27 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Program FENG stanowi kontynuację dwóch programów: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Do głównych celów Programu należą:

 • Wzrost konkurencyjności MŚP
 • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
 • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Główne założenia programu:

 • Wsparcie całego procesu B+R+I
 • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Koncentracja na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach

Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców
 • Środowisko sprzyjające innowacjom
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Pomoc techniczna

Program skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • sektora nauki,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Oferowane formy wsparcia:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Alokacja Programu wynosi 7 973 242 153 euro

Główne założenia programu

Głównymi założeniami w ramach programu FENG będą m.in.:

Wsparcie całego procesu B+R+I

Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju

Współpraca nauki z biznesem

Koncentracja na Krajowych inteligentnych specjalizacjach

W ramach założeń niezbędne jest spełnienie warunku podstawowego dot. dobrego zarządzania krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji przed uruchomieniem Programu oraz w całym okresie jego realizacji. Oznacza to, że Program kontynuuje koncepcję inteligentnych specjalizacji (priorytety B+R+I) z wykorzystaniem doświadczeń z perspektywy finansowej POIR 2014-2020 oraz proponuje nowe działania przyczyniające się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom
 3. Zazielenienie przedsiębiorstw
 4. Pomoc techniczna

Wysokość Alokacji przewidziana na każdą z form pomocy kształtuje się następująco:

 1.  Wsparcie dla przedsiębiorców – 4 358 mln euro
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 3 455,5 mln euro
 3. Pomoc techniczna – 159,5 mln euro

Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

Cel szczegółowy (i): Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (SO1)

Planowana alokacja – 4 358 000 000 euro

Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie działać się na dwa moduły – obowiązkowe w każdym projekcie oraz dodatkowe wspierające projekt.

Moduły obowiązkowe

Moduł B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

  • Badania przemysłowe;
  • Prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go.
  • Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Wdrożenie innowacji

W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie:

  • wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.
  • Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduły uzupełniające

Infrastruktura B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

  • Infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji
  • Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, zgodnie z definicją w GBER

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduł: Cyfryzacja

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Inwestycje związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego
 • Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
 • Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł ten będzie dotyczył takich zagadnień jak:

 • Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF
 • Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł: Kompetencje

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających
 • Zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł: Internacjonalizacja

Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie m.in. na:

   • Komercjalizację wyników prac B+R za granicą
   • Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
   • Promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych
   • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona
   • Limit kosztów na wydatki w w/w module będzie określony w kryteriach wyboru projektów

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom

Działania realizowane w Priorytecie 2 są skoncentrowane na rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywaniu zaawansowanych technologii. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie współpracy w ramach sieci naukowych, badawczych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przewidziane zostały instrumenty wsparcia, których realizacja może skutkować zwiększoną współpracą naukową polskich i międzynarodowych organizacji badawczych, w szczególności pod kątem wymiany doświadczeń dotyczących efektywnej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Wdrażane instrumenty będą również skutkować wzrostem potencjału polskich organizacji badawczych i przedsiębiorstw do udziału w projektach finansowanych z programów międzynarodowych (np. Horyzont Europa)

1.Cel szczegółowy (i): Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR) (SO1)

Planowana alokacja – 1 469 277 310,00 euro

2. Cel szczegółowy (ii): Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR) (SO2)

Planowana alokacja – 118 100 000,00 euro

3. Cel szczegółowy (iii): Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR) (SO3)

Planowana alokacja – 1 068 400 000,00 euro

Moduły jakie zostaną wprowadzone w ramach w/w priorytetu to m.in.

Zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy

Wspierane będą:

  • Międzynarodowe Agendy Badawcze
  • Projekty Teamowe
  • Współpraca najlepszych zespołów badawczych w formie konsorcjów w wybranych obszarach strategicznych
  • Wsparcie infrastruktury organizacji badawczych na rzecz gospodarki

 

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Transfer technologii

Wspierane będą:

  • Wsparcie przygotowania do komercjalizacji rozwiązań technologicznych.
  • Podnoszenie kompetencji biznesowych zespołów badawczych na uczelniach weryfikacja ich zgodności z potrzebami rynku, również poprzez współpracę z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, ośrodkami innowacji, grupami roboczymi KIS.
  • Instrumenty rozwijające spin-offy, w tym z udziałem inwestorów prywatnych, a także wspierające komercjalizację rozwiązań opracowanych przez indywidualnych innowatorów.

