Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA- 257 279 674,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 7.2.

„Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa dostępności i wewnętrznej spójności oraz przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych w województwie warmińsko-mazurskim”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będą skrócone czasy dojazdu pomiędzy ośrodkami życia społeczno-gospodarczego w województwie.

Priorytet inwestycyjny 7.3.

„Rozwój przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów i połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Funkcjonalny system żeglugi na śródlądowych drogach wodnych województwa”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie możliwość sprawniejszego pokonywania budowli hydrotechnicznych wzniesionych na kanałach żeglownych oraz większe bezpieczeństwo żeglugi.

Priorytet inwestycyjny 7.4.

„Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Stworzenie realnej i konkurencyjnej alternatywy wobec ruchu kołowego i poprawa standardów regionalnych przewozów pasażerskich”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie skrócony czas podróżowania pomiędzy obszarem przygranicznym w północno-zachodniej części województwa a stolicą regionu oraz lepsze warunki podróżowania dla klientów przewozów kolejowych.

powrót