Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – 80 359 495,00 EURO

Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż jeden cel tematyczny Oś Priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych obejmuje priorytety „infrastrukturalne” (a więc przewidziane do realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dwóch celów tematycznych polityki spójności, tj. Celu 9 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Celu 10 „Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie”. Konstrukcja osi skupiającej interwencję na problemach z dostępnością do podstawowych usług publicznych odzwierciedla założenia strategiczne województwa przyjęte w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w której przyjęto cel operacyjny „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych”. Dotyczy on zarówno edukacji jak i usług medycznych oraz socjalnych. Należy podkreślić, iż wsparcie w ramach obu priorytetów ujętych w osi 8 kierowane będzie w szczególności do Obszarów Strategicznej Interwencji określonych w ww. Strategii jako „obszary o słabym dostępie do usług publicznych” oraz „obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej”. Rozwiązywanie problemów specyficznych dla tych terenów, gdzie kumulują się problemy społeczne związane często z ograniczonym dostępem do usług publicznych musi być realizowane szeroko i obejmować wszelką infrastrukturę niezbędną do aktywizacji i rozwoju mieszkańców. Stąd logika interwencji wymaga, aby eliminacja barier w rozwoju społeczności na obszarach defaworyzowanych postrzegana była kompleksowo. Zakłada się, że przyjęte rozwiązanie stanowić będzie również inspirację dla beneficjentów, którzy realizować będą projekty na rzecz poprawy dostępu do usług publicznych, dzięki czemu podejmowane działania będą komplementarne i spójne. Zaproponowana konstrukcja osi eliminuje także problem wydzielenia priorytetu 9.1 „inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną…” oraz priorytetu 10.4 „inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” z osi tematycznych przewidzianych dla celu 9 i 10, które poza ww. priorytetami finansowane będą środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym samym zachowana zostaje zasada jednofunduszowości osi priorytetowych.

Priorytet inwestycyjny 9.1

„Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych i socjalnych”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu będzie zmniejszenie odsetka ludności korzystającej z pomocy społecznej oraz towarzyszący mu spadek bezrobocia. Jednocześnie wzrośnie liczba korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Priorytet inwestycyjny 10.4

„Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu będą lepiej wykształcone zasoby pracy w kierunku potrzeb przedsiębiorstw, co ułatwi znalezienie pracy.

powrót