Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II. KADRY DLA GOSPODARKI – 84 604 002,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 10.1

„Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkoleni”.
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa jakości edukacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
Interwencja w ramach priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia liczby nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Priorytet inwestycyjny 10.3.

„Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie wzrost liczby osób, które zwiększyły / uzyskały nowe kompetencje.

Priorytet inwestycyjny 10.3 bis

„Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Dostosowanie wysokiej jakości kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki regionu”
Interwencja w ramach priorytetu przyczyni się do wzrostu liczby uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego którzy uczestniczą w kształceniu lub są zatrudnieni po 6 miesiącach po ukończeniu nauki.

powrót