Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V – Transport miejski.

Działanie 5.1. Transport miejski.

Typy projektów
Poprawa systemu transportu publicznego w miastach, w tym:
– zakup nowego taboru,
– budowa nowych, przedłużenie lub odnowienie istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,
– budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego (zajezdnie, przystanki, zatoki autobusowe),
– budowa, modernizacja zajezdni wraz z obiektami zawierającymi wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu (służących prowadzeniu działalności podstawowej tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty),
– tworzenie infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska (w tym: sygnalizacja świetlna i akustyczna, pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, ekrany akustyczne),
– budowa zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem (w tym: monitoring bezpieczeństwa, zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu),
– budowa kanalizacji teletechnicznej,
– tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, w tym systemy on-line).

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
Przedsiębiorcy wykonujący zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego.

Alokacja na działanie EUR16 180 400 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

Typy projektów
Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast powinny być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich:
– renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
– adaptacja, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej adaptacja, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych adaptacja, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub edukacyjnych remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym:
– budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków
– budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków
tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe) jako element projektu m.in.: wymiana elementów zawierających azbest, poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
– Infrastruktura mieszkalnictwa

Projekty muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Projekty z zakresu mieszkalnictwa mogą dotyczyć wyłącznie:
– renowacji, remontu lub modernizacji części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (tj. budynków mieszkalnych, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne) w następującym zakresie: odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacje techniczne budynku, podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja)
– przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone wyłącznie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osób o szczególnych potrzebach.

Schemat JESSICA:
Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w celu realizacji – poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 – projektów w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji w województwie mazowieckim.

Przykładowe rodzaje projektów miejskich realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA:
Projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny być zlokalizowane na obszarach objętych Zintegrowanym Planem Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) przygotowanym zgodnie
z załącznikiem nr 8 „Zasady przygotowania Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) w ramach Inicjatywy JESSICA.
Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich:
– renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
– adaptacja, budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej;
– adaptacja, budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych;
– adaptacja, budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub edukacyjnych;
– remonty, budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym:
– budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
– budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody;
porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty, budowa lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków;
– tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu;
– poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe) jako element projektu m.in.: wymiana elementów zawierających azbest, poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
– Infrastruktura mieszkalnictwa:
Projekty z zakresu mieszkalnictwa mogą dotyczyć wyłącznie:
– renowacji, remontu lub modernizacji części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (tj. budynków mieszkalnych, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne) w następującym zakresie: odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacje techniczne budynku, podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja)
– przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone wyłącznie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osób o szczególnych potrzebach.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
Spółki z większościowym udziałem jst,
Instytucje kultury,
Szkoły wyższe,
Organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
Organy administracji rządowej,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Schemat JESSICA:
Fundusz Powierniczy, powołany na podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.
Typ beneficjentów realizujących projekty miejskie
w ramach inicjatywy JESSICA:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
Spółki z większościowym udziałem jst,
Instytucje kultury,
Szkoły wyższe,
Organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
Organy administracji rządowej,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
Przedsiębiorcy.

Alokacja na działanie EUR
221 400 000 euro, w tym 24 049 062,53 euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Schemat JESSICA – nie dotyczy na poziomie funduszu Powierniczego powołanego na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.

powrót