Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  innowacyjne i konkurencyjne opolskie

  zielone opolskie

  niskoemisyjne opolskie

  lepiej połączone opolskie

  opolskie silne społecznie

  europa bliżej mieszkańców opolskiego

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy przedsięwzięć:

  • infrastruktura B+R jednostek naukowych i organizacji badawczych,
  • infrastruktura B+R przedsiębiorstw,
  • budowanie potencjału regionu w zakresie wsparcia działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi,
  • wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi,
  • ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową,
  • proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (dopuszczalne bony na innowacje).

  Główne grupy docelowe:

  • organizacje badawcze oraz przedsiębiorstwa zamierzające inwestować w zwiększenie potencjału badawczego, rozwój innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

  Typy przedsięwzięć:

  • wsparcie w zakresie wdrażania TIK w MŚP,
  • platformy e-usług publicznych,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • rozwój infrastruktury danych przestrzennych,
  • udostępnianie zasobów naukowych, kulturowych i administracji,
  • usługi w zakresie e-zdrowia

  Główne grupy docelowe:

  • dla przedsięwzięć dotyczących TIK projekty skierowane będą do MŚP,
  • dla przedsięwzięć dotyczących cyfryzacji zasobów i platform e-usług publicznych szczebla lokalnego i regionalnego oraz rozwoju systemu usług w zakresie e-zdrowia nie określa się grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy przedsięwzięć:

  • wsparcie dla nowopowstałych firm (działających do 24 miesięcy),
  • promocja gospodarki, w tym wsparcie dla MŚP na udział w misjach/targach (internacjonalizacja MŚP),
  • wdrożenia prac B+R przez MŚP,
  • doradztwo dla MŚP oraz wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i obsługi inwestora,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt, w tym szkolenia,
  • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności.

  Główne grupy docelowe:

  • w przypadku interwencji w formie instrumentów finansowych działania skierowane będą do MŚP zamierzających poprzez wdrożenia prac B+R przez MŚP, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt, w tym szkolenia i inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, za wyjątkiem przedsiębiorców z terenów OSI krajowych i ZIT-u Południowego, dla którego istnieje możliwosć wsparcia dotacyjnego,
  • dla przedsięwzięć dotyczących promocji gospodarki, promocji i internacjonalizacji MŚP oraz współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym nie określa się grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy,
  • dla przedsięwzięć dotyczących doradztwa dla MŚP oraz wsparcia JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i obsługi inwestora nie określa się grup docelowych.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Typy przedsięwzięć:

  • identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach PPO,
  • sieciowanie uczelni, w tym współpraca zespołów badawczych w ramach RIS,
  • identyfikacja specjalizacji regionalnych województwa opolskiego, w tym nowych inteligentnych specjalizacji,
  • wsparcie rozwoju klastrów,
  • wsparcie rozwoju w oparciu o klastry,
  • budowanie potencjału IOB, w tym ośrodków innowacji,
  • monitorowanie specjalizacji regionalnych woj. opolskiego.

  Główne grupy docelowe:

  • dla przedsięwzięć dotyczących rozwijania umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości nie określa się grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy.

  Priorytet 2. Zielone Opolskie

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Typy przedsięwzięć:

  • poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE,
  • kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  • likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi,
  • wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi,
  • modernizacja energetyczna budynków oraz OZE w instytucjach kultury i obiektach turystycznych,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
  • efektywne sieci ciepłownicze (budowa i modernizacja),
  • inwestycje dla klimatu (Europejska Inicjatywa Sołecka dla klimatu oraz Europejska Inicjatywa Miejska dla klimatu) w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej (projekty grantowe).

  Główne grupy docelowe:

  • w przypadku przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym realizowane projekty będą skierowane do właścicieli budynków jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych oraz JST zamierzających inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych,
  • w przypadku interwencji w formie instrumentów finansowych realizowane projekty skierowane będą do przedsiębiorstw z sektora MŚP zamierzających zwiększyć efektywność energetyczną,
  • w przypadku Europejskiej Inicjatywy Sołeckiej dla klimatu oraz Europejskiej Inicjatywy Miejskiej dla klimatu – lokalne społeczności,
  • dla pozostałych przedsięwzięć (w tym dotyczących efektywności energetycznej w sektorze publicznym) nie określa się grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Typy projektów:

  • budowa i rozbudowa instalacji produkcji energii z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci o sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych: biogaz / promieniowanie słoneczne poniżej 0,5 MWe, energia wiatrowa /biomasa / woda poniżej 5MWe),
  • projekty z zakresu energetyki rozproszonej (np. klastry energetyczne),
  • projekty edukacyjno-demonstracyjne z zakresu budownictwa pasywnego wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi w zakresie ekologii i OZE.

  Główne grupy docelowe:

  • dla przedsięwzięć dotyczących energii ze źródeł odnawialnych nie określa się grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy przedsięwzięć:

  • projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (np. systemy selektywnego zbierania odpadów, PSZOK, ZZO, instalacje do przetwarzania odpadów, projekty w zakresie recyklingu, kompostowania i/lub sortowania),
  • wdrażanie rozwiązań z zakresu ekoinnowacji i zarządzania efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystej produkcji, Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, technologie bezodpadowe, budownictwo pasywne),
  • tworzenie strategii, planów, map drogowych dot. GOZ, pilotaże w zakresie badania oraz przeprojektowania przepływów materiałów, surowcow na poziomie lokalnym, strategie zero waste,
  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne, np. przemysłowe, azbest,
  • termiczne przetwarzanie odpadów medycznych,
  • edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Główne grupy docelowe:

  • dla przedsięwzięć dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym nie określa się grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy.