Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – 90 000 000 EURO

Działania:

2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

Cel szczegółowy
Wzrost zastosowania TIK w gospodarce
Opis: Niski stopień wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach regionu nie sprzyja ich konkurencyjności. Dla znacznej części przedsiębiorstw Internet jest jedynie źródłem informacji, a dla niewielkiej – instrumentem prowadzenia działalności gospodarczej.
Odpowiedzią na powyższy stan rzeczy jest realizacja niniejszego priorytetu Inwestycyjnego. Jego celem jest wzrost zastosowania TIK w gospodarce, co wymaga uzyskania odpowiednich rezultatów. Oczekuje się, iż na rozszerzenie stosowania tych technologii wpływać będą takie rezultaty, jak wzrost zakresu e-usług, handlu elektronicznego, a także wykorzysta-nie TIK w zarządzaniu biznesem, w kontaktach biznesowych, czy w sieciowaniu działalności gospodarczej.
Kluczowym rezultatem inwestowania w e-gospodarkę powinna być przede wszystkim większa liczba wdrożonych usług on-line.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług,
 • wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw,
 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B).

 

2.3 Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegółowy
Wzrost zastosowania TIK w sferze publicznej
Opis: Niski stopień wyposażenia w komputery, ograniczone korzystanie z Internetu mieszkańców Wielkopolski nie sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Choć ze środków perspektywy finansowej 2007 – 2013 zrealizowano szeroko zakrojoną inwestycję w infrastrukturę szerokopasmową, nadal niski jest stopień jej wykorzystania. Jedną z przyczyn jest niski stopień rozwoju e-administracji i innych sfer publicznych pod tym względem oraz niski poziom cyfryzacji wszelkiego rodzaju informacji.
Wzrost zastosowania TIK w sferze publicznej będzie budowany w takich obszarach, jak wzrost liczby korzystających z e-usług, rozwój e-edukacji, większe możliwości dostępu przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych do kultury, ochrony zdrowia i innych informacji.
Miarą sukcesu w tym obszarze inwestowania WRPO 2014+ będzie przede wszystkim wzrost liczby usług świadczonych przy pomocy technologii IT. Pośrednio, wzmocni to efekty edukacyjne, zwiększy zatrudnialność oraz ograniczy wykluczenia społeczne, co bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność zasobów ludzkich.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel,
 • zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z za-kresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury,
 • informatyzacja placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych,
 • wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów,
 • wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu,
 • rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje,
 • tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS).

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, w zakresie m.in. rozwijania kompetencji kadr w związku z wdrożeniem i obsługą realizowanych systemów informatycznych.

powrót