Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW- 147 280 041,00 EURO

Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż jeden cel tematyczny Oś Priorytetowa Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów obejmuje dwa cele
tematyczne polityki spójności, tj. Cel 6 „Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami” oraz Cel 5 „Promowanie dostosowania do zmian klimatu”. Realizacja obu ww. celów wspierana będzie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Interwencja w ramach osi skupia się na realizacji trzech priorytetów inwestycyjnych celu tematycznego 6, tj. gospodarce odpadami, gospodarce wodnej, racjonalnym wykorzystaniu zasobów. Towarzyszyć im będą działania wynikające z priorytetu 5.2, obejmującego zapobieganie i zarządzanie ryzykiem katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych. Łącznie oś priorytetowa obejmuje więc szeroko pojęte kwestie środowiska, które w województwie warmińsko-mazurskim stanowi szczególny zasób. Walory środowiskowe tworzą unikatową wartość turystyczną i wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Włączenie do osi dedykowanej środowisku przyrodniczemu priorytetu skierowanego na zapobieganie i zarządzanie ryzkiem wystąpienia klęsk i katastrof, które mogą mu zagrozić, sprzyja zachowaniu logiki interwencji w tym obszarze. Troska o właściwe pielęgnowanie regionalnych atutów, m.in. wód, lasów, czystego środowiska, obejmuje także zarządzanie ryzykiem wystąpienia zjawisk mogących im zagrozić. Klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne w takim regionie jak warmińsko-mazurskie stanowią zagrożenie wielopłaszczyznowe i decyzja o dwutematycznej osi priorytetowej również jest tego wyrazem. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż priorytet 5.2 jest jedynym spośród priorytetów celu tematycznego 5 planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Wydzielenie osobnej osi wyłącznie dla tego priorytetu (co odzwierciedlałoby zasadę nie łączenia celów tematycznych) byłoby zabiegiem znacznie mniej racjonalnym niż zaproponowane – spójne tematycznie – rozwiązanie.

Priorytet inwestycyjny 6.1.

„Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa gospodarki odpadami w województwie”
W efekcie zaplanowanej w ramach priorytetu interwencji zakłada się zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych selektywnie przy jednoczesnym wzroście możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.

Priorytet inwestycyjny 6.2.

„Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość wody”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie wzrost odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Zakłada się również zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę i ulepszonego oczyszczania ścieków.

Priorytet inwestycyjny 6.4.

„Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych województwa dla wzrostu konkurencyjności”
W rezultacie interwencji w ramach priorytetu zwiększy się powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony oraz rozmiar „zielonej” infrastruktury.

Priorytet inwestycyjny 5.2.

„Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Wzrost bezpieczeństwa regionu poprzez zapobieganie i zarządzanie ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie bezpieczeństwa przed zagrożeniami, klęskami żywiołowymi, głównie powodziowymi. Zakłada się wzrost pojemności obiektów małej retencji wodnej a także liczby osób, które korzystają ze środków ochrony przeciwpowodziowej.

powrót