29 listopada Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Fundusze Europejskie na
  rzecz wzrostu innowacyjności
  i konkurencyjności
  opolskiego

  Fundusze Europejskie dla
  czystej energii i ochrony
  środowiska naturalnego w
  województwie opolskim

  Fundusze Europejskie na
  zrównoważony transport
  miejski województwa
  opolskiego

  Fundusze Europejskie na
  rzecz spójności i dostępności
  komunikacyjnej
  województwa opolskiego

  Fundusze Europejskie
  wspierające opolski
  rynek pracy i edukację

  Fundusze Europejskie
  wspierające włączenie
  społeczne w opolskim

  Fundusze Europejskie
  wspierające usługi
  społeczne i zdrowotne w
  opolskim

  Europejski budżet dla
  społeczeństwa opolskiego

  Fundusze Europejskie
  wspierające inwestycje
  społeczne w opolskim

  Fundusze Europejskie na
  wzmacnianie potencjałów
  endogenicznych
  opolskiego

  Priorytet 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy przedsięwzięć:

  • infrastruktura i prace B+R przed. (w tym projekty kompleksowe z elementem wdrożeniowym)
  • infrastruktura B+R organizacji badawczych
  • budowa potencjału regionu we wsparciu działalności B+R przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi i IOB
  • proinnowacyjne usługi jednostek B+R dla MŚP, wsparcie start-up-ów
  • doktoraty wdrożeniowe i praktyczne prace dyplomowe
  • wsparcie dla naukowców i przed. w zakresie wymiany myśli naukowej i doświadczeń
  • identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach PPO na rzecz RSI
  • podnoszenie kompetencji pracowników MŚP wyłącznie jako uzupełniający element projektu
  • ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową, m.in. działania zmierzające w kierunku gospodarki zasobooszczędnej.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje badawcze,
  • jednostki B+R,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • mieszkańcy.

  KONKURS „Działanie 1.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”

  Typy projektów: Infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw (w tym projekty kompleksowe z elementem wdrożeniowym)

  W ramach cs (i) realizowane będą projekty w infrastrukturę B+R umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych w RSIWO 2030 jako inteligentne specjalizacje regionalne, tj.:

  • technologie chemiczne,
  • zrównoważone technologie budownictwa i drewna,
  • technologie przemysłu maszynowego i metalowego,
  • technologie rolno-spożywcze,
  • procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakości życia,

  oraz obszary badawcze zidentyfikowane w ramach PPO.

  Daty:

  • rozpoczęcie naborów: 12 kwietnia 2023 r.
  • zakończenie naborów: 21 kwietnia 2023 r.

  Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo:

  • Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP

  Maksymalna kwota dotacji:

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 80

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 80

  Wydatki kwalifikowane:

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

  Typy przedsięwzięć:

  • wdrażanie TIK w MŚP,
  • usługi w zakresie e-zdrowia, w tym telemedycyna i e-administracji, w tym e-platformy,
  • tworzenie i wprowadzanie mobilnych aplikacji do realizacji i wspomagania cyfrowych usług publicznych,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • rozwój infrastruktury danych przestrzennych,
  • transformacja cyfrowa administracji pub., w tym jednostek służby zdrowia,
  • digitalizacja i udostępnianie zasobów naukowych, kulturowych i administracyjnych,
  • cyfryzacja procesów wewnątrz sektora administracji publicznej, w tym zakup sprzętu i oprogramowania (jako element projektu).

  Główne grupy docelowe:

  • dla przedsięwzięć dotyczących wdrażania TIK projekty skierowane będą do MŚP,
  • dla przedsięwzięć dotyczących cyfryzacji zasobów i platform e-usług publicznych szczebla lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego projekty skierowane będą do mieszkańców regionu oraz pracowników administracji publicznej.
  • w odniesieniu do rozwoju systemu usług w zakresie e-zdrowia projekty skierowane będą do pacjentów i kadry medycznej.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy przedsięwzięć:

  • wsparcie dla nowopowstałych MŚP (działających do 24 miesięcy), w tym poprzez usługi doradcze świadczone przez IOB, na które udzielane będą np. bony lub granty,
  • wsparcie współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
  • promocja gospodarcza MŚP, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. misjach/targach,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty,
  • udzielanie voucherów dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez akredytowane IOB,
  • wsparcie istniejących IOB w zakresie profesjonalizacji i podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz MŚP poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników IOB w celu m.in. dążenia do uzyskania akredytacji,
  • wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.

  Główne grupy docelowe:

  • MŚP,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • mieszkańcy.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Typy przedsięwzięć:

  • opracowanie i realizacja programów rozwojowych dla pracowników MŚP, m.in. w zakresie szkoleń, kursów, studiów, w tym podyplomowych.

