Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA

4.1 Dziedzictwo kulturowe

Realizacja prac konserwatorskich i restauratorskich, które poprzez zachowanie historycznej substancji zabytkowej przyczynią się do dostosowania obiektów do celów użytkowych oraz do ich udostępnienia mieszkańcom regionu i turystom Działanie nakierowane jest na ochronę rodzimego dziedzictwa Pomorza Zachodniego, mającego wysoką wartość historyczną i kulturową a zarazem na zwiększenie potencjału turystycznego regionu. Ponadto projekty w ramach działania będą przyczyniać się pośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Renowacja/adaptacja obiektów zabytkowych będzie mogła być wsparta, jeśli projekt będzie stanowił część szerszej strategii rozwoju gospodarczego dla danego terytorium lub wpisywał się w cele i założenia Programu Strategicznego Przemysły Kreatywne i Przemysły Czasu Wolnego. Strategia ta charakteryzować się winna potencjałem przyczyniającym się do ogólnego wzrostu gospodarczego, powiązanego z tworzeniem miejsc pracy.
Wspierane projekty z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków muszą stanowić element szerszej grupy obiektów – zespołu, w którym poszczególne elementy łączy idea ochrony i popularyzacji rodzimego dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tak wśród mieszkańców regionu jak i turystów, ludzi nauki i in. Wsparcie będzie nakierowane na rozwój kluczowych zespołów o znaczącej wartości zabytkowej i wskazujących na kulturową tożsamość województwa i mogących stanowić m. in. unikalną bazę dla rozwoju kultury, gospodarki i turystyki. W projektach musi zostać wykazana trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów.

Projekty muszą wykazać wkład w rozwój poniższych priorytetów kulturowych:
• zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu.

Każdy projekt musi mieć przeprowadzoną analizę zapotrzebowania na daną inwestycję, w tym szacowaną liczbę odwiedzających, użytkowników. Promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na:
• obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych,
• zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków,
• dywersyfikację źródeł finansowania działalności – pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
• dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji,
• tworzenie nowych miejsc pracy.

Typy projektów
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków ruchomych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst,
– instytucje kultury,
– organizacje pozarządowe,
– kościoły i inne związki wyznaniowe,
– przedsiębiorcy,
– jednostki sektora finansów publicznych.

Alokacja na działanie
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Limity i ograniczenia
Finansowanie przewidziane w ramach wsparcia nie może zastąpić środków krajowych dotyczących utrzymania regionalnych zasobów

4.2 Wzmocnienie instytucji kultury

Działanie jest nakierowane na wsparcie kluczowych instytucji kultury w regionie. Efektem wsparcia ma być zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców województwa. Wsparcie będzie udzielane dla projektów, które wykażą trwałość finansowania w okresie eksploatacyjnym, z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz przychodów generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów.
Finansowanie przewidziane w ramach działania nie może zastąpić środków krajowych dotyczących utrzymania regionalnych zasobów. Wsparcie instytucji kultury może być udzielone jeśli projekt będzie stanowił część szerszej strategii rozwoju gospodarczego dla danego terytorium charakteryzującej się potencjałem przyczyniającym się do ogólnego wzrostu i celów związanych z tworzeniem miejsc pracy. Może to być strategia rozwoju województwa, jak i strategia branżowa z zakresu rozwoju zasobów kultury. Wsparte projekty muszą w sposób bezpośredni oddziaływać na otoczenie oraz mieć zdolność do kreowania nowych miejsc pracy.

W projektach musi zostać wykazana trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz przychodów generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów. Projekty muszą wykazać wkład w rozwój poniższych priorytetów kulturowych:
• poprawa dostępności do kultury – tj. w wymiarze fizycznym udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, jak również budowanie świadomości i edukacja kulturalna,
• umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze – tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu.

Każdy projekt musi mieć przeprowadzoną analizę popytu oraz wykazać zapotrzebowanie na daną inwestycję, w tym szacowaną liczbę odwiedzających.
Promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na:
• obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną,
• zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków,
• dywersyfikację źródeł finansowania działalności – pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
• dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji,
• tworzenie nowych miejsc pracy.

Typy projektów
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
• rozbudowa, przebudowa wraz z wyposażeniem instytucji kultury,
• inwestycje infrastrukturalne mające na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst,
• instytucje kultury.

