Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA X. REGIONALNY RYNEK PRACY – 212 380 489,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 8.5

„Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa dostępu do zatrudnienia osobom pozostającym bez pracy”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy a jednocześnie wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje.

Priorytet inwestycyjny 8.7

„Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Stworzenie warunków do powstawania nowych firm”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu będzie zwiększenie zatrudnienia dzięki utworzonym w powstałych firmach miejscom pracy, przy czym zakłada się, że dzięki interwencji wzrośnie przeżywalność mikroprzedsiębiorstw w pierwszych latach ich funkcjonowania.

Priorytet inwestycyjny 8.8

„Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą prac”.
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy.”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie powrót lub wejście na rynek pracy osób, które z powodu braku możliwości zapewnienia opieki osobom zależnym, zwłaszcza małym dzieciom, nie mogły w nim uczestniczyć.

Priorytet inwestycyjny 8.9

„Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców.”
W rezultacie interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego pracownicy i pracodawcy zdobędą nowe kwalifikacje i umiejętności, pozwalające im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Priorytet inwestycyjny 8.10

„Aktywne i zdrowe starzenie się”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Zmniejszenie poziomu dezaktywacji zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie lepszy stan zdrowotny pracowników, szybszy powrót do zdrowia po chorobach, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

powrót