Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST – 123 132 216,00 EUR

Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Typy inwestycji:

  W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (z wyłączeniem jednostek podległych administracji centralnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów
  na energooszczędne zgodnie z wynikami audytów energetycznych,
  w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła
 • – likwidacja pieców grzewczych na opał stały), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,

 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 • instalacją urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji (np. kolektory słoneczne),
 • wymiana pokrycia dachowego,
 • instalacją indywidualnych pieców (kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe) i mikrokogeneracją, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej, jak również znaczna redukcja CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji (o co najmniej 30%
  w przypadku zamiany spalanego paliwa). Instalowane urządzenia do ogrzewania muszą spełniać warunki określone w przepisach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dn. 21.10.2009 r.
 • Typy wnioskodawców:

  • Jednostki samorządu terytorialnego na obszarze ZIT
  • Związek ZIT KOF
  • Alokacja na działanie: 13 637 709,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
    • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
     • Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF

      Typy inwestycji:

       W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

      • modernizacji oświetlenia ulicznego,
      • rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych. Warunkiem dopuszczenia projektu do wsparcia będzie zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru, brak możliwości ubiegania się o środki krajowe na ten cel oraz stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa.
      • budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego m.in.: ścieżki rowerowe, centra przesiadkowe.
      • Przedkładane do wsparcia projekty muszą być wpisane w Strategię ZIT KOF.

       Typy wnioskodawców:

       • Jednostki samorządu terytorialnego na obszarze ZIT
       • Związek ZIT KOF
       • Alokacja na działanie: 11 592 859,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
         • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
          • Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

           Typy inwestycji:

            W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

           • podnoszenia standardu bazy technicznej i wyposażania parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
           • opracowywania planów lub programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo,
           • ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich,i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np.: parki miejskie, ogrody botaniczne, geoparki i ekoparki,
           • zabezpieczania miejsc przyrodniczo cennych na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
           • działań inwestycyjnych umożliwiających wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np.: zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne,
           • tworzenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zasoby przyrodnicze regionu poprzez ich promocję i zagospodarowanie do celów zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju turystyki,
           • budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych),
           • rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m. in.: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Geopark, ogrody botaniczne) oraz prowadzenia działań/kampanii informacyjno – edukacyjnych.
           • Typy wnioskodawców:

            • Jednostki samorządu terytorialnego na obszarze ZIT
            • Związek ZIT KOF
            • Alokacja na działanie: 10 229 626,00 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
              • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
               • Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF

                Typy inwestycji:

                 W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu budowy oraz przebudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Kielce oraz obszarze funkcjonalnym Kielc.

                 Możliwe jest wsparcie inwestycji w drogi lokalne na zasadach zapisanych w Umowie Partnerstwa, przy czym inwestycje te nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy.

                 Realizowane projekty powinny mieć możliwie jak najbardziej kompleksowy charakter tj. uwzględniać zarówno potrzeby inwestowania w infrastrukturę drogową jak i poprawę bezpieczeństwa drogowego i przepustowości ruchu drogowego.

                 W ramach działania nie będą wspierane prace remontowe i prace dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.

                 Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych, które posiadają lub będą posiadały (w przypadku budowy) status dróg publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2013 poz. 260) i które spełniają wymogi m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z póź. zm.), wynikają z Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

                 Typy wnioskodawców:

                 • Jednostki samorządu terytorialnego na obszarze ZIT
                 • Związek ZIT KOF
                 • Alokacja na działanie: 25 906 807,00 EUR

                   Poziom dofinansowania: 85%

                    6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

                    Typy inwestycji:

                     W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane projekty muszą wynikać z Gminnych Programów Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać wyraźną komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia.

                     W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast, miejscowości lub części miejscowości będących centrami gmin. Wsparcie będzie udzielane projektom przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

                     Dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może przekraczać 40% kosztów kwalifikowanych. Przy czym w przypadku gdy jest to infrastruktura drogowa, ograniczenie to należy rozumieć jako wydatki poniesione na budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym (zgodnie z definicją drogi zawartą w art. 4 Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych) oraz wydatki związane z budową/przebudową/remontem parkingów, miejsc postojowych i placów przeznaczonych do ruchu pojazdów niezlokalizowanych w pasie drogowym.

                     Ponadto wysokość wsparcia dla kategorii z zakresu kultury w ramach projektu nie może przekraczać 2 mln EUR kosztów kwalifikowanych. Projekty z zakresu kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.

                     Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

                     Typy wnioskodawców:

                     • Jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez jst.
                     • Alokacja na działanie: 50 037 691,00 EUR

                       Poziom dofinansowania:

                       • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).
                       • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.
                        • 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF

                         Typy inwestycji:

                          W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

                         • adaptacji i modernizacji istniejącej infrastruktury jednostek dydaktycznych służących kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie oraz ośrodków i centrów egzaminacyjnych. Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub nieopłacalna.
                         • zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności tych placówek.
                         • Przedsięwzięcia muszą uwzględniać tendencje demograficzne w celu zapewnienia długoterminowej opłacalności inwestycji.
                          Wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
                          Przedkładane do wsparcia projekty muszą być wpisane w Strategię ZIT KOF.

                          Typy wnioskodawców:

                          • Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru funkcjonalnego objętego ZIT, Związek ZIT KOF
                          • Alokacja na działanie: 7 230 513,00 EUR

                            Poziom dofinansowania:

                            • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).
                            • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.
  powrót