Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla warmii i mazur 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  fundusze dla gospodarki

  fundusze dla środowiska

  fundusze dla zrównoważonej mobilności miejskiej

  fundusze dla transportu

  fundusze dla edukacji i kompetencji mieszkańców

  fundusze dla rynku pracy

  fundusze dla włączenia i integracji mieszkańców

  fundusze dla zdrowia mieszkańców

  fundusze dla kultury i ekoturystyki

  fundusze dla rewitalizacji obszarów miejskich

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Fundusze dla gospodarki Warmii i Mazur

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Zakres wsparcia:

  • dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej (w tym centrów badawczo-rozwojowych) aktywów własności intelektualnej oraz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi), z dopuszczalnym komponentem wdrożeniowym, w tym również usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej,
  • inwestycje w publiczną infrastrukturę naukowo-badawczą i aktywa własności intelektualnej organizacji badawczych,
  • działalność badawczo-rozwojowa w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • małe bony badawcze na innowacje dla MŚP,
  • wzmocnienie kanałów współpracy nauki z biznesem (w tym centrów transferu technologii)

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże) i ich pracownicy,
  • jednostki naukowe i ich pracownicy,
  • uczelnie i ich pracownicy,
  • ośrodki innowacji i ich pracownicy.

  Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

  Zakres wsparcia:

  • wsparcie przedsiębiorstw na drodze transformacji cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa,
  • wsparcie cyfryzacji firm skierowanej na redukcję gazów cieplarnianych lub efektywność energetyczną,
  • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na technologiach cyfrowych,
  • cyfryzacja instytucji otoczenia biznesu oraz e-usługi dla firm (w tym centra innowacji cyfrowych, centra kompetencji cyfrowych, nowych technologii),
  • podniesienie kompetencji cyfrowych w firmach.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa,
  • instytucje kultury,
  • podmioty lecznicze,
  • JST,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty branży turystycznej
  • podmioty rynku pracy,
  • osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu oraz ich pracownicy.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Zakres wsparcia:

  • Innowacyjność firm
   • innowacje w przedsiębiorstwach (procesowe, produktowe, technologiczne, marketingowe i organizacyjne),
   • wdrażanie wyników prac B+R,
   • odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
  • Konkurencyjność firm
   • inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach,
   • inkubowanie przedsiębiorstw oraz dalsza akceleracja i rozwój po okresie inkubacji,
   • wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju,
   • zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (zachowanie miejsc pracy, utrzymanie płynności finansowej i ciągłości działania).
  • Otoczenie biznesowe
   • bony na usługi IOB i klastrów dla firm
  • Internacjonalizacja i ekspansja
   • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,
   • promocja gospodarcza,
   • tereny inwestycyjne i infrastruktura biznesowa.

  Główne grupy docelowe:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • firmy o średniej kapitalizacji,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • specjalne strefy ekonomiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • inwestorzy.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Zakres wsparcia:

  • wsparcie systemu zarządzania regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, w tym procesu przedsiębiorczego odkrywania,
  • podnoszenie wiedzy w zakresie zmian przemysłowych i innowacji, w tym:
   • upowszechnianie wiedzy i działania uświadamiające w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki,
   • upowszechnienie wiedzy nt. innowacyjności, inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii,
  • podnoszenie kompetencji i umiejętności w instytucjach otoczenia biznesu w celu podniesienia jakości świadczonych usług, oraz budowanie potencjału, profesjonalizacja IOB i zaawansowane usługi dla firm
  • projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej służące rozwojowi umiejętności instytucji działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego,
  • staże naukowców i studentów w firmach.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże),
  • pracownicy przedsiębiorstw,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki naukowe,
  • uczelnie.

  Priorytet 2. Fundusze dla środowiska Warmii i Mazur

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Zakres wsparcia:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach (wraz z audytem);
  • inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze (sieci) wraz z magazynami ciepła;
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne;
  • rozwój inteligentnych systemów zarządzania energią wyłącznie jako element uzupełniający powyższych przedsięwzięć.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • przedsiębiorcy,
  • turyści.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Zakres wsparcia:

  • inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych lub ciepłowniczych,
  • rozwój inteligentnych systemów zarządzania energią wyłącznie jako element uzupełniający powyższych przedsięwzięć.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • przedsiębiorcy,
  • turyści.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Zakres wsparcia:

  • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów; − wspieranie recyklingu odpadów;
  • zapobieganie powstawaniu odpadów;
  • projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
  • projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne (np. przemysłowe, azbest);
  • naprawa i ponowne użytkowanie przedmiotów;
  • wspieranie zmiany procesów produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny;
  • rekultywacja i remediacja obszarów zdegradowanych działalnością gospodarczą;
  • edukacja ekologiczna, w tym zwiększenie świadomości na temat GOZ wyłącznie jako element uzupełniający powyższych przedsięwzięć.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • przedsiębiorcy,
  • turyści.