Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. ŚRODOWISKO – 215 972 597 EURO

Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych

Typy inwestycji:

 • Poddziałanie 4.1.1
 • Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego (wały przeciwpowodziowe, budowle wałowe): wykonanie nowych obiektów, kompleksowe remonty, przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejących obiektów (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych i standardów technicznych)

 • Poddziałanie 4.1.2
 • Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej) – realizowane wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.

 • Poddziałanie 4.1.3
 • Projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz retencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu).

 • Poddziałanie 4.1.4
 • Projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń – projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.

 • Poddziałanie 4.1.5
 • Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

  Typy wnioskodawców:

  • jst i ich związki,
  • jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
  • OSP (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
  • Alokacja na działanie: 41 300 000,00 EUR

    Poziom dofinansowania

     Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

     Limity i ograniczenia w realizacji projektów
     Dla poddziałania 4.1.1, 4.1.2 – minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 tys. zł;
     Dla poddziałania 4.1.3, 4.1.4 i 4.1.5 – minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 100 tys. zł.

      Działanie 4.2. Gospodarka odpadami

      Typy inwestycji:

      • Poddziałanie 4.2.1
      • Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym:
       – projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;
       – projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
       – projekty dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów;
       – projekty dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów;
       – projekty dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych do zamknięcia w zakresie zgodnym z zakresem określonym w decyzji o zamknięciu, jako element kompleksowego projektu.

      • Poddziałanie 4.2.2
      • Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, realizowane przez jst i ich związki.

       Typy wnioskodawców:

       • jst i ich związki,
       • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.
       • Alokacja na działanie: 25 200 000,00 EUR

         Poziom dofinansowania

         • Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem.
         • Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 200 tys. zł.
          • Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa

           Typy inwestycji:

            W celu wypełnia wymagań dyrektywy ściekowej52 wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do10 000 RLM53 ujętych w KPOŚK54 oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

           • budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
           • budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
           • budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).
           • Typy wnioskodawców:

            • jst i ich związki,
            • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.
            • Alokacja na działanie: 25 200 000,00 EUR

              Poziom dofinansowania

              • Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem.
              • Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 tys. zł.
               • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

                Typy inwestycji:

                • Poddziałanie 4.4.1
                • 1.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
                 2.Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
                 3.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
                 4.Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
                 5.Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
                 6.Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
                 7.Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
                 8.Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
                 9.Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).

                 Typy projektów można łączyć.

                • Poddziałanie 4.4.2
                • Wsparcie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury

                • Poddziałanie 4.4.3
                • Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+

                 Typy wnioskodawców:

                 • Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
                 • Jednostki samorządu terytorialnego.
                 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
                 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
                 • Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
                 • Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.
                 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej57) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
                 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
                 • Inne instytucje z sektora finansów publicznych.
                 • Szkoły wyższe.
                 • Przedsiębiorcy jako partnerzy projektów realizowanych przez beneficjentów wskazanych w pkt. 1- (dotyczy Poddziałania 4.4.2)
                 • Alokacja na działanie: 51 000 000,00 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • Poddziałanie 4.4.1 – 85%
                   • Poddziałanie 4.4.2 – 50%
                   • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                   • 4.4.1. Minimalnie 500 000,00 PLN Maksymalnie 20 000 000,00 PLN
                    • Działanie 4.5 Ochrona przyrody

                     Typy inwestycji:

                     • Poddziałanie 4.5.1
                     • Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

                     • Poddziałanie 4.5.2
                     • Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody).

                     • Poddziałanie 4.5.3
                     • Projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w obrębie banków genowych, ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt i ogrodów dendrologicznych na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o rodzime gatunki. Projekty związane z ochroną zasobów przyrodniczych wraz z działaniami promocyjno – informacyjnymi wykorzystującymi lokalne zasoby przyrodnicze (działania realizowane na obszarach innych niż parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary NATURA 2000).

                     • Poddziałanie 4.5.4
                     • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
                      Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

                      Typy wnioskodawców:

                      • jst i ich związki,
                      • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
                      • samorządowe osoby prawne,
                      • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
                      • zkoły wyższe,
                      • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
                      • Alokacja na działanie: 10 200 000,00 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • Do 85% kosztów kwalifikowalnych
                        • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                        • Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 100 tys. zł
  powrót