Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Typy projektów
W ramach Działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
– budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych;
– budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office);
– tworzenie lub rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
– budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym;
– rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;
– Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP);
– budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną;
– Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym;
– budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa);
– informatyzacja instytucji publicznych;
– wdrażanie w budynkach użyteczności publicznej inteligentnych systemów, w tym m.in.: systemu zarządzania zużyciem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wentylacją i klimatyzacją), systemu dostępowego i/lub systemu alarmowego i monitoringu.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
Jednostki naukowe.
Szkoły wyższe.
Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ.
Instytucje Otoczenia Biznesu.
Organizacje pozarządowe.
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
Spółki w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
Administracja rządowa

Alokacja na działanie EUR182 184 670

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Typy projektów
W ramach Działania przewiduje się:
– tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office);
– elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowe platformy usług, rozwój zasobów cyfrowych realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne;
– e-usługi w administracji publicznej;
– elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości (eID);
– e-usługi świadczone przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz mieszkańców regionu;
– tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką, e konsultacjami, w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia bezpieczną wymianę danych o pacjentach.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ.
Jednostki naukowe.
Szkoły wyższe.
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
Administracja rządowa.
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Alokacja na działanie EUR75 940 355

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP

Typy projektów
W ramach Działania realizowane będą projekty z zakresu:
– zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym:
– zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning);
– systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management).
– usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
– budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.

Wsparcie otrzymają mikro i małe przedsiębiorstwa działające na rynku minimum 12 miesięcy.
Wsparcie średnich przedsiębiorstw – bez ograniczenia czasu działalności.

Typy wnioskodawcy
Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.
grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja)

Alokacja na działanie EUR23 525 114

Poziom dofinansowania
podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
podregion: warszawski zachodni – do 40%
Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

powrót