Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

Działanie nastawione jest na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Inwestycje odbywać się będą w oparciu o plan inwestycji transportowych, który wiąże ze sobą wszystkie rodzaje transportu. Wiąże również planowane inwestycje z siecią TEN-T. Inwestycje przyczyniać się będą do rozwoju wspólnej przestrzeni transportowej.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę obwodnic lub obejść miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich,
2. Przebudowa dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
Województwo zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Alokacja na działanie
138 257 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Działanie skupi się na dofinansowaniu zadań drogowych, na drogach gminnych i powiatowych, wskazanych w strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Działanie służyło będzie realizacji strategii ZIT, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru ZIT SOM.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Realizowane projekty nie mogą pogarszać warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
2. Przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego będące członkami SOM

Alokacja na działanie
8 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
Ograniczenie środków na drogi lokalne (gminne i powiatowe) do maksimum 15% na priorytet inwestycyjny 7b i nie więcej niż przewidziana alokacja na strategię ZIT SOM.

5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Działanie skupi się na dofinansowaniu zadań drogowych, na drogach gminnych i powiatowych, wskazanych w strategii ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Działanie służyło będzie realizacji strategii ZIT, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru ZIT KKBOF. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Realizowane projekty nie mogą pogarszać warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
2. Przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego będące sygnatariuszami porozumienia w sprawie realizacji instrumentu ZIT na terenie KKBOF

Alokacja na działanie
4 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
Ograniczenie środków na drogi lokalne (gminne i powiatowe) do maksimum 15% na priorytet inwestycyjny 7b i nie więcej niż przewidziana alokacja na strategię ZIT KKBOF.

5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Działanie ma na celu poprawę dostępności ośrodków wzrostu gospodarczego, na obszarach, także poza głównymi centrami rozwoju jakimi są oba wyznaczone w województwie ZIT. Projekty będą realizowane w zgodzie z planem inwestycji transportowych, przygotowanym w oparciu o koncepcję rozwoju dróg powiatowych wypracowaną przez Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę
obwodnic lub obejść miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Realizowane projekty nie mogą pogarszać warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych,
2. Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, ich związki i stowarzyszenia,
– partnerstwa powiatów z gminami.

Alokacja na działanie
12 398 292 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
Ograniczenie środków na drogi lokalne (gminne i powiatowe) do maksimum 15% alokacji na priorytet inwestycyjny 7b

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych

Działanie nastawione będzie na inwestycje z zakresu rewitalizacji sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym. W ramach rewitalizacji realizowane będą projekty kompleksowe, skutkujące długotrwałą poprawą stanu technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników oraz pasażerów. Działanie ma na celu rozwój połączeń obszarów wykluczonych z siecią TEN-T. Kluczowym do realizacji projektem jest kompleksowa rewitalizacja linii 210 na odcinku Runowo Pomorskie – Szczecinek. W ramach działania nie będzie możliwości uzyskania wsparcia na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz prace remontowe. Infrastruktura do obsługi pasażerów (perony, dojścia) powinna spełniać wymogi TSI PRM i karty UIC-741-OR, w szczególności wysokość peronów musi być dostosowana do wysokości przewidywanego taboru (0,76 m dla taboru elektrycznego i 0,55 m dla spalinowego), a odległość krawędzi peronu 1650 mm od osi toru).

Typy projektów
1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 W ramach projektu zostaną polepszone parametry eksploatacyjne infrastruktury kolejowej na odcinku Runowo Pomorskie – Szczecinek.
Zakres projektu ma obejmować przede wszystkim:
• całkowitą wymianę nawierzchni toru nr 1 na całej długości rewitalizowanego odcinka oraz toru nr 2 na odcinku Szczecinek – Drawsko Pomorskie (dzięki czemu przywrócony zostanie ruch dwutorowy na odcinku Szczecinek – Łubowo), wymianę lub wzmocnienie podtorza w miejscach wymagających interwencji,
• przebudowę przejazdów kolejowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu, nawierzchni i oświetlania,
• przebudowę peronów wraz z elementami małej architektury,
• budowę systemu zapewnienia łączności systemów srk (łączność radiowa lub przewodowa).
2. Rewitalizacja sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym
W przypadku oszczędności środków w ramach projektu rewitalizacji linii kolejowej 210, możliwe będzie prowadzenie prac modernizacyjnych na innych odcinakach regionalnych linii kolejowych.

Typy wnioskodawcy
Zarządcy infrastruktury kolejowej

Alokacja na działanie
35 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego taboru kolejowego – elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego. Część środków zostanie także przeznaczona na kompleksową modernizację taboru pozostającego w zasobach województwa. W wyniku realizacji projektów poprawi się tempo i komfort podróży, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności kolei jako środka transportu. Inwestycje przyczynia się także do poprawy efektywności energetycznej taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów regionalnych.

Typy projektów
1. Zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych,
2. Modernizacja taboru kolejowego.

Typy wnioskodawcy
Województwo zachodniopomorskie – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Alokacja na działanie
75 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem

Działanie skoncentrowane jest na ułatwianiu transportu wodnego w obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Projekty będą komplementarne do przewidzianych do realizacji w ramach POIŚ 2014-2020. Projekty dotyczyły będą m.in. poprawy podejść do portów takich jak: Police, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski, Trzebież, Nowe Warpno. Projekty nie dotyczą działań związanych wyłącznie z gospodarką rybacką. Efektem podejmowanych działań ma być ułatwiony wodny transport towarów szczególnie z obszarów inwestycyjnych.

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych,
2. Poprawa jakości dróg wodnych prowadzących do portów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej i toru wodnego Szczecin-Świnoujście,
3. Monitoring dróg wodnych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia,
– urzędy Morskie,
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
– Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
– Urząd Żeglugi Śródlądowej.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

powrót