Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  27 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Program FENG stanowi kontynuację dwóch programów: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

   

  Do głównych celów Programu należą:

  • Wzrost konkurencyjności MŚP
  • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
  • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Główne założenia programu:

  • Wsparcie całego procesu B+R+I
  • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
  • Współpraca nauki z biznesem
  • Koncentracja na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach

  Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców
  • Środowisko sprzyjające innowacjom
  • Zazielenienie przedsiębiorstw
  • Pomoc techniczna

  Program skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
  • sektora nauki,
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

  Oferowane formy wsparcia:

  • dotacje,
  • instrumenty finansowe,
  • kapitałowe oraz gwarancyjne,
  • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

  Alokacja Programu wynosi 7 973 242 153 euro

  Główne założenia programu

  Głównymi założeniami w ramach programu FENG będą m.in.:

  Wsparcie całego procesu B+R+I

  Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju

  Współpraca nauki z biznesem

  Koncentracja na Krajowych inteligentnych specjalizacjach

  W ramach założeń niezbędne jest spełnienie warunku podstawowego dot. dobrego zarządzania krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji przed uruchomieniem Programu oraz w całym okresie jego realizacji. Oznacza to, że Program kontynuuje koncepcję inteligentnych specjalizacji (priorytety B+R+I) z wykorzystaniem doświadczeń z perspektywy finansowej POIR 2014-2020 oraz proponuje nowe działania przyczyniające się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców
  2. Środowisko sprzyjające innowacjom
  3. Zazielenienie przedsiębiorstw
  4. Pomoc techniczna

  Wysokość Alokacji przewidziana na każdą z form pomocy kształtuje się następująco:

  1.  Wsparcie dla przedsiębiorców – 4 358 mln euro
  2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 3 455,5 mln euro
  3. Pomoc techniczna – 159,5 mln euro

  Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

  Cel szczegółowy (i): Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (SO1)

  Planowana alokacja – 4 358 000 000 euro

  Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie działać się na dwa moduły – obowiązkowe w każdym projekcie oraz dodatkowe wspierające projekt.

  Moduły obowiązkowe

  Moduł B+R

  W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

   • Badania przemysłowe;
   • Prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go.
   • Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

  Wdrożenie innowacji

  W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie:

   • wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.
   • Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

  O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

  Moduły uzupełniające

  Infrastruktura B+R

  W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

   • Infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji
   • Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, zgodnie z definicją w GBER

  O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

  Moduł: Cyfryzacja

  W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

  • Inwestycje związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego
  • Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
  • Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

   

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

  Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

  Moduł ten będzie dotyczył takich zagadnień jak:

  • Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF
  • Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych.

   

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

  Moduł: Kompetencje

  W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

  • Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających
  • Zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

  Moduł: Internacjonalizacja

  Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie m.in. na:

    • Komercjalizację wyników prac B+R za granicą
    • Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
    • Promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych
    • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona
    • Limit kosztów na wydatki w w/w module będzie określony w kryteriach wyboru projektów

   

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

  Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom

  Działania realizowane w Priorytecie 2 są skoncentrowane na rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywaniu zaawansowanych technologii. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie współpracy w ramach sieci naukowych, badawczych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przewidziane zostały instrumenty wsparcia, których realizacja może skutkować zwiększoną współpracą naukową polskich i międzynarodowych organizacji badawczych, w szczególności pod kątem wymiany doświadczeń dotyczących efektywnej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Wdrażane instrumenty będą również skutkować wzrostem potencjału polskich organizacji badawczych i przedsiębiorstw do udziału w projektach finansowanych z programów międzynarodowych (np. Horyzont Europa)

  1.Cel szczegółowy (i): Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR) (SO1)

  Planowana alokacja – 1 469 277 310,00 euro

  2. Cel szczegółowy (ii): Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR) (SO2)

  Planowana alokacja – 118 100 000,00 euro

  3. Cel szczegółowy (iii): Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR) (SO3)

  Planowana alokacja – 1 068 400 000,00 euro

  Moduły jakie zostaną wprowadzone w ramach w/w priorytetu to m.in.

  Zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy

  Wspierane będą:

   • Międzynarodowe Agendy Badawcze
   • Projekty Teamowe
   • Współpraca najlepszych zespołów badawczych w formie konsorcjów w wybranych obszarach strategicznych
   • Wsparcie infrastruktury organizacji badawczych na rzecz gospodarki

   

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Transfer technologii

  Wspierane będą:

   • Wsparcie przygotowania do komercjalizacji rozwiązań technologicznych.
   • Podnoszenie kompetencji biznesowych zespołów badawczych na uczelniach weryfikacja ich zgodności z potrzebami rynku, również poprzez współpracę z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, ośrodkami innowacji, grupami roboczymi KIS.
   • Instrumenty rozwijające spin-offy, w tym z udziałem inwestorów prywatnych, a także wspierające komercjalizację rozwiązań opracowanych przez indywidualnych innowatorów.

