Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR- 310 293 756,00 EURO

Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż jeden cel tematyczny

Oś Priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur realizować będzie dwa cele tematyczne polityki spójności, tj. Cel 1 „wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz Cel 3 „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” w zakresie przewidzianym dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Połączenie dwóch ww. celów tematycznych sprzyja zachowaniu logiki wsparcia skierowanego na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Realizacja zarówno celu
tematycznego 1 (który koncentruje się na wzmacnianiu rozwoju technologicznego i innowacji), jak i celu 3 (nastawionego na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw) dąży do wzrostu
gospodarczego. Ma być to wzrost budowany na bazie innowacyjności, internacjonalizacji a przede wszystkim sprzyjać wydobyciu potencjałów firm funkcjonujących w regionie oraz oparciu ich konkurencyjności o nowoczesne rozwiązania. Takie podejście do rozwoju gospodarki regionu odzwierciedla cel strategiczny przyjęty w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” zdefiniowany jako „Wzrost konkurencyjności gospodarki”, którego realizacji dedykowana jest 1 oś priorytetowa. Zakłada on m.in. podniesienie konkurencyjności regionu poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji oraz wzrost innowacyjności firm. Interwencja w ramach wszystkich priorytetów inwestycyjnych przewidzianych dla CT 1 i 3 będzie wspólnie przyczyniać się do realizacji założonych w strategii celów.

Wymaga podkreślenia, iż głównym obszarem zainteresowania samorządu regionalnego jest rozwój zdefiniowanych inteligentnych specjalizacji. Wsparcie w Osi 1 (zarówno w ramach priorytetów
określonych dla CT 1 jak i CT 3) skupiać się będzie na wyłanianiu potrzeb i potencjałów firm funkcjonujących w ich obszarach. Projekty, które pojawią się w okresie realizacji Programu dadzą podstawę do analiz zmian zachodzących w specjalizacjach jak i obserwacji rozkwitu nowych przewag konkurencyjnych regionu.

Decyzja o dwutematyczej osi priorytetowej podyktowana jest także interesem samych beneficjentów oraz potrzebą ułatwienia im zrozumienia logiki wsparcia gospodarki w latach 2014-2020. Konieczne jest bowiem budowanie świadomości o nierozerwalnym związku między rozwojem technologicznym a rozwojem gospodarczym. Nie dotyczy to wyłącznie sektorów wysokich technologii, gdyż obecnie również tradycyjne sektory gospodarki bazują na dorobku naukowym. Ponadto taka konstrukcja osi pokazująca komplementarność obu celów ułatwia odnalezienie przestrzeni dla nowych pomysłów zarówno pojawiających się w sferze nauki jak i po stronie przedsiębiorstw. Zakładamy także, że zainspiruje do tworzenia powiązań pomiędzy różnymi środowiskami, co przełoży się na wartościowe i efektywne działania.

Priorytet inwestycyjny 1.1

„Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Zwiększenie wykorzystania wyników działalności B+R w gospodarce”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie warmińsko-mazurskim oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi.

Priorytet inwestycyjny 1.2

„Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeni”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Wzrost innowacyjności firm działających w obszarach inteligentnych specjalizacji”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z ośrodkami badawczymi a tym samym poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających publiczne wsparcie dla przedsiębiorstw.

Priorytet inwestycyjny 3.1

„Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczość”.
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Priorytet inwestycyjny 3.2

„Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa atrakcyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na
eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Priorytet inwestycyjny 3.3

„Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Unowocześnienie przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim”
Rezultatem działań podejmowanych w ramach realizacji priorytetu inwestycyjnego będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Priorytet inwestycyjny 3.4.

„Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie liczby przedsiębiorstw wspartych usługami świadczonymi przez instytucje otoczenia biznesu, a tym samym wzrost odsetka firm innowacyjnych w regionie (w przemyśle i usługach).

powrót