Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII. EDUKACJA – 134 500 000 EURO

10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia pod-stawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Cel szczegółowy
Zwiększenie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do ograniczenia barier dostępu do edukacji, stworzy środowisko sprzyjające uczeniu się, wyposaży dzieci i młodzież w szeroki portfel kompetencyjny, co w efekcie ograniczy przedwczesne kończenie nauki szkolnej i zwiększy szanse na zatrudnienie. W Wielkopolsce obserwowane są znaczne dysproporcje w dostępie do edukacji, w za-kresie warunków nauczania i wyposażenia szkół (np. w nowoczesne technologie wykorzystywane w nauczaniu), czy jakości nauczania. Wychowaniem przedszkolnym jest objętych znacznie więcej dzieci w miastach, tj. w 2012 roku 93,1% w wieku 3-5 lat, niż na wsi, gdzie do przedszkoli uczęszcza 52,1% dzieci w tym wieku. Proces edukacyjny opiera się na stopniowym przygotowaniu ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie i odpowiadania na globalizacyjne wyzwania. Procesowi temu powinno towarzyszyć wyrównywanie szans edukacyjnych, przeciwdziałające tym samym wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. Poprawa jakości edukacji i wyposażenie dzieci/młodzieży w odpowiedni kapitał, zwłaszcza w zakresie kreatywności i innowacji, kompetencji społecznych wpływa bezpośrednio na rozwój gospodarki. Wykształcenie, odpowiednie kompetencje i umiejętności warunku-ją nie tylko obecność na rynku pracy, ale także rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej,
 • przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK,
 • wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji,
 • wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych,
 • wsparcie działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów.

 

10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;

Cel szczegółowy
Wzrost udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia udziału osób w wieku aktywności zawodowej w kształceniu ustawicznym, podniesienia kwalifikacji i kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy, jednocześnie wpłynie na zwiększenie świadomości uczenia się przez całe życie, co w efekcie zwiększy szanse na zatrudnienie, pozostanie aktywnym na rynku pracy oraz uniknięcie ubóstwa i wykluczenia społeczne-go.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość Wielkopolan jest zadowolona ze swojego poziomu wykształcenia i nie planuje zdobycia nowych kwalifikacji oraz umiejętności. Jednocześnie nauki nie kontynuuje większość mieszkańców z wykształceniem średnim i niższym. Różnice poziomu wykształcenia między osobami młodymi oraz w wieku 35 lat i więcej wskazują na lukę kompetencyjną, która pogłębia się wraz z wiekiem. W edukacji i szkoleniach bierze udział marginalna liczba mieszkańców powyżej 25 roku życia. Tymczasem niskie kwalifikacje są jedną z głównych przyczyn niepowodzenia w znalezieniu pracy. Dlatego tak istotny jest wzrost udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
Wysokiej jakości kapitał ludzki jest jednym z głównych czynników rozwoju gospodarki. Dlatego wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego będzie wpływać na rozwój go-spodarki w regionie, świadczyć o jej konkurencyjności i innowacyjności.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej,
 • przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego i egzaminowania,
 • projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych.

 

10.3 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z praco-dawcami

Cel szczegółowy
Zwiększenie dostępności do dobrej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.
Opis: Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, co w efekcie zwiększy szanse na zatrudnienie. W Wielkopolsce jakość nauczania w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz integracja kształcenia z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy są na niezadowalającym poziomie. Wielkopolscy pracodawcy w zdecydowanej większości negatywnie oceniają stopień przygotowania absolwentów szkół zarówno do podjęcia pracy, jak i rozpoczęcia pro-wadzenia działalności gospodarczej. Istnieje potrzeba zwiększenia liczby osób posiadających wykształcenie w zakresie kierunków technicznych. Obecnie w regionie odsetek absolwentów takich kierunków jest niższy niż średnio w kraju i nie odpowiada realnym zapotrzebowaniom gospodarki opartej na wiedzy i lokalnego rynku pracy. Interwencje podjęte w ramach tego Priorytetu Inwestycyjnego będą wpływać na zmniejszenie bezrobocia (szczególnie wśród osób młodych) i wzrost aktywności zawodowej, przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

 • projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu,
 • projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży.
powrót