   

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie Unii Europejskiej

  W ramach priorytetu możliwe będzie:

   • Finansowanie projektów z Seal of Excellence z HE lub innych programów UE
   • Wsparcie projektów IPCEI.
   • Finansowanie projektów realizowanych przez polskich partnerów w obszarach KIS w ramach partnerstw ponadnarodowych S3.

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Alternatywne metody finansowania i realizacji prac B+R

  Możliwości:

   • Wspólne przedsięwzięcia badawcze
   • Granty na Eurogranty
   • Innowacyjne zamówienia publiczne

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie:

  Możliwości:

  • Inno_lab
  • Projekt dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
  • Projekt Inno_Regio_lab.

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów

  Możliwości:

  • Planowane jest przede wszystkim wzmocnienie zasobów ludzkich i infrastrukturalnych testowanie nowych usług, budowa platform oraz umiędzynarodowienie.
  • Wsparcie dostosowane jest do poziomu rozwoju klastra i powiązane jest z wdrażaniem nowych usług przez klastry dla firm.

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji:

  Możliwości:

   • Wsparcie potencjału rozwojowego akredytowanych na poziomie centralnym podmiotów.
   • wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług proinnowacyjnych przez akredytowane konsorcja.

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną:

  W ramach Programu wspierane są działania kierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

   

  Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

  • Organizacje badawcze
  • Podmioty zajmujące się transferem technologii
  • Zespoły badawcze
  • Indywidualni naukowcy
  • Przedsiębiorcy
  • Koordynatorzy i członkowie klastrów,
  • Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH),
  • Konsorcja specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

  Cel Szczegółowy S02

  Obszary wsparcia:

  • Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP
  • Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs, EDIHy)
  • Współfinansowanie Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (AI)

  Wsparcie w ramach SO2 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

  • przedsiębiorców,
  • Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH),
  • ośrodków udogodnień dla testowania i eksperymentowania rozwiązań technologii cyfrowych (z ang. Testing and Experimentation Facility; TEFów)

  Cel Szczegółowy S03

  Obszary wsparcia przewidziane w SO3:

  • Wsparcie w zakresie internacjonalizacji
   • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP
   • wsparcie projektów zmierzających do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MSP
  • Wsparcie powstania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up):
   • Wsparcie indywidualnych innowatorów
   • Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek (o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym)
  • Finansowanie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych:
   • Instrumenty kapitałowe
   • Instrument gwarancyjny
   • Instrumenty mieszane

  Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

  • MŚP, a także small mid-caps i mid-caps w ramach instrumentu gwarancyjnego
  • akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe

  Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR) (SO1)

  Planowana alokacja – 633 300 000,00 euro

  W ramach celu szczegółowego zaplanowano działania mające przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak również krajowych dokumentów strategicznych.

  • Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów mieszanych
  • Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem instrumentu gwarancyjnego

   

  Wsparcie w ramach SO1 w Priorytecie III skierowane jest głównie do:

  • Przedsiębiorców
  • Ponadto, realizowane są instrumenty finansowe, skierowane do: przedsiębiorstw

  Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)

  Planowana alokacja – 166 700 000,00 euro

  Cel:

  • Wsparcie projektów IPCEI

  Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie III skierowane jest głównie do przedsiębiorców.

  Priorytet 4. Pomoc Techniczna

  Planowana alokacja – 159 464 843,00 euro

  Ze środków pomocy technicznej są finansowane działania dotyczące:

  • Zapewnienia sprawnego systemu realizacji Programu, w szczególności w zakresie naboru i selekcji projektów, systemu monitorowania, ewaluacji, kontroli, certyfikacji
  • Zapewnienia skutecznego systemu informacji i promocji Programu
  • Zapewnienia rozwoju potencjału beneficjentów, ostatecznych odbiorców i potencjalnych beneficjentów oraz wzmocnienie ich kompetencji.

  Grupami docelowymi w pomocy technicznej będą:

  • instytucje uczestniczące w realizacji i zarzadzaniu Programem
  • podmioty wspierające realizację Programu,
  • beneficjenci i potencjalni beneficjenci oraz ostateczni odbiorcy Programu.

  Grupami docelowymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych będą:

  • ogół społeczeństwa,
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • stowarzyszenia przedsiębiorców,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • partnerzy społeczno-gospodarczy,
  • uczelnie,
  • organizacje badawcze.

  Wsparcie modułowe

  Gdzie złożyć wniosek?

  Wnioski będzie można składać do

  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku kiedy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi,
  • Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w przypadku kiedy Wnioskodawcą będą firmy z sektora MŚP lub Konsorcja MŚP

  Przejdź do mapy konkursów

  Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

  Mapa konkursów