Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWY REGION – 86 330 615,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 2.2.

„Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Zwiększenie wykorzystania i jakości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce województwa”
Zakłada się, że rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie wykorzystania TIK przez przedsiębiorstwa do prowadzenia, rozwoju i poprawy efektywności działalności gospodarczej. Wyższy stopień obiegu informacji, a także obniżenie kosztów komunikacji i transportu na większe odległości przyczynić się powinno do zwiększenia zasięgu funkcjonowania firm lokalnych i regionalnych. Ciągła ewolucja i specjalizacja w świadczeniu usług i utrzymywaniu kontaktów oraz relacji z klientami w zakresie ich obsługi, a także relacji z partnerami biznesowymi jest realną szansą na zwiększenie konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw na rynkach.

Priorytet inwestycyjny 2.3.

„Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego.

powrót