Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego

Typy projektów
Realizowane będą projekty mające na celu wzmocnienie potencjału sfery badawczo – rozwojowej:
budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjum naukowo-przemysłowym, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej;
budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury szkół wyższych służącej prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej;
wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze;
zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach;
dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony środowiska.

Typy wnioskodawcy
Jednostki naukowe.
Szkoły wyższe.
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny realizujący projekt kluczowy.

Alokacja na działanie EUR 85 266 287

poziom dofinansowania do 85%

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka

Typy projektów
Wnioskodawca będzie składał jeden wniosek obejmujący całość projektu (część badawczą i wdrożeniową), przy czym możliwa będzie realizacja projektu bez konieczności samodzielnego przeprowadzenia przez wnioskodawcę części badawczej, która może być zlecona lub zakupiona od jednostki naukowej.

Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie, będzie sam decydował o wykonawcy prac B+RT – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami, bądź też może zakupić lub zlecić prace badawcze jednostce naukowej.

W ramach części badawczej przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i zlecone / wykupione od jednostek naukowych. Składane projekty mogą także dotyczyć wsparcia jedynie części wdrożeniowej, w przypadku gdy beneficjent:
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie sam przeprowadził prace B+RT;
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zakupił od jednostki naukowej wyniki prac B+RT;
zamierza dokonać wyłącznie komercjalizacji prac B+RT.

Złożony wniosek będzie podlegał całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową. W przypadku pomyślnego przejścia procedury oceny, wnioskodawca otrzymuje decyzję o dofinansowaniu projektu.

Jeżeli w wyniku realizacji części badawczej okaże się, że realizacja części wdrożeniowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, beneficjent może złożyć wniosek o odstąpienie od dalszej realizacji projektu. Wówczas wniosek o dofinansowanie wraz z wnioskiem o odstąpienie kierowany jest do ponownej oceny wykonalności, która uwzględnia wyniki przeprowadzonych badań.

Możliwość odstąpienia od części wdrożeniowej nie dotyczy badań przeprowadzonych lub nabytych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz projektów, w których wsparciem objęta jest tylko część wdrożeniowa.

Typy wnioskodawcy
Przedsiębiorcy.
Grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja)

Alokacja na działanie EUR21 065 978

Poziom dofinansowania
podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
podregion: warszawski zachodni – do 40%
Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

Typy projektów
Przewiduje się tworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostępu
do infrastruktury terenów inwestycyjnych poprzez:
– projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje (niezależnie od powierzchni, jaką zajmują), z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe. Uzbrojenie związane będzie z dostarczeniem podstawowych mediów: kanalizacji, wodociągu (nie stosuje się kryterium aglomeracji), instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych. Możliwa będzie również budowa drogi dojazdowej łączącej teren inwestycyjny z najbliższą drogą;
– budowę nowych lub modernizację istniejących obiektów, w tym poprzemysłowych i powojskowych, w celu stworzenia strefy aktywności gospodarczej (z wyłączeniem przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania 5.2. Rewitalizacja miast;
– przystosowanie oraz budowa nowych obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości;
– działania studyjno– koncepcyjne (dokumentacja, prace analityczne) dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15ha.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Podmioty wykonujące zadania lub usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego.

Alokacja na działanie EUR85 973 241  

Poziom dofinansowania 85%

Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Typy projektów
Przewiduje się realizację projektów dotyczących:
– powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu;
– wsparcia parków przemysłowych oraz parków technologicznych zarówno nowych, jak i już istniejących;
– tworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym wsparcie nowej lokalizacji, modernizacji, rozbudowy dotychczasowej siedziby IOB w celu zwiększenie ich zdolności do świadczenia usług przedsiębiorcom działającym w województwie mazowieckim;
– stworzenia infrastruktury niezbędnej do świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych dla MSP;
– prowadzenia działalności oraz służących poprawie funkcjonowania IOB:
budowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury w celu poprawy lub świadczenia nowych usług;
poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych przeznaczonych na strefy aktywności gospodarczej;
opracowanie i wdrożenie pakietów usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców (rozwój dotychczas świadczonych usług doradczych oraz wprowadzenie nowych usług).
– dokapitalizowania funduszy pożyczkowyc i poręczeń kredytowych działających na rynku lokalnym i regionalnym.

