Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Działanie 6.1. Kultura.

Typy projektów
1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym:
– obiektów sakralnych
– zespołów fortyfikacyjnych
– budowli i zespołów obronnych
– parków zabytkowych
– obiektów poprzemysłowych
– konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie
– zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą
– digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia
– tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego
– oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo jako element projektu
– usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych jako element projektu

2. Rozwój infrastruktury kulturalnej:
– budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej,
– rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynków na cele kulturalne, w tym obiektów poprzemysłowych,
– usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

3. Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
– systemy/centra/ośrodki informacji kulturalnej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji kultur projektu)
– tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej
– tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo
– usługi dla zwiedzających
– działalność promocyjna, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych
– przygotowanie programów rozwoju lub promocji produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz
– imprezy wystawiennicze oraz ekspozycje
– organizacja wydarzeń kulturalnych mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy
– katalogowanie i poznawanie dziedzictwa.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
Instytucje kultury,
Organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Alokacja na działanie EUR106 947 292 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 6.2. Turystyka.

Typy projektów
1. Promowanie walorów przyrodniczych:
działalność promocyjna (przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych produktów turystycznych regionu w tym m.in. wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych;
udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym udział w targach turystycznych, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu.

2. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego:
budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową;
budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych
na działalność sportową i rekreacyjną, w tym infrastruktury okołoturystycznej;
tworzenie i rozwój parków tematycznych;
realizacja nowych produktów turystycznych ;
usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych:
systemy/centra/ośrodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów
i publikacji służących informacji turystycznej jako element projektu);
tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym, systemy e-informacji turystycznej);
trasy i szlaki turystyczne oraz infrastruktura okołoturystyczna
tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.

3. Ścieżki rowerowe:
budowa lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i śluz rowerowych);
wytyczenie dróg rowerowych (w tym: wydzielenie drogi rowerowej, wyznaczenie śluz rowerowych, przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie), jako element projektu: sygnalizacja i oznakowanie drogowe;
miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
Parki narodowe i krajobrazowe,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Instytucje kultury,
Organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
Przedsiębiorcy sektora turystyki,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Alokacja na działanie EUR152 363 268 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

powrót