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w realizację projektu (z wyłączeniem bezpośrednich przychodów ze sprzedaży biletów).

                 Typy wnioskodawców:

                 • Jednostki samorządu terytorialnego
                 • samorządowe wojewódzkie
                 • osoby prawne
                 • instytucje kultury
                 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego (w tym archiwum państwowe)
                 • ROT i lokalne organizacje turystyczne
                 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
                 • związki i stowarzyszenia jst
                 • kościelne osoby prawne
                 • związki wyznaniowe oraz szkoły i uczelnie artystyczne
                 • przedsiębiorcy prowadzący działalność lub deklarujący prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego
                 • Alokacja na działanie: 37 412 210,00 EUR

                   Poziom dofinansowania:

                   • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
                   • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
  powrót