Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I-GOSPODARKA-INNOWACJE-TECHNOLOGIE – 354 570 588 EURO

1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw

Typy projektów
1. Małe projekty B+R
2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
Typ projektu 2:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
• partnerstwa przedsiębiorstw;
• partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

Alokacja na działanie
• 29 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
1. Typ projektu 1 – 85%
2. Typ projektu 2:
• 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
• 25 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
• 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
• Typ projektu 1 – jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie jedno przedsiębiorstwo może otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 000 PLN dofinansowania
• Typ projektu 2 – Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 5 000 000 PLN

Termin naboru:
• Typ projektu 1 – Grudzień 2015
• Typ projektu 2 – 2016

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Typy projektów
1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Typy wnioskodawcy
Typ projektów 1:
• mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa
• partnerstwa przedsiębiorstw,
• partnerstwa naukowo – przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo,
Typ projektów 2:
• instytucje otoczenia biznesu
• partnerstwo przedsiębiorstw

Alokacja na działanie
23 846 500 EUR

Poziom dofinansowania
• 35% duże przedsiębiorstwa,
• 45% średnie przedsiębiorstwa,
• 55% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:- 10 000 000 PLN ,

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R

Typy projektów
1. Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

Typy wnioskodawcy
• uczelnie wyższe,
• jednostki naukowe,
• konsorcja naukowo – przemysłowe ,

Alokacja na działanie
17 038 500 EUR

Poziom dofinansowania
85% – wydatki kwalifikowalne objęte pomocą de minimis
Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Typy projektów
Wsparcie w ramach przedmiotowego działania zostanie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020.
Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.
Warunkiem koniecznym do spełnienia będzie zgodność projektu z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Efektem tak udzielonego wsparcia będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe i wdrażających ich wyniki.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:
• wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uzyskanie wsparcia w Działaniu 1.4 warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach działania 1.1 lub dysponowaniem przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez przedsiębiorstwo. Warunkiem wsparcia jest wcześniejsze poddanie technologii walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych produktu/usługi/technologii będącej przedmiotem wdrożenia. Wyłączone ze wsparcia w ramach niniejszego działania są inwestycje oparte na gotowym rozwiązaniu technologicznym oraz inwestycje w których wdrażanie nowego rozwiązania technologicznego nie stanowi kluczowego aspektu projektu oraz projekty zakładające kwalifikowanie do dofinansowania nakładów inwestycyjnych, które nie będą niezbędne (bądź ich skala nie będzie adekwatna) do wdrożenia wyniku prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia, które wspierać będą współpracę w obszarze prac badawczo-rozwojowych lub transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z uczelni zachodniopomorskich (w szczególności realizowane przez spółki spinoff i spinout).

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
25 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
55% – mikro, małych przedsiębiorców,
45% – średnich przedsiębiorców.
Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 10 000 000 PLN

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Typy projektów
Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom, jak również wybranym obszarom specjalizacji, a także konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie.

Typy wnioskodawcy
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
42 100 000 EUR

Poziom dofinansowania
• 45% – średnie przedsiębiorstwa,
• 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.
Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 8 000 000 PLN.

Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisywanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:
•biogospodarka
•działalność morska i logistyka
•przemysł metalowo-maszynowy
•usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),
•turystyka i zdrowie

Szczegółowy wykaz kodów PKD wpisujących się w powyższe specjalizacje znajduje się w linku poniżej:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/zalozenia_do_identyfikacji_iswzp_27012014.pdf

Termin naboru:
Grudzień 2015

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia

Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze. Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów (EPC). Wspierane będą przedsięwzięcia, których realizacja prowadzić będzie do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy.
Przedmiotem przedsięwzięć mogą być inwestycje w budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do, budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy. Każde przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych miejsc pracy co najmniej przez podstawowy okres trwałości projektu, tj. przez 3 lata od dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Dodatkowo premiowane będą projekty, w związku z realizacją których przedsiębiorstwo zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu przez okres min. 4 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
30 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:
• 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania
• powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN.
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
• 45% – średnie przedsiębiorstwa,
• 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Termin naboru:
• wrzesień 2015

