Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA – 447 900 000 EURO

Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

Typy inwestycji:

  Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na:

 • budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R
 • zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.

  Typy wnioskodawców:

  • Jednostki naukowe i ich konsorcja
  • Uczelnie wyższe
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa)
  • Alokacja na działanie: 25 000 000,00 EUR

    Poziom dofinansowania

     Zgodnie z mapą pomocy regionalnej2.

    • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw;
    • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;
    • 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.
     • Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

      Typy inwestycji:

      • Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
      • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
      • Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).
      • Typy projektów można łączyć.

       WYKLUCZENIA:
       Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji4. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy, tj. eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji.

       Typy wnioskodawców:

       • przedsiębiorstwa lub ich grupy
       • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo)
       • podmioty wdrażające instrumenty finansowe Przedsiębiorstwa, w tym głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r
       • WYKLUCZENIA:
        Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w:
        – w sektorze hutnictwa żelaza i stali,
        – w sektorze węglowym,
        – w sektorze budownictwa okrętowego,
        – w sektorze włókien syntetycznych,
        – w sektorze transportu,
        – w sektorze energetycznym.

        Alokacja na działanie: 101 900 000,00 EUR

         Poziom dofinansowania

         • 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
         • 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
         • 25 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
         • 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.
         • Dodatkowa premia

         • 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
         • 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
         • 15 punktów procentowych jeżeli projekt obejmuje efektywną współpracę lub jego wyniki są szeroko rozpowszechniane.
          • Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

           Typy inwestycji:

           • Poddziałanie 1.3.1 – Zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, usługi prawne i księgowe, doradztwo) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
           • Poddziałanie 1.3.2- Rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.
           • Poddziałanie1.3.3- Kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji:
           • a) uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
            b) uzbrojenie terenów inwestycyjnych11 (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez instrustruktury doprowadzającej),
            c) budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej oraz kampanie promocyjne.

           • Poddziałanie 1.3.4 Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014.
           • Typy wnioskodawców:

            • Poddziałanie 1.3.1 i Poddziałanie 1.3.2
            • a) Instytucje otoczenia biznesu. Pod pojęciem „instytucji otoczenia biznesu” należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

            • Poddziałanie 1.3.3 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne.
            • Poddziałanie 1.3.4 Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+.
            • Alokacja na działanie: 43 500 000,00 EUR

              Poziom dofinansowania

              • Poddziałanie 1.3.1 – Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
              • Poddziałanie 1.3.2 – Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
              • Dla projektów inwestycyjnych IOB:

              • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
              • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw;
              • 25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw.
              • Poddziałanie 1.3.3 – Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
              • Poddziałanie 1.3.4 – W zależności od rodzaju projektu
               • Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

                Typy inwestycji:

                • Poddziałanie 1.4.1
                • Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:
                 1. Działania obowiązkowe:
                 a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
                 b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
                 c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
                 d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
                 e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
                 f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
                 2. Działania dodatkowe:
                 a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
                 b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
                 c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
                 d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

                • Poddziałanie 1.4.2
                • Kompleksowy system zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m.in.:
                 a) promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej),
                 b) promocja inwestycyjna (m.in. aktualizację bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych),
                 c) budowę Marki Wielkopolska.

                 Typy wnioskodawców:

                 • Poddziałanie 1.4.1
                 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

                  WYKLUCZENIA:
                  1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w:
                  – w sektorze hutnictwa żelaza i stali,
                  – w sektorze węglowym,
                  – w sektorze budownictwa okrętowego,
                  – w sektorze włókien syntetycznych,
                  – w sektorze transportu,
                  – w sektorze energetycznym.

                 • Poddziałanie 1.4.2
                 • 1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
                  2. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski występujące w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

                  Alokacja na działanie: 20 500 000,00 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • Poddziałanie 1.4.1
                   • Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
                    do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

                   • Poddziałanie 1.4.2 – 85%
                   • Wsparcie inwestycyjne:

                   • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
                   • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
                    • Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

                     Typy inwestycji:

                     • Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP
                     • Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:
                     • a) środki trwałe;
                      b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

                     • Poddziałanie1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
                     • Typy wnioskodawców:

                      • Poddziałanie 1.5.1- Podmioty wdrażające instrumenty finansowe
                      • Poddziałanie 1.5.2 i Poddziałanie1.5.3- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.
                      • Alokacja na działanie: 277 000 000,00 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • Poddziałanie 1.5.1 Do uzupełnienia po uzyskaniu wyników oceny ex-ante instrumentów finansowych
                        • Poddziałanie 1.5.2 i 1.5.3
                        • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
                         35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw

  powrót