 

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie Unii Europejskiej

W ramach priorytetu możliwe będzie:

  • Finansowanie projektów z Seal of Excellence z HE lub innych programów UE
  • Wsparcie projektów IPCEI.
  • Finansowanie projektów realizowanych przez polskich partnerów w obszarach KIS w ramach partnerstw ponadnarodowych S3.

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Alternatywne metody finansowania i realizacji prac B+R

Możliwości:

  • Wspólne przedsięwzięcia badawcze
  • Granty na Eurogranty
  • Innowacyjne zamówienia publiczne

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie:

Możliwości:

 • Inno_lab
 • Projekt dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
 • Projekt Inno_Regio_lab.

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów

Możliwości:

 • Planowane jest przede wszystkim wzmocnienie zasobów ludzkich i infrastrukturalnych testowanie nowych usług, budowa platform oraz umiędzynarodowienie.
 • Wsparcie dostosowane jest do poziomu rozwoju klastra i powiązane jest z wdrażaniem nowych usług przez klastry dla firm.

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji:

Możliwości:

  • Wsparcie potencjału rozwojowego akredytowanych na poziomie centralnym podmiotów.
  • wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług proinnowacyjnych przez akredytowane konsorcja.

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną:

W ramach Programu wspierane są działania kierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

 

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • Przedsiębiorcy
 • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
 • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
 • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Cel Szczegółowy S02

Obszary wsparcia:

 • Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP
 • Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs, EDIHy)
 • Współfinansowanie Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (AI)

Wsparcie w ramach SO2 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

 • przedsiębiorców,
 • Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH),
 • ośrodków udogodnień dla testowania i eksperymentowania rozwiązań technologii cyfrowych (z ang. Testing and Experimentation Facility; TEFów)

Cel Szczegółowy S03

Obszary wsparcia przewidziane w SO3:

 • Wsparcie w zakresie internacjonalizacji
  • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP
  • wsparcie projektów zmierzających do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MSP
 • Wsparcie powstania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up):
  • Wsparcie indywidualnych innowatorów
  • Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek (o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym)
 • Finansowanie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych:
  • Instrumenty kapitałowe
  • Instrument gwarancyjny
  • Instrumenty mieszane

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

 • MŚP, a także small mid-caps i mid-caps w ramach instrumentu gwarancyjnego
 • akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe

Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw

Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR) (SO1)

Planowana alokacja – 633 300 000,00 euro

W ramach celu szczegółowego zaplanowano działania mające przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak również krajowych dokumentów strategicznych.

 • Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów mieszanych
 • Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem instrumentu gwarancyjnego

 

Wsparcie w ramach SO1 w Priorytecie III skierowane jest głównie do:

 • Przedsiębiorców
 • Ponadto, realizowane są instrumenty finansowe, skierowane do: przedsiębiorstw

Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)

Planowana alokacja – 166 700 000,00 euro

Cel:

 • Wsparcie projektów IPCEI

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie III skierowane jest głównie do przedsiębiorców.

Priorytet 4. Pomoc Techniczna

Planowana alokacja – 159 464 843,00 euro

Ze środków pomocy technicznej są finansowane działania dotyczące:

 • Zapewnienia sprawnego systemu realizacji Programu, w szczególności w zakresie naboru i selekcji projektów, systemu monitorowania, ewaluacji, kontroli, certyfikacji
 • Zapewnienia skutecznego systemu informacji i promocji Programu
 • Zapewnienia rozwoju potencjału beneficjentów, ostatecznych odbiorców i potencjalnych beneficjentów oraz wzmocnienie ich kompetencji.

Grupami docelowymi w pomocy technicznej będą:

 • instytucje uczestniczące w realizacji i zarzadzaniu Programem
 • podmioty wspierające realizację Programu,
 • beneficjenci i potencjalni beneficjenci oraz ostateczni odbiorcy Programu.

Grupami docelowymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych będą:

 • ogół społeczeństwa,
 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • stowarzyszenia przedsiębiorców,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • uczelnie,
 • organizacje badawcze.

Wsparcie modułowe

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać do

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku kiedy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi,
 • Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w przypadku kiedy Wnioskodawcą będą firmy z sektora MŚP lub Konsorcja MŚP

Przejdź do mapy konkursów

Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

Mapa konkursów