  Główne grupy docelowe:

  • MŚP

  Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Typy przedsięwzięć:

  • poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE,
  • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej
   • z programu nie będą wspierane budynki należące do skarbu państwa oraz budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych,
  • wsparcie w zakresie wykonywania uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza, tj.:
   • wsparcie przeznaczone na funkcjonowanie ekodoradców i systemu wsparcia wzorowanego na projekcie LIFE (punkty obsługi beneficjenta programu Czyste powietrze w każdej gminie, promowanie wykorzystania OZE u mieszkańców i „zielonej energii” w budynkach użyteczności publicznej, inwentaryzacja źródeł ogrzewania) (działania komplementarne względem programu ogólnokrajowego),
   • działania edukacyjne realizowane na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza i ochrony klimatu (działania komplementarne względem programu ogólnokrajowego),
   • doposażenie straży gminnych i międzygminnych w celu kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych (zakup urządzeń wspomagających prowadzenie kontroli pieców i spalanych w nich paliw),
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ,
  • budowa i modernizacja efektywnych lub będących w fazie transformacji do efektywnych sieci ciepłowniczych wraz z magazynowaniem ciepła (inwestycje do 5 MW mocy zamówieniowej),
  • budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej, o zapotrzebowaniu na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok,
  • promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych, m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (komplementarne działania względem interwencji planowanej w ramach programu ogólnokrajowego),
  • inwestycje dla klimatu (Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu) w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej (projekty grantowe).

  Główne grupy docelowe:

  • w przypadku przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym realizowane projekty będą skierowane do wspólnot mieszkaniowym oraz JST zamierzających inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych,
  • w przypadku interwencji w formie instrumentów finansowych realizowane projekty skierowane będą do przedsiębiorstw z sektora mikro i małych przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć efektywność energetyczną,
  • w przypadku Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla klimatu – lokalne społeczności,
  • dla pozostałych przedsięwzięć (w tym dotyczących efektywności energetycznej w sektorze publicznym) realizowane projekty skierowane będą do JST i jednostek organizacyjnych JST, instytucji kultury oraz podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Typy przedsięwzięć:

  • budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Moce przewidziane do dofinansowania w zakresie energii elektrycznej:
   • wiatr: nie więcej niż 5 MWe,
   • biomasa: nie więcej niż 5 MWe,
   • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe,
   • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWe.

  Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energetyczne lub spółdzielnie energetyczne.

  • budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania ciepła wraz z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci. Moc przewidziane do dofinansowania w zakresie energii cieplnej:
   • biomasa: nie więcej niż 5 MWth,
   • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth,
   • geometria: nie więcej niż 2 MWth,
   • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth.

  Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energetyczne lub spółdzielnie energetyczne.

  • magazyny energii OZE i niezbędna infrastruktura odbioru i dystrybucji wyprodukowanej energii,
  • projekty z zakresu energetyki rozproszonej (np. klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne).

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
  • porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy przedsięwzięć:

  • projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (np. zapobieganie wytwarzania odpadów, systemy selektywnego zbierania odpadów, PSZOK, modernizacje istniejących instalacji do przetwarzania odpadów, które prowadzą do zwiększenia stopnia oraz jakości odzysku surowców, projekty w zakresie recyklingu, kompostowania i/lub sortowania),
  • projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (np. zapobieganie wytwarzania odpadów, systemy selektywnego zbierania odpadów, PSZOK, modernizacje istniejących instalacji do przetwarzania odpadów zgodnych z art. 7 rozporządzenia EFRR i możliwe tylko w celu wprowadzenia technologii odzysku materiałów z odpadów do celów gospodarki o obiegu zamkniętym, instalacje do kompostowania i sortowania,
  • tworzenie strategii, planów, map drogowych dot. GOZ, pilotaże w zakresie badania oraz przeprojektowania przepływów materiałów, surowców na poziomie lokalnym, strategie zero waste,
  • profesjonalne doradztwo i wsparcie szkoleniowe, audyty środowiskowe i analizy techniczno-ekonomiczne mające na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do przejścia z modelu liniowego na cyrkularny.
  • edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym nowych modeli konsumpcji oraz hierarchii postępowania z odpadami.
  • termiczne przetwarzanie odpadów medycznych, weterynaryjnych, o ile inne metody zagospodarowania są niebezpieczne lub niemożliwe do zastosowania, a beneficjent przedstawi analizę ekonomiczną uzasadniającą tę inwestycję.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy regionu,
  • przedsiębiorcy,
  • jst.