Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

9.1 Infrastruktura zdrowia

Typy projektów
1. Budowa(w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia,
2. Zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego.
Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego) możliwy jest wyłącznie jako element projektu.
Projekty powinny być :
– efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wskazują największą efektywność finansową,
– przewidujące zadania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów,
– przyczyniające się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie.

Typy wnioskodawcy
– w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej.

Alokacja na działanie
40 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.2 Infrastruktura społeczna

Typy projektów
1. Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych,
2. Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie domów pomocy społecznej (DPS),
3. Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), w tym:
– zakupu sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu poza zakładem i uczestnictwie w życiu społecznym w środowisku lokalnym,
– przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej – nie dotyczy mieszkań chronionych, DPS-ów i ZAZ-ów.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
– podmioty ekonomii społecznej.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Typy projektów
1. Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru W ramach projektu wspierane będą m. in:
– przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
– zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– przedsiębiorcy’,
– organizacje pozarządowe,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
– instytucje kultury,
– osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Alokacja na działanie
40 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.4 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa, dostosowanie istniejącej infrastruktury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w zakresie kompetencji kluczowych(ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych)– jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa, dostosowanie istniejącej infrastruktury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w zakresie kompetencji kluczowych(ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych) – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Typy wnioskodawcy
jednostki samorządu terytorialnego

Alokacja na działanie
1 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
2 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych
specjalizacji.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego,
– inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, z uwzględnieniem konieczności wsparcia działań wynikających z inteligentnych specjalizacji,
– tworzenie infrastruktury o zasięgu co najmniej regionalnym, na potrzeby kształcenia zawodowego,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych– jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.
Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
– szkoły zawodowe,
– państwowe wyższe szkoły zawodowe,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, z uwzględnieniem konieczności wsparcia działań wynikających z inteligentnych specjalizacji,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS

Typy wnioskodawcy
– państwowe wyższe szkoły zawodowe,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Alokacja na działanie
4 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

Typy projektów
1. Rozwój e-usług publicznych (A2C),
2. Rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych,
3. Rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania e-usług publicznych (informatyzacja procesów front i back-office w tym rozwój aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami, zapewnienie bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
4. Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych oraz zapewnienie powszechnego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów –digitalizowane zasoby powinny być udostępnienie w sposób otwarty i dający możliwość ponownego wykorzystania. Utrwalenie zasobów kultury w postaci cyfrowej ma służyć zwiększeniu ich dostępności. By zapobiec powielaniu się zbiorów należy skupić się na digitalizacji nośników źródłowych, ograniczy to ryzyko wielokrotnej digitalizacji. Projekty realizowane w przedmiotowym zakresie powinny dotyczyć zasobów kultury z uregulowanymi prawami autorskimi.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– organizacje pozarządowe,
– instytucje kultury.

Alokacja na działanie
20 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

powrót