Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego EUR

Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Typy projektów
Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty służące tworzeniu lub poprawie zdolności beneficjenta do wykonywania usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych i może polegać na:
rozbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia (z wyłączeniem termomodernizacji) w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa/ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).

W szczególności będzie to dotyczyć:
szpitali, zakładów opiekuńczo- leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, przychodni, ośrodków zdrowia, poradni, ambulatoriów, jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
W ramach działania nie przewiduje się wsparcia dla inwestycji prowadzących do powiększenia sektora ochrony zdrowia.

Będą możliwe działania dotyczące zarówno kompleksowych remontów obiektów, jak też tylko części np. oddziału szpitalnego, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych.
Dopuszcza się, tylko w wyjątkowych przypadkach (wynikających z rachunku ekonomicznego), dofinansowanie budowy obiektów podstawowej opieki zdrowotnej – gdy będzie nieopłacalna modernizacja istniejącej infrastruktury, w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa.

Również możliwa będzie budowa nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Poprzez tworzenie tych zakładów nie powiększamy sektora ochrony zdrowia,a obejmujemy całodobową opieką osoby, które nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zakup niezbędnego (nowego) wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia (aparaty lub urządzenia medyczne, w tym wyroby medyczne z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) oraz wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych.
dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego.
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów i ich otoczenia są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

Typy wnioskodawcy
Beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ)
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (tylko prace polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów). Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania obiektu objętego wsparciem dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ) – poprzez prowadzenie w tym budynku własnego ZOZ, bądź udostępnienie budynku na potrzeby NZOZ, działającego w publicznym systemie ochrony zdrowia w okresie zachowania trwałości projektu tj. przynajmniej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji.
Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia – (zakontraktowane z NFZ) – z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych) Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia przez podmiot wnioskujący, iż otrzymane wsparcie będzie wykorzystane dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ)
Wsparcie nie dotyczy zoz, świadczących usługi leczenia uzdrowiskowego.
Wsparcie nie dotyczy ratownictwa medycznego.
Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia,
Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową zgodną z celami Działania 7.1.

Alokacja na działanie EUR104 836 983 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

Typy projektów
Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe.
Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.
– laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych,
– bibliotek,
– świetlic,
– przyszkolnej infrastruktury sportowej: w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych,
-gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
– obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich).
Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna).

Zakup niezbędnego wyposażenia:
– obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie),
– obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek),
– obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji.

Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów (tylko gdy jest elementem projektu)
– prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO)
– dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia jest możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu.
Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning).

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy – działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Organizacje pozarządowe
Szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne

Nie będą realizowane te projekty szkół wyższych, które są wspierane w ramach POIiŚ.

Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych.
Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną,1
Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Alokacja na działanie EUR115 238 399 euro

Poziom dofinansowania
85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocowego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej)

Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

Typy projektów
– Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), zagospodarowanie ich otoczenia: pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej, zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
– Budowa, rozbudowa, modernizacja towarzyszącej infrastruktury pomocniczej (pomieszczeń do rehabilitacji i terapii, gabinetów lekarskich, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych np.: jadalni, kuchni, szatni)
– Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej
– Zakup niezbędnego wyposażenia do ww. obiektów.
– Prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO WM)
– Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia są możliwe wyłącznie jako jeden z elementów projektu

Typy wnioskodawcy
1. Działania, dotyczące domów pomocy społecznej:
Jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej.
Warunkiem ubiegania się o środki RPO WM jest:
– posiadanie zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,
– posiadanie warunkowego zezwolenia wojewody,
– rozpoczęcie procedury uzyskania zezwolenia wojewody.
2. Działania, dotyczące stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej:
Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi określone w celach działania,
Organizacje pozarządowe,
Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Beneficjenci działań, dotyczących stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej muszą mieć podpisany kontrakt na świadczenie usług z NFZ.

Alokacja na działanie EUR19 347 798 euro

Poziom dofinansowaniaDo 85%

powrót