Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI. RYNEK PRACY – 280 190 360 EURO

8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długo-trwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Cel szczegółowy
Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu kompetencji i doświadczeń zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, tym samym zwiększy ich aktywność na rynku pracy i poziom zatrudnienia. Największych problemów na rynku pracy doświadczają kobiety, osoby młode do 30. roku życia, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne. Ponadto w ostatnich latach notuje się w Wielkopolsce w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrost udziału długotrwale pozostających bez pracy. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w braku odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz niskiej mobilności przestrzennej związanej z poszukiwaniem pracy poza miejscem zamieszkania. Rezultatem działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego będzie poprawa dostępu do rynku pracy, większa mobilność zawodowa i geograficzna. Podjęte interwencje będą jednocześnie wzmacniać włączenie społeczne i przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na rynku pracy.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • działania na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy,
 • wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego,
 • wsparcie mobilności przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES,
 • monitoring i prognozowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy.

 

8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szczegółowy
Wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz generowania nowych miejsc pracy. Skutkiem zwiększania aktywności w zakresie powstawania nowych podmiotów działalności gospodarczej będzie rozwój regionu. W strukturze działalności gospodarczej w Wielkopolsce dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. Wskaźnik przedsiębiorczości w regionie jest wyższy niż liczony dla kraju, ale w ostatnich latach tempo rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce uległo przyhamowaniu. Ponadto od kilku lat obserwuje się spadek wolnych oraz nowoutworzonych miejsc pracy. Na przyrost nowych miejsc pracy może wpłynąć powstawanie przedsiębiorstw. Główną barierą wejścia na rynek dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest ograniczony dostęp do kapitału finansowego. Osoby te bardzo często nie mogą liczyć na pozyskanie finansowania ze źródeł komercyjnych ze względu na brak odpowiedniej historii kredytowej, niedysponowanie wystarczającymi zabezpieczeniami, czy zbyt wysokie ryzy-ko planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Innymi barierami są nieznajomość procedur, nieumiejętność pozyskania kapitału, brak wiedzy na temat dostępnych jego źródeł oraz brak informacji o rynku pracy. Podjęte interwencje będą wzmacniać wysiłki na rzecz wsparcia osób doświadczających trudności na rynku pracy oraz przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na nim.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

8.8 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Cel szczegółowy
Wzrost zatrudnienia osób wyłączonych z rynku pracy ze względu na brak możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Efektem realizacji działań będzie nie tylko zwiększona dostępność do usług opieki nad dziećmi, ale także elastycznych form zatrudnienia, a co za tym idzie, większa możliwość godzenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi. W Wielkopolsce mimo obserwowanych zmian na przestrzeni ostatnich lat sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy nadal jest zróżnicowana. Kobiety wciąż stanowią grupę narażoną w większym stopniu na bezrobocie, niż mężczyźni. Ich udział w strukturze bezrobotnych pozostaje wysoki. Nie dziwi zatem fakt, że częściej stanowią one grupę długotrwale bezrobotnych. Jedną z barier uniemożliwiającą im wejście lub powrót na rynek pracy jest sprawowanie opieki nad dzieckiem. W regionie notuje się niewielki przyrost liczby instytucji opieki nad małymi dziećmi. Ponadto pracodawcy w niewielkim stopniu zainteresowani są rozwiązaniami z zakresu elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego z prywatnym. Podjęte interwencje będą wzmacniać wysiłki na rzecz wsparcia osób doświadczających trudności na rynku pracy.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
 • aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3,
 • wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

 

8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel szczegółowy
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców oraz będzie zapobiegać wyłączeniu z rynku pracy pracowników przedsiębiorstw modernizowanych. Efektem realizacji działań będzie nie tylko wzrost zatrudnienia lub kontynuacja zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw, co zapobiega stagnacji gospodarczej. Wskaźnik zatrudnienia w regionie w znacznej mierze zależy od przedsiębiorców z sektora MŚP, wśród których dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Średnio jedna trzecia tych firm funkcjonuje do jednego roku, przy czym wartości wskaźnika przeżywalności przedsiębiorstw analizowane w dłuższym okresie pokazują, że przeżywalność ta dość znacznie spada w miarę kolejnych lat działalności. Przedsiębiorcy z sektora MŚP koncentrują uwagę na bardziej doraźnym planowaniu działalności i bieżącym funkcjonowaniu, pomijając kwestie zarządzania kompetencjami, zarządzania wiekiem, nie prowadzą działań prorozwojowych, w tym wdrażających innowacje. Ponadto obserwuje się niewystarczający poziom umiejętności dotyczących nowych technologii oraz deficyty pracowników na poziomie kompetencji cyfrowych. Tymczasem zasadniczym czynnikiem rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej jest zdolność przedsiębiorstw do zmian w zależności od wymagań rynku oraz umiejętność korzystania z nowych technologii. Realizacja działań włączy pracowników i przedsiębiorców do społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie w zakresie kompetencji zarządzania strategicznego, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i wdrażania działań prorozwojowych, w tym innowacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Ponadto lepsze przygotowanie kadr w pewnych sektorach przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce,
 • wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej,
 • wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy,
 • wzmacnianie dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności.

 

8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się

Cel szczegółowy
Wydłużenie czasu aktywności zawodowej.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do podniesienia poziomu zdrowia i wydłużenia czasu aktywności zawodowej mieszkańców Wielkopolski. Większa produktywność i wydajność pracy zdrowych pracowników bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarki. Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach zasoby pracy gwałtowanie zmniejszą się, przy jednoczesnym systematycznym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Istotnym problemem w regionie jest także niska świadomość zdrowotna mieszkańców, szczególnie w kwestii chorób cywilizacyjnych oraz niski stopień wykrywalności chorób na wczesnym etapie ich występowania. Uwagę zwraca systematyczny wzrost liczby osób hospitalizowanych w kolejnych starszych grupach wiekowych w zakresie nowotworów, chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Coraz więcej Wielkopolan po-szkodowanych jest w wypadkach przy pracy z powodu obciążenia fizycznego lub psychicznego. Taki stan rzeczy negatywnie wpływa na zasoby rynku pracy. Podjęte interwencje będą wzmacniać wysiłki na rzecz wsparcia osób doświadczających trudności na rynku pracy, w szczególności osób zagrożonych wyłączeniem z powodu stanu zdrowia.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,
 • programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy,
 • przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatyw-nie wpływających na zdrowie,
 • programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w za-kresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych,
 • poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy.
powrót