Zgodnie z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021-2027 wsparcie z funduszy europejskich będzie koncentrowało się na ograniczonej liczbie celów polityki spójności.

W związku z tym, Komisja Europejska zredukowała liczbę celów polityki z 11 w perspektywie finansowej 2014-2020 do 6 w latach 2021-2027, koncentrując środki na Europie:

 • bardziej konkurencyjnej i inteligentnej poprzez wsparcie innowacji, cyfryzacji, transformacji gospodarczej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w umiejętności,
 • bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej i odpornej, inwestującej w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz w walkę ze zmianami klimatu,
 • lepiej połączonej,
 • o silniejszym wymiarze społecznym, wdrażającej europejski filar praw socjalnych, inwestującej w wyższą jakość zatrudnienia, edukacji, umiejętności, integracji społecznej,
 • bliżej obywateli przez wspieranie strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów obszarów oraz inicjatyw lokalnych,  przechodzącej proces transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, łagodzącej ekonomiczne, społeczne i środowiskowe trudności związane z odchodzeniem od wykorzystania paliw kopalnych w gospodarce.

Dostosowanie unijnego budżetu do priorytetów Unii nadal pozostaje aktualne, pomimo pandemii COVID-19, która dotarła do każdego zakątka świata i odbiła się gospodarczo i społecznie na poszczególnych krajach. Skutki te są jednak bardzo różne w poszczególnych państwach członkowskich UE, podobnie jak zdolność państw do amortyzacji wstrząsów i reagowania na nie, co grozi powstaniem szkodliwych rozbieżności między gospodarkami państw członkowskich i stanowi poważne obciążenie dla jednolitego rynku.

W związku z tym, bieżąca reakcja na aktualny kryzys i potrzeby rynku oraz społeczeństwa zarówno w oparciu o środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również możliwe fundusze UE na przyszłą perspektywę finansową (fundusze w ramach polityki spójności, fundusze UE nowej generacji, w tym Recovery and Resilience Facility) jest niezwykle istotna. Środki te zostały i będą wykorzystane zarówno w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (środki REACT-EU), jak również w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (środki z RRF oraz środki w ramach polityki spójności) i będą skierowane przede wszystkim na wsparcie MŚP w zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz dążenie do bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego, możliwego dzięki technologiom cyfrowym

Główne założenia programu

Głównymi założeniami w ramach programu FENG będą m.in.:

Wsparcie całego procesu B+R+I

Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju

Współpraca nauki z biznesem

Koncentracja na Krajowych inteligentnych specjalizacjach

W ramach założeń niezbędne jest spełnienie warunku podstawowego dot. dobrego zarządzania krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji przed uruchomieniem Programu oraz w całym okresie jego realizacji. Oznacza to, że Program kontynuuje koncepcję inteligentnych specjalizacji (priorytety B+R+I) z wykorzystaniem doświadczeń z perspektywy finansowej POIR 2014-2020 oraz proponuje nowe działania przyczyniające się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom
 3. Pomoc techniczna

Wysokość Alokacji przewidziana na każdą z form pomocy kształtuje się następująco:

 1.  Wsparcie dla przedsiębiorców – 4 358 mln euro
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 3 455,5 mln euro
 3. Pomoc techniczna – 159,5 mln euro

Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie działać się na dwa moduły – obowiązkowe w każdym projekcie oraz dodatkowe wspierające projekt.

Moduły obowiązkowe

Moduł B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

  • Badania przemysłowe;
  • Prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go.
  • Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł infrastruktura B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduły uzupełniające

Wdrożenie innowacji

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Wdrożenie w działalność przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań

O wsparcie w ramach tego modułu będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduł: Cyfryzacja

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Inwestycje związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego
 • Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł ten będzie dotyczył takich zagadnień jak:

 • Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł: Kompetencje

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających
 • Zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy
 • Nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włącznych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w szczególności z zakresu z obszarów m.in.: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transferu technologii

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Moduł: Internacjonalizacja

Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie m.in. na:

