Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V. TRANSPORT – 420 500 000 EURO

Działania:

7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Cel szczegółowy
Poprawa warunków dla transportu drogowego
Opis: Poprawa warunków dla transportu drogowego w Wielkopolsce będzie osiągana przez budowę, przebudowę i modernizację sieci drogowej, w taki sposób, aby wzmacniała ona po-wiązania poszczególnych obszarów województwa wielkopolskiego, w tym z siecią TEN-T. Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego pozwoli na poprawę dostępności wewnątrzregionalnej, a także dostępności regionu do krajowego i europejskiego systemu komunikacji drogowej, szczególnie przez wzmocnienie powiązań z siecią TEN-T. Przyczyni się także do zmniejszenia różnic wewnątrzregionalnych, silnie zaznaczających się w przestrzeni Wielko-polski. Pozwoli na zmniejszenie skali marginalizacji poszczególnych części regionu oraz grup mieszkańców. Zwiększy atrakcyjność ośrodków miejskich, szczególnie subregionalnych, jako miejsc rozwoju działalności gospodarczej. Stworzy warunki dla zwiększenia mobilności mieszkańców województwa. Będzie także mieć wpływ na wzrost konkurencyjności, zwiększenie możliwości inwestowania oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy. Podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców miejscowości, w których zostaną wybudowane obwodnice i obejścia drogowe.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

  • budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach,
  • budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne).

 

7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cel szczegółowy
Poprawa warunków dla transportu kolejowego
Opis: Niedostateczny stan techniczny i dekapitalizacja wielu odcinków regionalnych linii ko-lejowych oraz taboru kolejowego dla przewozów regionalnych to jedne z najistotniejszych barier rozwojowych województwa. Taka sytuacja ma m.in. niekorzystny wpływ na mobilność mieszkańców regionu, możliwości rozwoju poszczególnych jego obszarów, środowisko. Dodatkowo warunki podróżowania zdecydowanie pogarsza zły stan infrastruktury dworcowej. Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do promowania transportu kolejowego w Wielkopolsce, a także do polepszenia łączności z siecią TEN-T. Efektem będzie poprawa warunków podróżowania na najbardziej zdekapitalizowanych odcinkach regionalnych linii kolejowych w regionie. Przyczyni się to do zwiększenia mobilności mieszkańców poszczególnych obszarów województwa wielkopolskiego, mieszkających w zasięgu przebudowanej, zmodernizowanej, czy zrehabilitowanej infrastruktury kolejowej. Pozwoli na osłabienie negatywnie wpływających na wewnętrzną spójność regionu skutków znacznej rozciągłości południkowej terytorium Wielkopolski. Przyczyni się także do zwiększenia mieszkańcom województwa możliwości dojazdów do pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych.
Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego jest zgodna z wspólnotową polityką transportową oraz zaleceniami KE dla Polski w kwestii preferencji dla inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

  • przebudowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej poza siecią TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie,
  • zakup i modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich,
  • budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T,
  • infrastruktura obsługi i serwisowania taboru.
powrót