Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III – Regionalny system transportowy.

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Typy projektów
1. Budowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie:
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie) inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treści oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej) ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne, przejścia dla zwierząt) turystyki (np. ścieżki rowerowe, parkingi dla podróżnych, elementy informacyjne) przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych).

2. Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie:
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie) inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treści oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej) ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne, przejścia dla zwierząt turystyki (np. ścieżki rowerowe, parkingi dla podróżnych, elementy informacyjne) przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych).

3.Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

4.Tworzenie systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Alokacja na działanie EUR525 778 600

Poziom dofinansowania85 %

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Drogi powiatowe – minimalna całkowita wartość projektu: 1,5 mln zł
Odcinki dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu: 1,5 mln zł
Drogi gminne – minimalna całkowita wartość projektu: 1 mln zł

Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.

Typy projektów
Zakup nowego lub używanego taboru szynowego,
Modernizacja taboru szynowego,
Tworzenie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych przyczyniające się do poprawy jakości usług oraz bezpieczeństwa pasażerów (np. systemy centralnego sterowania ruchem, elektroniczne systemy informacyjne dla podróżnych, elektroniczne systemy dystrybucji biletów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring bezpieczeństwa).
Budowa parkingów “Parkuj i Jedź” lub przystosowanie istniejących parkingów do funkcji “Parkuj i Jedź”.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd.

Alokacja na działanie EUR88 161 040

Poziom dofinansowaniaDo 85 %

Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza.

Typy projektów
Budowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz towarzyszącej, w tym:
– budowa lub przebudowa infrastruktury lotniskowej: np. pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych, hangarów,
– budowa lub przebudowa terminali pasażerskich,
– budowa lub przebudowa infrastruktury nawigacyjnej,
– budowa i przebudowa infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego.

Typy wnioskodawcy
Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarządzające portami lotniczymi.
Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

Alokacja na działanie EUR66 656 024 euro

Poziom dofinansowaniaDo 50%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Dla infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego maksymalna wartość projektu – 4 mln PLN

powrót