Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III. ENERGIA – 352 200 000 EURO

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Typy inwestycji:

 • Poddziałanie 3.1.1
 • 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe,
  2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyło-wej) z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth,
  3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth.
  4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe,
  5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2MWth,
  6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe

 • Poddziałanie 3.1.2
 • Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

  Typy wnioskodawców:

  • jst i ich związki,
  • jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • szkoły wyższe,
  • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego),
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
  • Alokacja na działanie: 35 200 000,00 EUR

    Poziom dofinansowania

     Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

    • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
    • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
    • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
     • Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

      Typy inwestycji:

       Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. z:
       a) ociepleniem obiektu,
       b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
       c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
       d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
       e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
       f) wymianą oświetlenia na energooszczędne
       g) systemami monitorowania i zarządzania energią
       h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

       Typy wnioskodawców:

       • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
       • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy
       • samorządowe jednostki organizacyjne
       • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
       • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
       • Towarzystwa Budownictwa Społecznego
       • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych
       • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
       • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
       • Alokacja na działanie: 96 000 000,00 EUR

         Poziom dofinansowania

          Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

         • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
         • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
         • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
          • Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

           Typy inwestycji:

           • Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
           • W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6.. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:
            a) Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
            b) Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np. :
            – sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)
            – zajezdni tramwajowych i autobusowych,
            – przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych
            – parkingów typu P&R, B&R
            – zintegrowanych centrów przesiadkowych
            – zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,
            – pasów ruchu dla rowerów.
            c) Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).
            d) Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów40 w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)
            e) Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego
            f) Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5).).

           • Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
           • a) Budowa, rozbudowa przebudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci o skali regionalnej.
            b) Modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.

           • Poddziałanie 3.3.3 ZIT i OSI
           • Typy wnioskodawców:

            • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
            • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
            • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
            • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego
            • Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
            • Przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2)
            • Podmioty wdrażające instrumenty finansowe
            • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe
            • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE
            • Alokacja na działanie: 222 275 177,00 EUR

              Poziom dofinansowania

               Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

              • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
              • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
              • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
  powrót