Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. 

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   GOSPODARKA

   ŚRODOWISKO

   MOBILNOŚĆ MIEJSKA

   MOBILNOŚĆ REGIONALNA

   EDUKACJA I KOMPETENCJE EFRR

   EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+

   RYNEK PRACY

   WŁĄCZENIE I INTEGRACJA EFRR

   WŁĄCZENIE I INTEGRACJA EFS+

   ZDROWIE

   TURYSTYKA I KULTURA

   ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH

   Priorytet 1. GOSPODARKA

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Zakres wsparcia:

   • dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej (w tym centrów badawczo-rozwojowych) aktywów własności intelektualnej oraz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi), z dopuszczalnym komponentem wdrożeniowym, w tym również usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej,
   • inwestycje w publiczną infrastrukturę naukowo-badawczą i aktywa własności intelektualnej organizacji badawczych – na zasadach opisanych w Umowie Partnerstwa,
   • działalność badawczo-rozwojowa w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
   • małe bony badawcze na innowacje dla MŚP,
   • wzmocnienie kanałów współpracy nauki z biznesem mające na celu zwiększenie transferu technologii z jednostek naukowych do przedsiębiorstw (w tym podniesienie potencjału i jakości usług centrów transferu technologii),
   • wszystkie typy projektów będą mogły zostać uzupełnione działaniami w obszarze podnoszenia kompetencji kadr zarówno w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych realizujących przedsięwzięcia w obszarze B+R.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże) i ich pracownicy,
   • jednostki naukowe i ich pracownicy,
   • uczelnie i ich pracownicy,
   • ośrodki innowacji i ich pracownicy.

   Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

   Zakres wsparcia:

   • wsparcie przedsiębiorstw na drodze transformacji cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa,
   • wsparcie procesów cyfryzacji w firmach uwzględniających kryteria redukcji emisji gazów cieplarnianych lub kryteria efektywności energetycznej,
   • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na technologiach cyfrowych,
   • cyfryzacja instytucji otoczenia biznesu oraz e-usługi dla firm (w tym centra innowacji cyfrowych DIG/EDIH),
   • e-usługi publiczne (w tym usługi A2A) – platformy e-usług (oparte o analizę kosztów i korzyści), dofinansowanie niezbędnej infrastruktury i rozwiązań cyfrowych w celu tworzenia nowych usług, zwiększenia jakości i dostępności usług publicznych oraz upowszechnienie ich wykorzystania (w tym usług, e-administracji, e-kultury),
   • nowe technologie w budowaniu innowacyjnych e-usług dla oferty turystycznej i kulturowej (poprzedzone analizą kosztów i korzyści),
   • cyberbezpieczeństwo – projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez inwestycje w systemy o zasięgu regionalnym lub lokalnym oraz podniesienie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,
   • budowę, rozwój, integrację i zwiększenie dostępności baz danych, zasobów cyfrowych o wysokim potencjale ich szerokiego wykorzystania oraz biznesowych przestrzeni cyfrowych (zasoby naukowe, kulturowe i administracji), aplikacje w oparciu o dostępne cyfrowo ISP (informacje sektora publicznego),
   • rozwój infrastruktury danych przestrzennych (w przypadku powiatowego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego, wyłącznie przy pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju),
   • rozwój e-zdrowia (przy pozytywnej opinii Ministra Zdrowia oraz w uzgodnieniu z Komitetem Sterującym do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia zgodnie z przyjętym systemem koordynacji),
   • rozwój narzędzi cyfrowych umożliwiających zapewnienie interoperacyjności i integracji podmiotów leczniczych z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia,
   • podnoszenie kompetencji w jednostkach publicznych (niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia nowych i wykorzystania istniejących e-usług) w formie kompleksowych projektów wykorzystujących finansowanie krzyżowe.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy województwa,
   • pracownicy instytucji publicznych i korzystający z usług publicznych, z zasobów publicznych,
   • pracownicy podmiotów leczniczych i pacjenci,
   • przedsiębiorcy,
   • środowisko organizacji pozarządowych,
   • podmioty branży turystycznej,
   • inne osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu oraz ich pracownicy.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Zakres wsparcia:

