Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI. KULTURA I DZIEDZICTWO- 51 935 152,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 6.3.

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Zmiana pasywnej filozofii ochrony dziedzictwa kulturowego regionu i wykorzystanie instytucji kultury do budowy tożsamości regionalnej”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu będzie wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Jednocześnie zakłada się zwiększenie liczby widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych oraz zwiedzających muzea.

powrót