Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI. RYNEK PRACY

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego

Typy projektów
1. Wsparcie9 skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oraz ich pracowników11 ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:
a) usługi szkoleniowe,
b) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umięjętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
c) inne usługi rozwojowe:
– usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
– coaching,
– mentoring,
– studia podyplomowe,
– projekt zmiany,
– egzamin,
d) usługi e-learningowe.

Wsparcie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Typy wnioskodawcy
MSP

Alokacja na działanie
27 990 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%
1. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie przekracza 50% kosztów usługi rozwojowej.
2. W przypadku skierowania wsparcia do pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.
3. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 zł – bez względu na poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej określony w pkt 1.

6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych

Typy projektów
Programy o charakterze doradczo-szkoleniowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym m.in. przekształcenie profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizację procesów zarządzania oraz budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Typy wnioskodawcy
MSP

Alokacja na działanie
3 600 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement

Typy projektów
1. Wsparcie typu outplacement17 dla pracowników zagrożonych zwolnieniem18, pracowników przewidzianych do zwolnienia19 lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
w tym m.in.:
a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwo pracy,
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
e) staże, praktyki zawodowe,
f) subsydiowanie zatrudnienia,
g) dodatek relokacyjny.

Typy wnioskodawcy
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Alokacja na działanie
3 510 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe

Celem interwencji jest wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez dotacje i pożyczki oraz wsparcie szkoleniowe, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie.

Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie21 osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu poprzez:
a) przyznanie pożyczki na utworzenie działalności gospodarczej,
b) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
c) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania pożyczki, w okresie do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
d) przyznanie pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ramach założonej działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

2. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe24 w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej obejmujące:
a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub
b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1:
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe, w szczególności:
– banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe,
– banki spółdzielcze,
– podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,
– konsorcja powyższych podmiotów.
Typ projektu 2:
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia26 zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te,
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach

Alokacja na działanie
18 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Typy projektów
1. Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:
a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
– identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,,
– wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy:
– wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
– wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.
e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
– niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
– wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
a) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
– identyfikacja potrzeb osób biernych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
b) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji:
– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
c) wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki spełniające obowiązujące standardy, wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Staży i Praktyk oraz Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży,
– wsparcie zatrudnienia osoby biernej zawodowo u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
– wolontariat,
d) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
e) działania skierowane do osób niepełnosprawnych:
– niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu (typ projektu o charakterze warunkowym).

Typy wnioskodawcy
Typ projektów 1:
Powiatowe Urzędy Pracy.
Typ projektów 2, 3:
Tryb konkursowy:
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki

Alokacja na działanie
87 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Typ projektów 1:
100%50
Typ projektów 2, 3:
85%, z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Typy projektów
1. Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 352, poprzez.:
a) tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
b) wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
c) tworzenie odpowiednich, warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
d) finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 (niania).

Typy wnioskodawcy
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Alokacja na działanie
12 900 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 353, poprzez.:
a) tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
b) wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
c) tworzenie odpowiednich, warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
d) finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 (niania).

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 90%

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Typy projektów
1. Wdrożenie kompleksowych programów profilaktyczny dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
2. Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej55 ułatwiających powroty do pracy,
3. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
Przykładowe typy operacji:
– realizacja usług zdrowotnych, w tym usługi rehabilitacji, rozszerzenie katalogu okresowych badań profilaktycznych (w zakresie wykraczającym poza schematy finansowane ze środków publicznych),
– realizacja usług medycznych
– działania informacyjno-edukacyjne o charakterze regionalnym,
– dojazdy na badania,
– opieka nad osobą zależną,
– zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop),
– działania informacyjno-szkoleniowe skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego (w tym w szczególności gminy i powiaty),
– podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
– organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji zdrowia,
– podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Alokacja na działanie
7 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

powrót