Zgodnie z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021-2027 wsparcie z funduszy europejskich będzie koncentrowało się na ograniczonej liczbie celów polityki spójności.

W związku z tym, Komisja Europejska zredukowała liczbę celów polityki z 11 w perspektywie finansowej 2014-2020 do 6 w latach 2021-2027, koncentrując środki na Europie:

 • bardziej konkurencyjnej i inteligentnej poprzez wsparcie innowacji, cyfryzacji, transformacji gospodarczej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w umiejętności,
 • bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej i odpornej, inwestującej w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz w walkę ze zmianami klimatu,
 • lepiej połączonej,
 • o silniejszym wymiarze społecznym, wdrażającej europejski filar praw socjalnych, inwestującej w wyższą jakość zatrudnienia, edukacji, umiejętności, integracji społecznej,
 • bliżej obywateli przez wspieranie strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów obszarów oraz inicjatyw lokalnych,  przechodzącej proces transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, łagodzącej ekonomiczne, społeczne i środowiskowe trudności związane z odchodzeniem od wykorzystania paliw kopalnych w gospodarce.

Dostosowanie unijnego budżetu do priorytetów Unii nadal pozostaje aktualne, pomimo pandemii COVID-19, która dotarła do każdego zakątka świata i odbiła się gospodarczo i społecznie na poszczególnych krajach. Skutki te są jednak bardzo różne w poszczególnych państwach członkowskich UE, podobnie jak zdolność państw do amortyzacji wstrząsów i reagowania na nie, co grozi powstaniem szkodliwych rozbieżności między gospodarkami państw członkowskich i stanowi poważne obciążenie dla jednolitego rynku.

W związku z tym, bieżąca reakcja na aktualny kryzys i potrzeby rynku oraz społeczeństwa zarówno w oparciu o środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również możliwe fundusze UE na przyszłą perspektywę finansową (fundusze w ramach polityki spójności, fundusze UE nowej generacji, w tym Recovery and Resilience Facility) jest niezwykle istotna. Środki te zostały i będą wykorzystane zarówno w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (środki REACT-EU), jak również w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (środki z RRF oraz środki w ramach polityki spójności) i będą skierowane przede wszystkim na wsparcie MŚP w zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz dążenie do bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego, możliwego dzięki technologiom cyfrowym

Główne założenia programu

Głównymi założeniami w ramach programu FENG będą m.in.:

Wsparcie całego procesu B+R+I

Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju

Współpraca nauki z biznesem

Koncentracja na Krajowych inteligentnych specjalizacjach

W ramach założeń niezbędne jest spełnienie warunku podstawowego dot. dobrego zarządzania krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji przed uruchomieniem Programu oraz w całym okresie jego realizacji. Oznacza to, że Program kontynuuje koncepcję inteligentnych specjalizacji (priorytety B+R+I) z wykorzystaniem doświadczeń z perspektywy finansowej POIR 2014-2020 oraz proponuje nowe działania przyczyniające się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom
 3. Pomoc techniczna

Wysokość Alokacji przewidziana na każdą z form pomocy kształtuje się następująco:

 1.  Wsparcie dla przedsiębiorców – 4 358 mln euro
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 3 455,5 mln euro
 3. Pomoc techniczna – 159,5 mln euro

Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie działać się na dwa moduły – obowiązkowe w każdym projekcie oraz dodatkowe wspierające projekt.

Moduły obowiązkowe

Moduł B+R

Wsparcie przeznaczone w ramach tego modułu będzie dotyczyło:

 • Przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • projekty indywidualne przedsiębiorców i konsorcjalne

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum.

Moduł infrastruktura B+R

 • Tworzenie i rozwój centrów badawczorozwojowych służące realizacji agendy badawczej
 • Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduły uzupełniające

Wdrożenie innowacji

 • Tworzenie i rozwój centrów badawczorozwojowych służące realizacji agendy badawczej
 • Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduł: Cyfryzacja

Moduł ten będzie dotyczył takich zagadnień jak:

 • Analityka danych i optymalizacja produkcji
 • Robotyzacja linii produkcyjne
 • Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów
 • Internet rzeczy
 • Cyfrowy bliźniak
 • Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo
 • Big data – wykorzystanie dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie produkcji

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł ten będzie dotyczył takich zagadnień jak:

 • Zastępowanie, bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach, produktach
 • Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad
 • ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF
 • zastępowanie materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi

Moduł: Kompetencje

Zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w szczególności w zakresie:

 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • ekoprojektowania,
 • obsługi infrastruktury badawczej,

wspomagających realizację pozostałych modułów.

