Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO – 68 113 694,00 EUR

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Typy inwestycji:

  Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez :

 • tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych
 • tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych
 • wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie
 • pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3
 • Typy wnioskodawców:

   Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

  • gminy (gminne jednostki budżetowe)
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
  • żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące
  • Alokacja na działanie: 11 800 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 95%

     8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

     Typy inwestycji:

      Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:

     • wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (m.in. w istniejącej bazie lokalowej – np. w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, w innych budynkach gminnych – np. zlokalizowanych przy urzędach gminy) w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego na obszarach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej z możliwością doposażenia w sprzęt, zakupu materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury;
     • wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy/miasta z możliwością doposażenia w sprzęt, zakupu materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury;
     • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami) , poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużanie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego (tak, aby były one bardziej dostępne dla rodziców/opiekunów dzieci pracujących w niestandardowych godzinach).
     • Typy wnioskodawców:

       Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

      • przedszkola i ich organy prowadzące (w tym przedszkola specjalne, integracyjne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania)
      • jednostki samorządu terytorialnego
      • organizacje pozarządowe
      • osoby prawne
      • Alokacja na działanie: 13 600 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 95%

         8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

         Typy inwestycji:

          Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez:

         • Realizację staży i praktyk zawodowych dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym. 2. Realizację dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia – (teoria plus praktyka) dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym.
         • Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami, ukierunkowanej na wspólny przegląd oferty edukacyjnej i szkoleniowej szkół i placówek oraz wypracowanie aktualnej oferty odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku pracy.
         • Działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji uczniów poprzez realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (oparte na współpracy różnych instytucji).
         • Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w określonych zawodach (w tym narzędzi TIK) jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
         • Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).
         • Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość).
         • Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i z pracodawcami/ przedsiębiorcami, jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe (np. staże nauczycieli, instruktorów w przedsiębiorstwach).
         • Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz.
         • Typy wnioskodawców:

           Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

          • szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
          • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
          • szkoły policealne różnego typu,
          • pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
          • partnerzy społeczno – gospodarczy,
          • podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół.
          • Alokacja na działanie: 30 351 420 EUR

            Poziom dofinansowania: 95%

  powrót