Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 197 290 359 EURO

9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Cel szczegółowy
Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych, a tym samym przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa. Przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego mają złożony charakter, związany najczęściej z brakiem pracy, nie-sprawnością lub przewlekłą chorobą. To ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba są w Wielkopolsce od wielu lat najczęstszymi powodami otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Ubóstwem zagrożone są w szczególności rodziny utrzymujące się z niezarobkowych źródeł dochodu. W gospodarstwach domowych utrzymujących się z zasiłków i świadczeń stopa zagrożenia ubóstwem skrajnym kształtuje się na poziomie ok. 30%. Zatrudnienie jest najbezpieczniejszą drogą wyjścia z ubóstwa. Dlatego konieczna jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zgodnie z wynikami badań wielkopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej, korzy-stających ze świadczeń często cechuje niskie wykształcenie, niski poziom kompetencji społecznych i zawodowych, w tym cyfrowych, oraz brak doświadczenia zawodowego. Sprawia to, że poziom oddalenia od rynku pracy pewnych grup społecznych w wieku produkcyjnym jest znaczny i wymaga stosowania bardziej długofalowych i kompleksowych działań włączających do życia społecznego i zawodowego. Dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem wrośnie nie tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także zatrudnionych. Z kolei większa aktywność zawodowa i ekonomiczna przekłada się na rozwój gospodarki.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej,
 • działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej oraz opuszczającej te placówki,
 • koordynacja i monitoring wdrażanych w regionie działań z zakresu aktywnej integracji.

 

9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel szczegółowy
Zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych i zdrowotnych.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia dostępności do dobrej jakości usług społecznych i zdrowotnych, ograniczając tym samym poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w regionie. Niezwykle istotne jest wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do podstawowych dóbr i usług społecznych, bo-wiem brak możliwości ich zaspokojenia przekłada się na dysfunkcje społeczne, w tym status na rynku pracy, mobilność społeczną i zawodową. Ograniczony dostęp do usług społecznych i zdrowotnych w Wielkopolsce wynika w głównej mierze z niskiej podaży pewnych usług, ich wysokich kosztów, niskiej jakości, nie-dostosowania do trendów demograficznych. Trudności te mogą występować łącznie, wzajem-nie się przenikać, co zwiększa zakres i dotkliwość wykluczenia społecznego i ubóstwa. Starzenie się społeczeństwa dynamizuje rozwój takich sektorów gospodarki, jak srebrna gospodarka, a w jej ramach m.in. usługi osobiste, świadczenia zdrowotne i opiekuńcze. Zatem eliminowanie barier dostępu, rozwój i podwyższanie jakości usług odpowiadających na trendy demograficzne będzie wpływało na rozwój i konkurencyjność gospodarki w Wielkopolsce.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcia dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego,
 • programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci,
 • projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia osób starszych i z niepełno-sprawnościami,
 • zwiększenie dostępu do usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
 • zwiększenie dostępu do różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego, wspomaganego, treningowego,
 • koordynacja i monitoring usług społecznych w regionie.

 

9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Cel szczegółowy
Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług dla PES.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu za-trudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Dodatkowo zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług dla PES pozytywnie wpłynie na popyt na pracę w podmiotach ekonomii społecznej, będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, a tym samym ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa. Podmioty ekonomii społecznej pełnią bowiem istotną rolę w systemie aktywizacji społeczno-zawodowej i wychodzeniu z ubóstwa. Wielkopolska zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem liczby podmiotów ekonomii społecznej. W 2012 roku w Wielkopolsce funkcjonowało 70 spółdzielni socjalnych, około 270 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą (tj. 123 fundacje i 147 stowarzyszeń) oraz 1 spółka non-profit. Jednak liczba podmiotów ekonomii społecznej jest niewystarczająca, a deficyty w zakresie zarządzania tymi podmiotami, brak kompetencji branżowych pracowników PES oraz niska skala współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, między PES i przedsiębiorstwami rynkowymi oraz między PES, przedsiębiorstwami rynkowymi i jednostkami samorządu terytorialnego sprawiają, że sektor ten nadal wymaga wsparcia.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,
 • zwiększenie dostępu do usług na rzecz PES,
 • projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju PES,
 • koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym monitoring, ewaluacja, działania informacyjno-edukacyjne, tworzenie regionalnych sieci kooperacji.
powrót