Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM – 98 574 181,00 EUR

Oś priorytetowa 9 jest osią jednofunduszową (EFS), obejmującą jeden cel tematyczny tj. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, jako optymalny model zapewnienia skuteczności interwencji oraz integrację wsparcia.

powrót