   • Komercjalizację wyników prac B+R za granicą
   • Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
   • Promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych
   • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. organizacji badawczych

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom

Działania realizowane w Priorytecie 2 są skoncentrowane na rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywaniu zaawansowanych technologii. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie współpracy w ramach sieci naukowych, badawczych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przewidziane zostały instrumenty wsparcia, których realizacja może skutkować zwiększoną współpracą naukową polskich i międzynarodowych organizacji badawczych, w szczególności pod kątem wymiany doświadczeń dotyczących efektywnej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Wdrażane instrumenty będą również skutkować wzrostem potencjału polskich organizacji badawczych i przedsiębiorstw do udziału w projektach finansowanych z programów międzynarodowych (np. Horyzont Europa)

Moduły jakie zostaną wprowadzone w ramach w/w priorytetu to m.in.

Zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy

Wspierane będą:

  • Międzynarodowe Agendy Badawcze
  • Projekty Teamowe
  • Współpraca najlepszych zespołów badawczych w formie konsorcjów w wybranych obszarach strategicznych
  • Wsparcie infrastruktury organizacji badawczych, przeznaczonej do realizacji prac badawczych na rzecz gospodarki

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • przedsiębiorcy

Wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie Unii Europejskiej

W ramach priorytetu możliwe będzie:

  • Finansowanie projektów przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Sel of Excellence
  • Wsparcie projektów IPCEI
  • Finansowanie wkładu krajowego
  • Finansowanie projektów realizowanych przez polskich partnerów w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji m.in. w ramach partnerstw ponadnarodowych S3 z regionami i krajami UE i spoza UE lub w ramach współpracy w grupie V4+

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • przedsiębiorcy

Alternatywne metody finansowania i realizacji prac B+R

Możliwości:

  • Wspólne przedsięwzięcia badawcze
  • Transfer technologii pochodzących z organizacji badawczych
  • Granty na Eurogranty
  • Innowacyjne zamówienia publiczne

Wsparcie w ramach SO 1 w Priorytecie II skierowane jest głównie do następujących grup:

 • Organizacje badawcze
 • Podmioty zajmujące się transferem technologii
 • Zespoły badawcze
 • Indywidualni naukowcy
 • przedsiębiorcy

Wsparcie w zakresie internacjonalizacji i transferu technologii

Możliwości:

 • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP
 • Promocja marki polskiej gospodarki
 • Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP
 • Wsparcie indywidualnych innowatorów
 • Ochrona własności intelektualnej

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

 • Przedsiębiorców
 • Akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 • Podmiotów wdrażających instrumenty finansowe

Wsparcie powstania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up):

Możliwości:

 • Wsparcie wyszukiwania i przygotowania rozwiązań technologicznych (w tym tworzonych na uczelniach i organizacjach badawczych) do komercjalizacji
 • Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek (o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym)

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

 • Przedsiębiorców
 • Akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 • Podmiotów wdrażających instrumenty finansowe

Finansowanie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych

Narzędzia finansowe:

  • Instrumenty kapitałowe
  • Instrument gwarancyjny
  • Instrumenty mieszane

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

 • Przedsiębiorców
 • Akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 • Podmiotów wdrażających instrumenty finansowe

Instrumenty w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19:

W ramach sekcji przewidziane jest:

  • Wsparcie na kapitał obrotowy MŚP

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie II skierowane jest głównie do:

 • Przedsiębiorców
 • Akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 • Podmiotów wdrażających instrumenty finansowe

Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Możliwości:

 • Projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie, akademie innowacji:
  • Projekt Inno_LAB
  • Wsparcie na rzecz animacji ekosystemów innowacji
  • Projekt dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
  • Projekt Inno_Regio_lab
 • Rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną INNOSTART
 • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów
 • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji:
  • Wsparcie potencjału rozwojowego akredytowanych na poziomie centralnym podmiotów
  • Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług proinnowacyjnych przez wyspecjalizowane w określonych specjalizacjach technologicznych konsorcja
  • Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych
  • Współfinansowanie Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (AI)

Wsparcie w ramach SO4  w Priorytecie II skierowane jest głównie do instytucji otoczenia biznesu, w tym:

 • Koordynatorów i członków klastrów
 • Organizacji badawczych
 • Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH)
 • Ośrodków udogodnień dla testowania i eksperymentowania rozwiązań technologii cyfrowych
 • Ośrodków innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH)
 • Konsorcjów specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji

Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw

Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

W ramach celu szczegółowego zaplanowano działania mające przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak również krajowych dokumentów strategicznych.

 • Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów mieszanych
 • Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem instrumentu gwarancyjnego
 • Zapewnienie podaży nowych technologii zwiększających efektywność energetyczną poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Wsparcie w ramach SO1 w Priorytecie III skierowane jest głównie do:

 • Przedsiębiorców
 • Podmiotów wdrażających instrumenty finansowe

Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

Cel: Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie energii odnawialnej poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

 

Przewiduje się realizację projektów pozakonkursowych administracji publicznej skierowanych do:

 • Przedsiębiorstw
 • Organizacji badawczych
 • Konsorcjów naukowo-przemysłowych

Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)

Cel:

 • Wsparcie projektów IPCEI
 • Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie energii odnawialnej poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Wsparcie w ramach SO3 w Priorytecie III skierowane jest głównie do przedsiębiorców.

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel:

 • Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie przystosowania do zmian klimatu i zapobiegania im, a także odporności na klęski żywiołowe i katastrofy poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Przewiduje się realizację projektów pozakonkursowych administracji publicznej skierowanych do:

 • Przedsiębiorstw
 • Organizacji badawczych
 • Konsorcjów naukowo-przemysłowych

Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Cel:

 • Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Przewiduje się realizację projektów pozakonkursowych administracji publicznej skierowanych do:

 • Przedsiębiorstw
 • Organizacji badawczych
 • Konsorcjów naukowo-przemysłowych

Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

Cel:

 • Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie zmiany modelu gospodarki na gospodarkę w obiegu zamkniętym i zasobooszczędną poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Przewiduje się realizację projektów pozakonkursowych administracji publicznej skierowanych do:

 • Przedsiębiorstw
 • Organizacji badawczych
 • Konsorcjów naukowo-przemysłowych

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Cel:

 • Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie ochrony przyrody, zwiększania różnorodności biologicznej i ograniczenia zanieczyszczeń poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Przewiduje się realizację projektów pozakonkursowych administracji publicznej skierowanych do:

 • Przedsiębiorstw
 • Organizacji badawczych
 • Konsorcjów naukowo-przemysłowych

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Cel:

 • Zapewnienie podaży nowych technologii w zakresie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez innowacyjne zamówienia publiczne

Przewiduje się realizację projektów pozakonkursowych administracji publicznej skierowanych do:

 • Przedsiębiorstw
 • Organizacji badawczych
 • Konsorcjów naukowo-przemysłowych

Priorytet 4. Pomoc Techniczna

Ze środków pomocy technicznej są finansowane działania dotyczące:

 • Zapewnienie sprawnej realizacji procesów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem, w szczególności w zakresie naboru i selekcji projektów, systemu monitorowania, ewaluacji, kontroli, certyfikacji. W tym obszarze wsparcia są zaplanowane działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości potencjału administracyjnego, warunków technicznych do wdrażania Programu, a także systemów.
 • Zapewnienia skutecznego systemu informacji i promocji Programu oraz realizowanych w jego ramach instrumentach
 • Zapewnienia rozwoju potencjału beneficjentów, ostatecznych odbiorców i potencjalnych beneficjentów Programu oraz wzmocnienie ich kompetencji

Wsparcie modułowe

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać do

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku kiedy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi, Konsorcja dużych z: M ŚP i organizacjami badawczymi,
 • Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w przypadku kiedy Wnioskodawcą będą firmy z sektora MŚP lub Konsorcja MŚP

Przejdź do mapy konkursów

Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

Mapa konkursów