Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE – 133 618 356,00 EUR

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Typy inwestycji:

  Zakres niniejszego Działania obejmuje wsparciem:

 • rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej,
 • aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych),
 • digitalizację zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych zasobów),
 • rozwój infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.).
 • W ramach niniejszego Działania dofinansowane będą mogły zostać projekty zarządzane przez jednostkę administracji samorządowej. Projekty administracji rządowej zespolonej i niezespolonej będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego.

  Do dofinansowania zostaną wybrane wyłącznie projekty, w których beneficjent zapewni, iż nie będą one obarczone ryzykiem braku realizacji lub opóźnień związanych np. z niedostosowanymi regulacjami prawnymi w kraju.

  Typy wnioskodawców:

  • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego oraz jednostki działające w ich imieniu,
  • jednostki administracji rządowej w województwie,
  • instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze audiowizualnej,
  • Policja,
  • podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego z terenu województwa świętokrzyskiego działające na rzecz edukacji (uczelnie wyższe, szkoły i uczelnie artystyczne), kultury,
  • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
  • samorządowe wojewódzkie osoby prawne z terenu województwa świętokrzyskiego.
  • Alokacja na działanie: 34 086 206,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
    • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
     • 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

      Typy inwestycji:

       W ramach działania wsparte zostaną projekty związane między innymi z:

      • budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury turystycznej, w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową (np. systemy oznakowania i miejsca postoju)
      • tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego
      • realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem
      • wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
      • prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego
      • konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne
      • prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace rekonstrukcyjne i adaptacja budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych
      • projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej (cenne obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe)
      • rozwój i modernizacja infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centra i punkty informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie
      • Typy wnioskodawców:

       • jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego
       • przedsiębiorcy posiadający oddział lub zakład na terenie woj. świętokrzyskiego
       • Alokacja na działanie: 13 637 709,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
         • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
         • Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI

         • 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa
         • 45% – średnie przedsiębiorstwa
         • 35% – duże przedsiębiorstwa
          • 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

           Typy inwestycji:

            W ramach Działania 7.3 wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu:

            Infrastruktury ochrony zdrowia polegające na:

           • robotach remontowo-budowlanych związanych z: przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych (tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie:
           • – opieki długoterminowej,
            – opieki paliatywnej,
            – opieki hospicyjnej,
            – geriatrii,
            – ginekologii,
            – położnictwa,
            – neonatologii,
            – pediatrii,
            – inne jednostki zajmujące się leczeniem dzieci,
            – podstawowej opieki zdrowotnej,
            – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
            – jak również w zakresie dotyczącym m.in. chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowego i mięśniowego, psychicznych, układu oddechowego oraz innych nie wymienionych a zdiagnozowanych potrzebami regionu
            – lecznictwo uzdrowiskowe

            Infrastruktury usług społecznych w tym:

           • usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi do lat 3, opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego, treningowego i socjalnego. Inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i monitoringu problemów społecznych. W zakresie mieszkalnictwa wsparcie uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
           • Typy wnioskodawców:

             Projekty z zakresu wsparcia podmiotów ochrony zdrowia:
             Podmioty lecznicze zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, udzielające świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych (kontrakt z NFZ), działające w regionalnym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem:

            • Państwowego Ratownictwa Medycznego,
            • szpitali ponadregionalnych nie posiadających w swoich strukturach oddziałów geriatrycznych,
            • podmiotów nadzorowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nie będących jednostkami samorządu terytorialnego.
            • Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury pomocy i integracji społecznej:

            • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na rzecz świadczenia usług społecznych.
            • Alokacja na działanie: 44 992 070,00 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
              • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
              • Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI

              • 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa
              • 45% – średnie przedsiębiorstwa
              • 35% – duże przedsiębiorstwa
               • 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

                Typy inwestycji:

                 W ramach działania dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące typy przedsięwzięć:

                • rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół.
                • wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,
                • infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie,
                • komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,
                • inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz wyższego (w kierunkach kluczowych dla rozwoju województwa, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 lub stanowiących inteligentne specjalizacje województwa (sektor metalowo- odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze),
                • infrastruktura przedszkolna – w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług (w tym uwzględniając komplementarność wsparcia EFS).
                • Projekty muszą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

                 Wszystkie inwestycje infrastrukturalne muszą bazować na adaptacji/modernizacji istniejącej infrastruktury i muszą w pełni uwzględniać tendencje demograficzne odpowiedne do danego terytorium w celu zapewnienia długoterminowej opłacalności inwestycji. Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub nieopłacalna.

                 Typy wnioskodawców:

                 • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,
                 • szkoły,
                 • centra kształcenia ustawicznego,
                 • uczelnie,
                 • centra kształcenia praktycznego,
                 • ośrodki i centra egzaminacyjne,
                 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
                 • Alokacja na działanie: 61 350 868,00 EUR

                   Poziom dofinansowania:

                   • 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)
                   • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej
                   • Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI

                   • 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa
                   • 45% – średnie przedsiębiorstwa
                   • 35% – duże przedsiębiorstwa
  powrót