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 100%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Możliwe jest jedynie wsparcie dla projektów z zakresu kultury o maksymalnej wartości 5 mln euro kosztów całkowitych. Nie ma możliwości budowy nowych obiektów. Nie będą wspierane projekty obejmujące organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale i wystawy.

4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.
Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime mogą odbywać się np. poprzez budowę lub modernizację centrów różnorodności biologicznej, banków genowych, parków miejskich, ogrodów botanicznych, ekoparków.

Centra różnorodności biologicznej to miejsca gdzie realizowane były by takie zadania jak:
• przechowywane zasoby genetyczne rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
• badania naukowe,
• szeroko pojmowana edukacja ekologiczna, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przyrody,
• promocja walorów przyrodniczych regionu,
• aktywna ochrona gatunków zagrożonych, w tym ich rozmnażanie.

Promocja walorów przyrodniczych regionu w oparciu o rodzime gatunki chronione może się odbywać poprzez tworzenie ekspozycji zorganizowanych na bazie parków miejskich. Możliwa również będzie rozbudowa potencjału dydaktycznego ośrodków edukacji ekologicznej, działających poza Parkami narodowymi. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki.
2. Wsparcie dla ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
4 950 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.
Działanie jest skoncentrowane na wzmocnieniu ochrony in situ. Ochrona in situ będzie polegała na inwestycjach nakierowanych przede wszystkim na zachowanie siedlisk i gatunków oraz odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane. Ochrona gatunkowa będzie dotyczyła roślin, zwierząt i grzybów będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty – gatunek roślin lub zwierząt, który na terytorium państw członkowskich UE jest:
• zagrożony, z wyjątkiem gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium jest zasięgiem krańcowym i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w zachodnim regionie palearktycznym, lub
• podatny na zagrożenie, czyli mogący w najbliższej przyszłości zostać zakwalifikowanym do kategorii gatunków zagrożonych, jeśli czynniki będące przyczyną zagrożenia będą na niego nadal oddziaływać, lub
• rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie jest obecnie zagrożony ani podatny na zagrożenie, ale podlega ryzyku zagrożenia ze względu na występowanie w obrębie ograniczonych obszarów geograficznych albo znaczne rozproszenie na większym obszarze, lub
• endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter jego siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na te siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na stan jego ochrony.

Stopień zagrożenia gatunków będzie odzwierciedlony w ocenie projektów. Najbardziej priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące gatunków o większym zagrożeniu.
W ramach ochrony in situ możliwe będzie finansowanie działań wynikających z Planów Ochrony i Planów Działań Ochronnych np. tworzenie platform na słupach elektroenergetycznych stanowiących gniazda dla ptaków. Wsparcie na ochronę in situ będzie dedykowane przedsięwzięciom mającym na celu zachowanie oraz ochronę różnorodności biologicznej w regionie, realizowane na terenie na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000). Możliwe wsparcie na eliminację gatunków inwazyjnych. Pomoc w działaniu ukierunkowana będzie na odtwarzanie i renaturalizację siedlisk cennych przyrodniczo oraz reintrodukuję zagrożonych gatunków zwierząt. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami.
2. Ochrona gatunków in-situ.
3. Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
2 885 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
W ramach RPO nie będą finansowane działania na obszarach Natura 2000 (na obszarze których nie znajdują się parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody) i parków narodowych.

4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

W ramach działania realizowane będzie prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (z wyłączeniem finansowania emisji spotów reklamowych w TV) w zakresie ochrony środowiska, promocji walorów przyrodniczych regionu oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów, skierowane do szerokiego grona odbiorców np. poprzez szkolenia, edukację ekologiczną, kampanie edukacyjne. Kampanie informacyjno-edukacyjne powinny skupiać się na zidentyfikowanych w regionie potrzebach edukacyjnych, walorach przyrodniczych, problemach środowiskowych.
Wsparcie będzie udzielane jako komplementarne i uzupełniające w stosunku do działań realizowanych z programów krajowych. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
385 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Wsparcie będzie udzielone projektom z zakresu zielonej infrastruktury tj. projektom, które przynoszą ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za pomocą naturalnych rozwiązań na obszarach wiejskich i w środowisku miejskim (np. odtworzenie naturalnych cech krajobrazu; ekodukty, zielone mosty; w miastach: zielone ściany, zielone dachy, parki miejskie, tereny zielone).
Zapewnienie lepszej ochrony wartości przyrodniczych regionu, ochrona cennych gatunków i siedlisk nastąpi także poprzez dostosowanie infrastruktury związanej z ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo do potrzeb danego obszaru ( np. ścieżki edukacji ekologicznej, infrastruktura ścieżek pieszych i szlaków turystycznych, punkty widokowe, parkingi, miejsca biwakowania).
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Zachowanie walorów krajobrazowych,
2. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
14 655 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

Limity i ograniczenia
Maksymalna wartość dofinansowania z RPO WZ dla projektu – do 2 mln EUR.