Limity i ograniczenia w realizacji projektów

Projekt musi być realizowany na obszarze, który wpisuje się w Specjalną Strefę Włączenia. Obszary te zaznaczone są na mapce kolorem czerwonym. Szczegóły dotyczące SSW w tym wykaz gmin wchodzących do Specjalnej Strefy Włączenia: można znaleźć w linku poniżej.
http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/specjalnastrefawlaczenianaobszarzewoj.zachodniopomorskiegoorazplanowanekierunkidzialaninterwencyjnych.pdf

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM)

Typy projektów
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na obszarze SOM

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 45% – średnie przedsiębiorstwa,
– 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko–Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

Typy projektów
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko– Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko– Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na terenie KKBOF

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 45% – średnie przedsiębiorstwa,
– 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe

Typy projektów
Realizacja działania przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego i innowacyjnego sektora MŚP w regionie. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga także zapewnienia im dostępu do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, dzięki którym będą mogli wzmacniać lub rozwijać skalę i zakres prowadzonej działalności poprzez realizację nowych inwestycji, wdrażanie innowacji, wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty finansowe będą wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. Wspierane będą także procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, jak również stosowanie technik informacyjno – komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C). Wsparcie w ramach działania zostanie przekazane do Funduszu Funduszy, którym zarządzać będzie wybrany w postępowaniu przetargowym Menager Funduszu. Jego zadaniem będzie dystrybucja poprzez Pośredników Finansowych (wybieranych w drodze konkursu) instrumentów finansowych.

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych:
– poręczenia,
– mikropożyczki,
– pożyczki obrotowo-inwestycyjne,
– pożyczki inwestycyjne,
– pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych.

Typy wnioskodawcy
Podmiot, który wdraża Fundusz Funduszy

Alokacja na działanie
72 900 000,00 EUR

Poziom dofinansowania
– 85% wydatków kwalifikowanych

1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Typy projektów
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych. Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– Jednostki organizacyjne jst
– związki jst,
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
29 165 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85% z zastrzeżeniem że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu. (mniej niż 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych)
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021 r. udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Celem wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działanie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające koncentracje na dziedzinach, branżach gospodarki o wysokim potencjale rozwojowym mogących stać się inteligentną specjalizacją regionu.

Typy projektów
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych
Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne jst
– związki jst
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
20 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.tzn mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021 r., udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego Działanie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o wsparcie w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające koncentracje na dziedzinach, branżach gospodarki o wysokim potencjale rozwojowym mogących stać się inteligentną specjalizacją regionu

Typy projektów
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych
Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne jst
– związki jst
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021, udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
Celem wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działanie jest skierowane do jednostek samorządu ubiegającego się o wsparcie w ramach Kontraktu Samorządowych Wspierane przedsięwzięcia powinny wynikać z przedstawionej w Kontrakcie Samorządowym wizji/ strategii rozwoju gospodarczego, w szczególności dotyczyć branży/specjalizacji gospodarki, na rozwoju której Kontrakt Samorządowy został oparty. Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia zakładające koncentrację na dziedzinach, branżach gospodarki o wysokim potencjalne rozwojowym, mogących stać się inteligentną specjalizacją regionu.
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, z zastrzeżeniem, iż wewnętrzne drogi komunikacyjne, to tzw. drogi wewnętrzne, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne jst,
– związki jst,
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
17 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Katalog wydatków kwalifikowalnych będzie określany w Rocznym Planie Realizacji Działania i regulaminach poszczególnych konkursów na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (jeśli dotyczy) oraz szczegółowych uwarunkowań dotyczących poszczególnych konkursów. Należy mieć także na uwadze, iż każdy wydatek w ramach projektu będzie oceniany pod kątem adekwatności, zgodności z celem projektu, niezbędności.
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.(mniej niż 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych)
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021 r, udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym

