Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 126 535 469,00 EURO

Priorytet inwestycyjny 9.4

„Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
W wyniku interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego oczekuje się, że wzrośnie grupa osób podejmujących zatrudnienie (spośród osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Priorytet inwestycyjny 9.7

„Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa dostępu do usług społecznych lub zdrowotnych”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych i zdrowotnych, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług.

Priorytet inwestycyjny 9.8

„Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia”
Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty
„Poprawa dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez rozwój ekonomii społecznej”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie wyjście osób ze sfery wykluczenia społecznego, założenie na specjalnych warunkach, bo przedsiębiorstwa społecznego i w ten sposób utworzenie miejsc pracy.

powrót