Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA – 129 517 902,00 EUR

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

Typy inwestycji:

  Budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach jako element większego kompleksowego projektu m.in.: przebudowa skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowa chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, etc. Projekty z zakresu dróg powinny, tam gdzie to możliwe uwzględniać budowę ścieżek rowerowych.

  W ramach działania nie będą wspierane prace remontowe i prace dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.

  Możliwe jest wsparcie inwestycji w drogi lokalne na zasadach zapisanych w Umowie Partnerstwa, przy czym inwestycje te nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy.

  Typy wnioskodawców:

  • Samorząd Województwa Świętokrzyskiego (w tym jednostki organizacyjne Samorządu Województwa)
  • Alokacja na działanie: 106 064 028,00 EUR

    Poziom dofinansowania: 85%

     Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa

     Typy inwestycji:

     • W ramach działania planuje się realizację minimum jednego projektu pozakonkursowego dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury kolejowej poza siecią TEN-T oraz zakupu taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich.
     • Uzupełniająco przewiduje się realizację projektów konkursowych dotyczących infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym (poza siecią TEN-T) skutkujących długotrwałą poprawą stanu technicznego m.in.: przebudowa węzłów kolejowych, kolejowo-drogowych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych z zapewnieniem efektywności energetycznej oraz wpływających łagodząco na zmiany klimatu.
     • W ramach działania nie będą wspierane inwestycje obejmujące prace remontowe, jak również dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury.

      Typy wnioskodawców:

      • Samorząd Województwa Świętokrzyskiego (w tym jednostki organizacyjne Samorządu Województwa)
      • zarządca infrastruktury kolejowej, zarządca infrastruktury dworcowej
      • Alokacja na działanie: 23 453 874,00 EUR

        Poziom dofinansowania: 85%

        • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
        • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
  powrót