Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI – 64 848 510,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 9.2.

„Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”
Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa jakości obszarów problemowych dla włączenia społeczności je zamieszkujących”
W rezultacie interwencji w ramach priorytetu zakłada się zwiększenie liczby nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

powrót