4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.
W ramach wzmocnienia mechanizmów ochrony ex situ finansowane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, rozbudowie i wyposażeniu ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa ośrodków rehabilitacji dla dziko żyjących zwierząt,
2. Zakup wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt,
3. Rehabilitacja dziko żyjących zwierząt w ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
282 500 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych gmin, docelowo dla potrzeb planów ochrony i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na aktualizację wiedzy o środowisku oraz przyczyni się do racjonalnego planowania przez inwestorów planowanych inwestycji.
W ramach działania możliwa będzie realizacja projektów polegających na spisie podstawowych elementów przyrody syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy krajobrazu, przyrody ożywionej (flora, fauna) jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady, itp.).
W ramach działania możliwe będzie opracowywanie planów/ programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz innych dokumentów dotyczących ładu przestrzennego w tym krajobrazu.
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ).

Typy wnioskodawcy
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. jednostki organizacyjne jst,
3. parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
4. szkoły wyższe,
5. przedsiębiorstwa,
6. organizacje pozarządowe,
7. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
9. instytucje naukowe,
10. partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
1 842 500 EUR

Poziom dofinansowania
85%, z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które będą kreować nowe produkty turystyczne oraz rozwój istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.
Efektem wsparcia będzie wzmocniony lokalny rynek pracy, jak również zmniejszone efekty zmian demograficznych. Planowana zmiana w ramach przewidzianej interwencji to rozwój lokalnych rynków w oparciu o spójną ofertę z zakresu turystyki aktywnej i uzdrowiskowej.
Poprzez działania wzmacniające potencjał dla powstawania nowych miejsc pracy poprawi się dostępność do rynku pracy. Projekty realizowane w ramach priorytetu muszą mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość. Wsparcie w głównej mierze skierowane będzie na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji w regionie stanowiące specjalną strefę włączenia w ścisłym
powiązaniu z programem działań dla tej strefy. Działania powinny tworzyć sprzyjające warunki do działalności gospodarczej na obszarach, na których ze względu na uwarunkowania prawne czy związane z ochroną środowiska prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z turystyką jest trudniejsze niż na innych obszarach. Wsparcie będzie warunkowane posiadaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego planu działań, opartego na strategii danego obszaru, zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty lub typy projektów. Plan działań rozumiany jako lista spójnych ze sobą przedsięwzięć, które łącznie stworzą produkt turystyczny. Plan ten powinien być stworzony w oparciu o istniejące strategie rozwoju lokalnego jednej lub kilku gmin. Tworząc taki plan jst muszą wziąć pod uwagę możliwość realizacji części przedsięwzięć przez podmioty prywatne. W przypadku uzdrowisk plan ten powinien wskazywać listę przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi danej oferty/usługi. Działania mogą również wynikać z Programu Strategicznego Przemysły kreatywne i Przemysły Czasu Wolnego.

W zakresie tras rowerowych planem takim będzie Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Wspierane pojedyncze projekty muszą być elementem szerszego produktu turystycznego. Działanie nakierowane na budowę i rozwój produktów, budujących potencjał turystyczny danego obszaru. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu inwestycyjnego będą stanowić uzupełnienie działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typy projektów
1. Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
• budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią,
• budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej,
• tworzenie i rozwój szlaków rowerowych.
Projekty realizowane w ramach priorytetu muszą mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość.
Wsparcie w głównej mierze skierowane będzie na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji w regionie stanowiące specjalną strefę włączenia w ścisłym powiązaniu z programem działań dla tej strefy.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• przedsiębiorcy.

Alokacja na działanie
45 401 645 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Limity i ograniczenia
W ramach priorytetu możliwe jest wsparcie jedynie dla projektów o limicie 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych.

powrót