W ramach schematu dla Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE:
Utworzenie i zarządzanie,- Funduszem Powierniczym alokującym w sposób zwrotny środki w instrumenty inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia. Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm., działające na rynku zwrotnego wsparcia MSP w województwie.

Typy wnioskodawcy
Instytucje Otoczenia Biznesu.
Fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe
(w odniesieniu do projektów dokapitalizowania funduszu), jako osoby prawne, które:
– nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału,
– uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz.
W ramach schematu dla Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, rolę menadżera FP może pełnić:
– bank krajowy,
– bank zagraniczny,
– instytucja finansowa,
– instytucja kredytowa,
– banki spółdzielcze

Alokacja na działanie EUR153 034 089

Poziom dofinansowania
85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej
100% w projektach dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz w schemacie dla Menadżera Funduszu PowierniczegoJEREMIE

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Typy projektów
Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycje obejmujących:
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
– utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
– rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
– dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
– nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Nową inwestycją nie jest:
– inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
– nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

W ramach Działania będą mogły być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:
– nowego produktu lub usługi;
– systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;
– zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.
Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) o prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Typy wnioskodawcy
Przedsiębiorcy.
Grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja)

Alokacja na działanie EUR483 047 490

Poziom dofinansowania
podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
podregion: warszawski zachodni – do 40%
Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Maksymalna wartość projektu: poniżej 8 mln zł;

Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Typy projektów
W ramach Działania przewiduje się:
– tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym;
– doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra;
– wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster;
– działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze;
– wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

W ramach Programu wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie województwa mazowieckiego.

Schemat JESSICA
Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w celu realizacji – poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 – projektów w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji w województwie mazowieckim.

Przykładowe rodzaje Projektów Miejskich realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA:
– tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym;
– doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra;
– wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster;
– działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze;
– wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
Wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie województwa mazowieckiego.

Typy wnioskodawcy
Osoby prawne: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja), jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązanie kooperacyjne.
Schemat JESSICA:
Fundusz Powierniczy, powołany na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.

Typy beneficjentów realizujących projekty miejskie w ramach Inicjatywy JESSICA:
Osoby prawne: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja), jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązanie kooperacyjne.

Alokacja na działanie EUR
20 260 115 euro w tym 5 882 352,94 euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA

Poziom dofinansowania
do 50% – w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
do 85% – w przypadku udzielania pomocy de minimis,
do 50% – w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
do 50% – w przypadku udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Typy projektów
W ramach Działania przewiduje się wsparcie i integrację działań w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu poprzez:
– organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
– uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy;
– udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
– przygotowanie materiałów promocyjnych;
– budowę, rozwój i obsługę spójnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie, w tym:
budowa i rozbudowa baz danych i systemów informacyjnych dla przedsiębiorców;
budowa regionalnego systemu informacji o innowacjach;
budowa systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, jako beneficjenci Działania, będą mogli otrzymać dofinansowanie na:
– uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,
– udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Typy wnioskodawcy
Przedsiębiorcy.
Grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja).
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
Instytucje regionalne wspierające promocję regionu.
Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców.
Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

Alokacja na działanie EUR56 072 012

Poziom dofinansowania
Do 50% – w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
Do 85% – w przypadku udzielania pomocy de minimis.

Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

Typy projektów
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) dotyczyć będzie:
– zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji do środowiska;
– zmiany technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;
– zmiany technologii ukierunkowanych na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;
– inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji.
Wsparcie nie może być udzielane na dostosowanie się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył.

Typy wnioskodawcy
Małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie EUR21 329 033

Poziom dofinansowania
podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
podregion: warszawski zachodni – do 40%
Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

powrót