Typy projektów
Przedsięwzięcia wzmacniające wizerunek gospodarczy Województwa Zachodniopomorskiego w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez:
• organizację wydarzeń promujących Pomorze Zachodnie jako region przyjazny innowacjom (np. festiwal innowacji, spotkania umożliwiające promocję nowatorskich pomysłów i projektów wypracowanych dzięki współpracy regionalnych podmiotów), aktywność regionu w międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacji,
• prezentację gospodarczego potencjału województwa podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych (kompleksowa oferta dla biznesu prezentująca regionalne specjalizacje, infrastrukturę gospodarczą, zasoby ludzkie i możliwości ich dostosowania zgodnie z potrzebami, wachlarz możliwości współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi, szeroko rozumiane otoczenie biznesowe, itp.),
• organizację wydarzeń promujących potencjał gospodarczy regionu,
• organizację konkursu na produkty produkowane na Pomorzu Zachodnim (np. „Made in West Pomeranian” „Made in Pomorze Zachodnie” ) i ich kompleksowe promowanie,
• wsparcie kooperacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, w szczególności z partnerami zagranicznymi , w tym m.in. poprzez przygotowywanie grup przedsiębiorstw do profesjonalnej prezentacji oferty przed potencjalnymi kontrahentami, organizację zagranicznych misji gospodarczych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji, warunkach inwestowania na określonych rynkach, organizację wizyt studyjnych partnerów i mediów zagranicznych

Typy wnioskodawcy
Województwo Zachodniopomorskie

Alokacja na działanie
4 000 000,00 EUR

Poziom dofinansowania
Do 100%

Tryb pozakonkursowy

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Cel: ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP. Wsparcie w ramach działania obejmie m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi lub w tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach, formułowanie strategii dotyczącej działań międzynarodowych, prowadzenie prezentacji dla potencjalnych kontrahentów, itp. Zakłada się realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wsparcie grup przedsiębiorstw działających w określonej branży czy specjalizacji zachodniopomorskiej gospodarki. Wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw jest możliwe pod warunkiem realizacji kompleksowych i możliwie długofalowych strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące realizacji poszczególnych etapów Strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem przystąpienia przedsiębiorstwa do jej realizacji w sposób kompleksowy, a nie w formie incydentalnych działań. W ramach realizacji strategii przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na działania w niej zaplanowane min. w zakresie:
• przygotowania do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
• udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
• udziału w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
• doradztwa w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
• doradztwa w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
• doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
• uzyskania niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe.
z zastrzeżeniem, iż jedynym przedmiotem wsparcia nie może być udział w misjach gospodarczych.
2. Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji
Wsparcie grup przedsiębiorstw odbywać się będzie za pomocą Wykonawcy Programu Ekspansji, który ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na zorganizowaniu programu ekspansji dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji), a następnie przekazuje wsparcie w formie bezzwrotnej poszczególnym przedsiębiorcom jako pomoc de minimis.
Szczegółowe zasady udziału w Programie Ekspansji określa Wykonawca. Przygotowany program ekspansji uwzględniać powinien zdywersyfikowane i dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia na zagranicznym rynku docelowym, np:
– udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej (nie w charakterze wystawcy) lub z pokazami, spotkaniami branżowymi bądź spotkaniami bilateralnymi z potencjalnymi kontrahentami,
– – przygotowanie (poprzez np. mentoring, coaching) do profesjonalnej prezentacji i spotkania z potencjalnymi kontrahentami na rynku docelowym,
– opracowanie i produkcji wspólnych materiałów informacyjnych na temat grupy przedsiębiorstw.
3. Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju
Celem wsparcia będzie zwiększenie skali kooperacji i integracji regionalnych przedsiębiorstw z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi poprzez organizację w województwie spotkań, pokazów, giełd kooperacyjnych dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji) i ich potencjalnych kooperantów tak krajowych, jak i zagranicznych. Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia towarzyszące imprezom promocyjnym bądź wystawienniczym o charakterze ponadregionalnym, także imprezom cyklicznym o udokumentowanej historii, pod warunkiem, iż wspierane przedsięwzięcie będzie nowością/innowacją w stosunku do dotychczasowej formuły tego wydarzenia. Wsparciem nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane jedynie dla członków danej organizacji.

