Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III. OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

3.1 Ochrona zasobów wodnych

W ramach działania będą realizowane projekty, które przyczynią się spowolnienia odpływu wód ze zlewni, odtworzenia naturalnej retencji poprzez rozwój form małej retencji. Pozwoli to zniwelować zjawisko suszy, zapobiec powodzi oraz zwiększyć retencyjność w bilansie wodnym. Realizowane będą działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Typy projektów
1. Rozwój form małej retencji wodnej,
2. Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
3. Zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej,
4. Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.

Typy wnioskodawcy
Samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna,

Alokacja na działanie
6 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym

Projekty mające na celu ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego na obszarze o średnim ryzyku powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego. Inwestycje przeciwpowodziowe powinny w pierwszej kolejności wykorzystywać najmniej inwazyjne dla środowiska rozwiązania, w szczególności nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej.

Typy projektów
Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego:
1. Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
2. Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
4. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.

Typy wnioskodawcy
• Samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
• RZGW

Alokacja na działanie
16 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Realizacja projektów opartych na zarządzaniu ryzykiem w zlewniach musi być zgodna z Ramową Dyrektywa Wodną oraz Dyrektywą Powodziową, a także planowaniem przestrzennym i planami zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach średniego ryzyka powodziowego (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego).
Projekty muszą wykazać zgodność z dokumentami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.

3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Działanie ukierunkowane jest na minimalizowanie skutków (np. susze, podtopienia, zalania) niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak np. długotrwałe występowanie wysokich temperatur, intensywne opady atmosferyczne na obszarach miast o ludności mniejszej niż 100 tys. mieszkańców . Zabezpieczenie obszarów miast przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi ma na celu realizację projektów prezentujących kompleksowe rozwiązania problemów danego obszaru. Wsparcie uzyskają działania związane z systemami zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej, w tym budowy lub modernizacji kanalizacji deszczowej oraz z zapobieganiem uszczelnianiu gruntu np. poprzez tworzenie powierzchni biologicznie czynnych (preferowane będzie wykorzystanie naturalnego potencjału danego obszaru).

Typy projektów
1. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,
3. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst.

Alokacja na działanie
4 200 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Projekty związane z budową lub modernizacją urządzeń wodnych muszą spełniać wymogi wynikające z zapisów prawodawstwa unijnego i polskiego w tym zakresie, w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), Dyrektywy Siedliskowej, tzw. Dyrektywy Powodziowej. Projekty muszą wykazać zgodność z dokumentami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.

3.4 Adaptacja do zmian klimatu

Działanie nakierowane na wsparcie rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń związanych z wystąpieniem nagłych zjawisk meteorologicznych lub hydrologicznych, które przyczynią się do ograniczenia strat oraz pozwolą na efektywne planowanie działań. Wsparcie dotyczące tworzenia, rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń o krótkim czasie narastania (np. deszcze nawalne) i wolno narastającymi (np. susza) będzie polegało na budowie lub doposażeniu stanowisk do prognozowania i analizy tych zjawisk, obejmujące obszar województwa zachodniopomorskiego.
Integralnym będzie udzielenie wsparcia ratownictwu chemiczno-ekologicznemu i służbom ratowniczym na doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych lub poważnych awarii oraz usuwania ich skutków.

Typy projektów
1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Typy wnioskodawcy
Typ projekt 1.
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• parki narodowe i krajobrazowe,
• organizacje pozarządowe,
• RZGW,
• jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe),
•Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.
Typ projektu 2.
•Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.

Alokacja na działanie
Typ projektu 1: 300 000 EUR
Typ projektu 2: 3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Na wyposażenie służb ratunkowych zostanie przeznaczonych nie więcej niż 10% alokacji PI 5b (dotyczy typu projektu 2).

3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę będą dotyczyć m.in. budowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej (ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych) a także zakupu sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej. Realizacja projektów związanych ze wsparciem systemów zaopatrzenia w wodę, będzie możliwa tylko w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym terenie odbiór ścieków jest zabezpieczony przez istniejące już sieci kanalizacyjne. Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM. Na obszarze, na którym zapewniona została gospodarka ściekowa decydujące powinny być informacje zawarte w aglomeracji wyznaczonej zgodnie z KPOŚK, jednak w przypadku niewystarczających informacji zasadnym jest oparcie o dane dot. obszaru, przez który prowadzona będzie sieć wodociągowa. W ramach działania za przedsiębiorców uważa się podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Typy projektów
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
4 480 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Nabór wniosków:
od 04.01.2016 do 29.02.2016

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Priorytetem wsparcia systemów oczyszczania ścieków są inwestycje niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej przewidziane do realizacji w tzw. Master Planem dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG. Premiowane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oczyszczalni ścieków komunalnych do wymogów dyrektywy ściekowej dot. jakości oczyszczonych ścieków, natomiast, w dalszej kolejności mające na celu takie zadania jak: zwiększenie przepustowości oczyszczalni, udoskonalenie sposobów zagospodarowania odpadów pościelowych

Typy projektów
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
20 520 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Nabór wniosków:
od 04.01.2016 do 29.02.2016

3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania będą miały na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa, w tym budowę (przebudowę) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania odpadów. Planowane przedsięwzięcia muszą być skonstruowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa o odpadach), która nadaje priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi. Realizowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do kompleksowego rozwiązywania problemów poszczególnych regionach. Za kompleksowe projekty będą uznane takie rozwiązania, które zapewnią zintegrowane podejście zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań dyrektyw w danym regionie. Realizacja tego typu przedsięwzięć zapobiegnie negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne, w szczególności na wody powierzchniowe, podziemne, glebę, powietrze oraz zdrowie ludzkie, a także zminimalizuje niepożądane oddziaływanie. Przyczyni się to także, do ponownego wykorzystanie surowców i odzysk energii z odpadów. Dzięki temu wpłynie to na podniesienie zasobooszczędności gospodarki.

Typy projektów
Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych.

Typy wnioskodawcy:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• zakłady opieki zdrowotnej,
• przedsiębiorcy (świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego),
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Możliwe do wsparcia będą tylko takie projekty, które są prowadzone w regionach (wyznaczonych przez Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami), w których nie ma i nie planuje się uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach działania mają na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie województwa, w tym budowę (przebudowę) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania odpadów, jak również oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem ich bezpiecznego unieszkodliwienia. W sytuacji gdy wykazany zostanie brak innego możliwego zagospodarowania odpadów możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa kwater do składowania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu.
W ramach unieszkodliwiania azbestu wydatkami kwalifikowalnymi będą wyłącznie wydatki przyczyniające się do zmniejszenia zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Zadania realizowane w ramach działania powinny dotyczyć azbestu, odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (np. zużyte baterie, przeterminowane substancje farmakologiczne, żarówki). W ramach kompleksowych projektów możliwe będzie wsparcie w ograniczonym zakresie na kampanie edukacyjne, kładące nacisk na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, segregacji itp. W ramach działania nie będą finansowane zadania związane z gospodarką odpadami, których wytwórcami są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Typy projektów
Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• zakłady opieki zdrowotnej,
• przedsiębiorcy (świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego),
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Możliwe do wsparcia będą tylko takie projekty, które są prowadzone w regionach (wyznaczonych przez Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami), w których nie ma i nie planuje się uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

powrót