   • Innowacyjność firm
    • profesjonalizacja IOB i zaawansowanie usługi dla firm, w tym niezbędne inwestycje (w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji),
    • wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych,
    • odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
   • Konkurencyjność firm
    • inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach,
    • inkubowanie przedsiębiorstw oraz dalsza akceleracja i rozwój po okresie inkubacji,
    • wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju,
    • pakietowanie produktów i usług,
   • Internacjonalizacja i ekspansja
    • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,
    • promocja gospodarcza (w tym tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości o pozyskiwaniu inwestycji zewnętrznych),
    • infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy z sektora MŚP,
   • właściciele firm o średniej kapitalizacji,
   • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
   • pracownicy instytucji otoczenia biznesu,
   • środowisko organizacji pozarządowych,
   • inwestorzy.

   Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

   Zakres wsparcia:

   • podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie zmian przemysłowych i innowacji, w tym:
    • upowszechnianie wiedzy i działania uświadamiające w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki,
    • upowszechnienie wiedzy nt. innowacyjności, inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii,
   • projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej służące rozwojowi umiejętności pracowników i kadry zarządzającej instytucji działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy,
   • pracownicy przedsiębiorstw,
   • kadra zarządzająca i pracownicy instytucji otoczenia biznesu.

   Priorytet 2. ŚRODOWISKO

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Zakres wsparcia:

   • kompleksowe przedsięwzięcia polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, obejmującej całą gamę prowadzących do zmniejszenia energochłonności działań typu wymiana ich wyposażenia na energooszczędne, instalację dedykowanych potrzebom energetycznym budynku urządzeń OZE, wymianę/modernizację nieefektywnych systemów grzewczych na zero lub niskoemisyjne albo podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących itp.

   W sferze poprawy efektywności energetycznej budynków wsparcie skoncentruje się na:

   • budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
   • innych budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków należących do administracji rządowej i podległych jej organów i jednostek organizacyjnych,
   • wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (np. budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, TBS) z wyłączeniem budynków spółdzielni mieszkaniowych, budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa/spółek z udziałem SP,
   • poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w różnych aspektach (np. zastosowanie energooszczędnych technologii, projekty dotyczące odzyskiwania energii cieplnej z procesów przemysłowych, instalacja urządzeń OZE itp.),
   • rozwój systemów ciepłowniczych obejmujący inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze (sieci) wraz z magazynami ciepła do 5 MW mocy zamówionej, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe, wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe na źródła niskoemisyjne,
   • przebudowę, wymianę oświetlenia zewnętrznego, przede wszystkim ulicznego na energooszczędne (wraz z systemami zarządzania oświetleniem), poprawiającą efektywność energetyczną tych systemów oraz integrację instalacji OZE, energooszczędnego oświetlenia LED wraz z systemem zarządzania, z możliwością zastosowania magazynów energii,
   • działania edukacyjne i szkoleniowe dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz władz wspierające m.in. realizację programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • przedsiębiorcy (przede wszystkim mikro i małe),
   • właściciele budynków.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Zakres wsparcia:

   • inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych lub ciepłowniczych,
   • rozwój inteligentnych systemów zarządzania energią wyłącznie jako element uzupełniający powyższych przedsięwzięć.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • przedsiębiorcy,
   • korzystający z infrastruktury objętej interwencją.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Zakres wsparcia:

   • inwestycje w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości,
   • rozwój systemów selektywnego zbierania i odbioru odpadów oraz wsparcie ich recyklingu,
   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem wsparcia dla inwestycji wymienionych w Art. 7 pkt f) i g) Rozporządzenia ws. EFRR 2021/1058 dotyczących składowania lub zwiększenia przepustowości instalacji przetwarzania odpadów resztkowych,
   • projekty dotyczące naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów,
   • projekty w zakresie zmiany procesów produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny,
   • edukację ekologiczną, w tym zwiększenie świadomości konsumentów, podmiotów publicznych i przedsiębiorstw na temat GOZ wyłącznie jako element uzupełniający powyższych przedsięwzięć. Dofinansowanie będą także mogły uzyskać prace nad dokumentami planistycznymi związanymi z wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowaniem strategii „zero waste” na poziomie regionalnym/lokalnym.

   Główne grupy docelowe:

   • konsumenci,
   • mieszkańcy,
   • przedsiębiorcy,
   • turyści.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting