Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Typy projektów
1. Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi:
budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościekowych – jako część projektów wodno-ściekowych.
2. Woda pitna (zarządzanie i dystrybucja):
budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę:
– sieci wodociągowych,
– ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej,
– urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
– urządzeń regulujących ciśnienie wody,
– działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń),
3. Wody użytkowe (oczyszczanie):
– budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych:
– sieci kanalizacyjnych,
– oczyszczalni ścieków,
– przepompowni

W ramach Działania nie przewiduje się wspierania projektów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy:
– inwestycja dotycząca systemu zbiorczego odprowadzania ścieków nie byłaby efektywna ekonomicznie,
– przedsięwzięcie dotyczące oczyszczalni przydomowych jest niezbędne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również np. z punktu widzenia rozwoju turystyki,
– suma środków EFRR przewidzianych na realizację przedsięwzięć dotyczących oczyszczalni przydomowych ma udział nie większy niż 5 % całej puli środków przewidzianych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach RPO WM.

W ramach Działania przewiduje się możliwość finansowania budowy sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, że stanowi ona element projektu dotyczącego kanalizacji ściekowej w aglomeracji oznaczonej w KPOŚK.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu, terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego
na świadczenie usług z danej dziedziny.

Alokacja na działanie EUR140 139 441 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.

Typy projektów
Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi:
– tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
– budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
– recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
– budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
– kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest lub/oraz usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów,
– budowa składowisk odpadów niebezpiecznych,
– projekty zmierzające do likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości (w tym mogilników), również „dzikich wysypisk śmieci”,
– dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów, w tym budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania – odpadów komunalnych (RIPOK) oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji zastępczych przetwarzania odpadów w celu uzyskania statusu RIPOK.

Promocja bioróżnorodności i ochrona natury (w tym program NATURA 2000):
– rekultywacja terenów zdegradowanych (przemysłowych, poprzemysłowych, powojskowych, gruntów skażonych, składowisk odpadów).

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,
Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
Przedsiębiorstwa,
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Alokacja na działanie EUR64 277 755 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.

Typy projektów
1. Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii:
– budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), w tym:
– budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW,
– budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej i pozostałych OZE
– budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu OZE,
– budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
– inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania OZE,
– budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja),
– budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek (hydroenergetyka).

2. Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jakość powietrza:
– budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań, w tym:
– budowa lub modernizacja istniejących systemów wytwarzania energii cieplnej,
– wymiana lub budowa sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej,
– wymiana izolacji termicznych na sieciach ciepłowniczych będących w złym stanie technicznym,
– modernizacja lub budowa nowych węzłów cieplnych,
– budowa elektronicznych systemów nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywnego ekonomicznie i ekologicznie rozdziału energii,
– wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:
– ocieplenie obiektu,
– wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
– modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
– modernizacja systemów grzewczych, wymiana istniejących źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska, w tym instalacja kotłów kondensacyjnych

Schemat JESSICA
Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w celu realizacji – poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 – projektów
w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji w województwie mazowieckim.

Przykładowe rodzaje Projektów Miejskich realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA:
Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii:
budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), w tym:
– budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW,
– budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej i pozostałych OZE
– budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu OZE,
– budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
– inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania OZE,
– budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja),
– budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek (hydroenergetyka).

Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jakość powietrza:
– budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań, w tym:
– budowa lub modernizacja istniejących systemów wytwarzania energii cieplnej,
– wymiana lub budowa sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej,
– wymiana izolacji termicznych na sieciach ciepłowniczych będących w złym stanie technicznym,
– modernizacja lub budowa nowych węzłów cieplnych,
– budowa elektronicznych systemów nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywnego ekonomicznie i ekologicznie rozdziału energii,
– wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
– termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:
– ocieplenie obiektu,
– wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
– modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
– modernizacja systemów grzewczych, wymiana istniejących źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska, w tym instalacja kotłów kondensacyjnych.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi,
Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
Parki narodowe i krajobrazowe,
Jednostki naukowe,
Instytucje kultury,
Szkoły wyższe,
Organy administracji rządowej
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Organizacje pozarządowe.

Schemat JESSICA:
Fundusz Powierniczy, powołany na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.
Typ beneficjentów realizujących projekty miejskie w ramach Inicjatywy JESICA:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi,
Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
Parki narodowe i krajobrazowe,
Jednostki naukowe,
Instytucje kultury,
Szkoły wyższe,
Organy administracji rządowej
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Organizacje pozarządowe.

Alokacja na działanie EUR
159 026 150 euro, w tym 19 435 725,52 euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Dla Przedsiębiorców:
podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
podregion: warszawski zachodni – do 40%
Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Typy projektów
Zapobieganie zagrożeniom:
– regulacja cieków wodnych,
– tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
– budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych,
– utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury,
– zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki,
– budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki),
– zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,
– zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych,
– wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego,
– monitoring środowiskowy,
– budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt specjalistyczny przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,
– wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania,

Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń:
-działania związane z realizacją operacji mających na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do:
– eliminacji i zapobiegania szkodliwych oddziaływań na środowisko, optymalizacji wykorzystania surowców, eliminacji wytwarzania odpadów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska,

Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku:
– przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej,
udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji,
– zahamowanie strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Regionalny Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska,
Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,
Parki narodowe i krajobrazowe,
Spółki wodne i ich związki.
Szkoły wyższe

Alokacja na działanie EUR23 492 208 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

powrót