Typy wnioskodawcy
Typ 1:
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Typ 2, 3:
– Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym organizacje zrzeszające przedsiębiorców), partnerstwa wymienionych podmiotów

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania:
85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu łącznie w ramach typu 1 i 2 (jako uczestnikowi programu ekspansji) nie może przekroczyć kwoty 150 000PLN.
Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu w ramach typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000 PLN,

1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

Zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług Instytucji Otoczenia Biznesu

Typy projektów
1. Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu.
W ramach pierwszego typu projektów możliwe będzie dofinansowanie zakupu przez MŚP profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu:
• doradztwo w zakresie transferu technologii,
• doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie),
• doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych(w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych)
• doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
• doradztwo w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),
• doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
• doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania.
• doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu
2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu
W ramach drugiego typu projektów realizowane będą projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie (co najmniej 2 lata) zakładające wdrożenie nowych (lub znacząco udoskonalonych) usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw.
W ramach drugiego typu projektów preferowane będzie wdrażanie usług w zakresie:
• usługi doradcze wspierające proces transferu technologii (m.in. wyceny własności intelektualnej, doradztwo prawne i podatkowe związane z transferem praw własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii komercjalizacji, doradztwa w negocjacjach),
• usługi doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie, dostęp do specjalistycznych baz danych patentowych),
• usługi w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie tworzenia partnerstw naukowo-przemysłowych, tworzenia nowych łańcuchów wartości;
• usługi doradcze i prawne we współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a jednostkami B+R (w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych);
• usługi w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi)
• usługi doradcze w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi).

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa/podmiot będący beneficjentem projektu grantowego
Typ projektu 2: Centra Transferu Technologii, Parki Naukowo – Technologiczne, spółki celowe Uczelni (wyłącznie jako partner w projekcie Centrum Transferu Technologii Uczelni), niebankowe instytucje finansowe

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Typ projektu 1: 50%
Typ projektu 2: 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach 1 typu projektów: 50 000,00 PLN,
2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach 2 typu projektów: 400 000 PLN na rok (wartość średnioroczna)
3. W ramach 2 typu projektów maksymalny okres realizacji projektu – 2 lata.

1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju

Działanie skierowane na wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania i rozwoju początkujących firm szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionów.
Podmioty wspierające inicjowanie i rozwój początkujących firm, w szczególności inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, powinny zintensyfikować współpracę ze swoimi klientami i nie powinna ona sprowadzać się wyłącznie do zapewnienia infrastruktury. Przewiduje się wsparcie poprzez
1. kompleksowe i ciągłe wsparcie inkubacji początkujących firm przez Inkubatory innowacyjne i technologiczne zakładające świadczenie nowych, wyspecjalizowanych usług inkubacji, m.in. :
• doradztwo w zakresie zaawansowanego planowania biznesowego, wprowadzenia produktów/usług na rynek, wzmocnienia procesów sprzedaży,• wprowadzania innowacji, identyfikacji nowych klientów, analizy ryzyka, itp.
• dostęp do branżowych baz danych, narzędzi online do wymiany informacji/wiedzy, wspólnej realizacji projektów;
• usługi inkubacji wirtualnej,
• organizację wyjazdów dla grup startupów na międzynarodowe spotkania startupowe;
2. wybrane w drodze konkursu kompleksowe programy akceleracyjne składające się z kilku (maksymalnie 4-miesięcznych) edycji obejmujące właściwe dla tej fazy rozwoju firm instrumenty wsparcia jak m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, mentoring;
3. wsparcie poprzez instrumenty kapitałowe firm w początkowej fazie rozwoju, powstałych w oparciu o wdrożenie wyników B+R.

Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie inkubacji,
2. Programy akceleracyjne,
3. Instrumenty kapitałowe.

Typy wnioskodawcy
Typy projektu 1,2:
– Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie inkubacji przedsiębiorstw
– partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu, z których co najmniej jedna posiada doświadczenie w zakresie inkubacji przedsiębiorstw
Typ projektu 3:
– podmiot wdrażający Fundusz Funduszy

Alokacja na działanie
5 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Typ projektu 1:
– średnia kwota wsparcia na jedną inkubację może wynosić maksymalnie 30 000 PLN,
Typ projektu 2:
– program akceleracyjny może być przygotowany przez jedną instytucję bądź w partnerstwie. Dana instytucja może uczestniczyć tylko w jednym programie akceleracyjnym ubiegającym się o finansowanie w danym konkursie. Średnia kwota wsparcia jednej edycji programu akceleracyjnego nie może przekroczyć 100 000 PLN. Wsparcie przeznaczone na jedno przedsiębiorstwo uczestniczące w programie akceleracyjnym nie może przekroczyć 10 000 PLN

powrót