Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO – 238 600 000 EURO

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Cel szczegółowy
Poprawa stanu infrastruktury zdrowotnej i społecznej
Opis: Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury zdrowotnej i społecznej, zwiększając tym samym dostępność mieszkańców regionu do dobrej jakości usług w tym zakresie. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia obserwowanych w Wielkopolsce nierówności w zakresie ochrony zdrowia, wzmocni wysiłki na rzecz przeciw-działania ubóstwu i wykluczenia społecznego oraz włączenia do rynku pracy.
W Wielkopolsce widoczne są wyraźne deficyty w zakresie dostępu do infrastruktury zdrowotnej. Największe deficyty występują – podobnie jak w całym kraju – w zakresie opieki nowotworowej, układu krążenia, układu kostno-stawowego, układu oddechowego i chorób psychicznych. Brakuje m.in. placówek leczniczych, opiekuńczo-terapeutycznych i rehabilitacyjnych o odpowiednich standardach leczenia przeznaczonych dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej (w tym zakresie występuje szczególnie trudna sytuacja). Wsparcie infrastruktury zdrowotnej przyczyni się do utrzymania dobrego stanu zdrowia przyszłych i obecnych zasobów pracy w regionie. Nie ulega wątpliwości, że stan zdrowia wpływa na stan zasobów pracy. Interwencje podejmowane w ramach PI w zakresie infrastruktury społecznej przyczynią się do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. W regionie infrastruktura społeczna jest słabo wykształcona – deinstytucjonalizacja usług społecznych powinna być zatem uzupełniona niezbędnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, po-dobnie jak aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3. Rezultatem interwencji w ramach PI 9.1. będzie więc poprawa świadczonych usług zdrowotnych i społecznych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców regionu. Efektem działań będzie wzrost aktywności zawodowej osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy ze względu na chorobę, niesprawność, czy trudną sytuację życiową.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

  • inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,
  • inwestycje w infrastrukturę społeczną.

 

9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Cel szczegółowy
Rewitalizacja i restrukturyzacja obszarów problemowych
Opis: Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych określonych w lokalnych programach rewitalizacyjnych, bądź w innych dokumentach równoważnych. Rezultatem interwencji podjętych w ramach tego PI będzie kompleksowa rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów, na których nagromadziło się najwięcej problemów. Dotyczyć ona będzie zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. W Wielkopolsce skala degradacji fizycznej, gospodarczej i społecznej części obszarów jest znacząca. W mniejszych miastach regionu istnieją znaczne obszary charakteryzujące się zdegradowaną zabudową, zdekapitalizowaną infrastrukturą techniczną, ograniczoną dostępnością transportową, koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. W dużych miastach regionu istnieją niekiedy całe dzielnice z zaznaczającymi się różnymi przejawami niedostosowania do standardów współczesności oraz znacznym stopniem degradacji zabudowy, przestrzeni publicznej, wyposażenia w elementy infrastruktury technicznej. Sytuacjom tym towarzyszą często zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców tych obszarów. Także znaczna część obszarów wiejskich Wielkopolski objęta jest występowaniem zjawisk degradacji społeczno-gospodarczej i fizycznej. Inwestycje infrastrukturalne wzmocnią wysiłki na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz włączenia na rynek pracy. Pozwolą także na odnowę zdegradowanych miast, dzielnic miast oraz obszarów wiejskich i osiągnięcie na tych obszarach akceptowalnych standardów cywilizacyjnych. Realizowane działania przyczynią się do wzmocnienia, bądź wręcz wykształcenia potencjału rozwojowego na obszarach podlegających interwencji. Działania rewitalizacyjne prowadzone na obszarach problemowych (rozumianych jako obszary zdegradowane fizycznie, gospodarczo i społecznie, na których występują określone problemy) wzmacniają bezpieczeństwo, promują integrację gospodarczą, społeczną i kulturową tych obszarów, zwalczają różne formy dyskryminacji, poprawiają podaż i dostępność kluczowych usług, zwiększają liczbę miejsc pracy, co jest istotne dla spójności społecznej Wielkopolski.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

  • projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z kształtowaniem po-staw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne.

10. 4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegółowy
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Opis: Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury edukacyjnej i warunków kształcenia, a tym samym do poprawy jakości edukacji. Na obszarze województwa stan infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia jest zróżnicowany. Utrudniony jest dostęp do instytucji wychowania przedszkolnego, szczególnie na obszarach poza granicami dużych miast. Brakuje nowoczesnych, kompleksowo wyposażonych i działających placówek (ośrodków), w których można uzyskać wy-kształcenie i kwalifikacje w zawodach właściwych dla danej branży. Placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego wyposażone są w sprzęt do nauki odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku pracy. Rezultatem podejmowanej interwencji będzie poprawa jakości edukacji i kształcenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności mieszkańców regionu oczekiwanych na rynku pracy. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową przyczyniać się będą do wyrównywania szans życiowych, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, oraz będą sprzyjać wzrostowi aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

  • inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego,
  • inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne,
  • inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego,
  • inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje.
powrót