Moduł: Internacjonalizacja

 • komercjalizacja wyników prac B+R za granicą
 • udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
 • promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych
 • uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską

Wsparcie modułowe

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać do

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku kiedy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi, Konsorcja dużych z: M ŚP i organizacjami badawczymi,
 • Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w przypadku kiedy Wnioskodawcą będą firmy z sektora MŚP lub Konsorcja MŚP

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom

Działania realizowane w Priorytecie 2 są skoncentrowane na rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywaniu zaawansowanych technologii. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie współpracy w ramach sieci naukowych, badawczych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przewidziane zostały instrumenty wsparcia, których realizacja może skutkować zwiększoną współpracą naukową polskich i międzynarodowych organizacji badawczych, w szczególności pod kątem wymiany doświadczeń dotyczących efektywnej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Wdrażane instrumenty będą również skutkować wzrostem potencjału polskich organizacji badawczych i przedsiębiorstw do udziału w projektach finansowanych z programów międzynarodowych (np. Horyzont Europa)

Moduły jakie zostaną wprowadzone w ramach w/w priorytetu to m.in.

Współpraca w sektorze nauki

 • Międzynarodowe Agendy Badawcze
 • Projekty teamowe ‐ projekty B+R międzynarodowych konsorcjów: zespołów badawczych w partnerstwie z laboratorium zagranicznym oraz przedsiębiorcą z Polski.
 • Współpraca najlepszych zespołów badawczych w wybranych obszarach strategicznych.
 • Wsparcie infrastruktury organizacji badawczych, przeznaczonej do realizacji prac badawczych na rzecz gospodarki.

Inicjatywy wyselekcjonowane na poziomie UE

 • Projekty z certyfikatem Seal of Excellence
 • Projekty polskich przedsiębiorstw uczestniczących w Ważnych Projektach Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI)
 • Projekty w ramach partnerstw ponadnarodowych min. S3 lub w ramach współpracy w grupie V4 II MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
 • Wsparcie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych ‐ EDIH

Alternatywne metody finansowania i realizacji prac B+R

 • Transfer technologii pochodzących z organizacji badawczych
 • Wspólne przedsięwzięcia badawcze
 • Innowacyjne zamówienia publiczne
 • Granty na Eurogranty

Internacjonalizacja i transferu technologii

 • Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M Ś P
 • Wsparcie indywidualnych innowatorów
 • Podnoszenie umiejętności w zakresie ochrony własności intelektualnej

Start‐up i scale‐up

 • Know how – Wsparcie wyszukiwania i przygotowania rozwiązań  technologicznych do komercjalizacji
 • Programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post‐ akceleracyjnym
 • Wsparcie kapitałowe – z udziałem funduszy venture capital
 • Wsparcie kapitałowe – z udziałem aniołów biznesu

Klastry i Ośrodki Innowacji

Wsparcie bezpośrednie koordynatorów:

 • Krajowych Klastrów Kluczowych
 • Klastrów wzrostowych ponadregionalnych

Wsparcie na rozwój m.in.:

 • zasobów ludzkich
 • potencjału infrastrukturalnego
 • potencjału organizacyjnego usług dla członków klastra

Priorytet 3. Pomoc Techniczna

Realizowane w Priorytecie 3 działania wspierają potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu oraz system zarządzania, wdrażania i informowania o Programie. Z punktu widzenia potrzeb beneficjentów i skuteczności Programu, pomoc techniczna będzie wspierać kulturę administracyjną – świadomą potrzeb klienta i otwartą na współpracę z przedsiębiorcami oraz system wdrażania – oparty na nowoczesnym zapleczu technicznym i systemach informatycznych, w celu bardziej wydajnego wykorzystania czasu i zasobów Instytucji i beneficjentów. Oferowane instrumenty będą uwzględniać potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców i pracowników Instytucji systemu wdrażania, w obszarze administrowania programem tak, aby był przyjazny dla firm, instytucji oraz skutecznie je wspierający.

W ramach tego priorytetu planuje się wdrożenie takich działań jak:

 • Zachęcenie do korzystania z programu
 • Pomoc w doborze odpowiedniego finansowania
 • Wsparcie w trakcie wdrożenia, np. zamówienia konkurencyjne

Przejdź do mapy konkursów

Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

Mapa konkursów