Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska

   Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

   Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska

   Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska

   Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku

   Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska

   Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

   Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku

   Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

   Pomoc techniczna

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Zakłada się:

   • finansowanie prac B+R(badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych) realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i organizacji badawczych. Wsparcie nie będzie obejmować badań podstawowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw możliwe jest wsparcie prac B+R (bez wdrożenia) pod warunkiem współpracy z podmiotami sektora MŚP, który został określony w art. 5. 2 rozporządzenia EFRR i FS,
   • wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (jako element projektu badawczego lub jako osobny projekt). Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Wsparcie wymaga określenia priorytetów badawczych wykorzystujących tworzoną infrastrukturę zgodnych z RIS (agendy badawczej). Inwestycje w infrastrukturę badawczą będą obejmowały zakup aparatury, sprzętu lub technologii służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
   • uzupełnieniem przedsięwzięć związanych z rozwojem potencjału B+R będzie finansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej (jako komponent projektów dotyczących prac B+R lub infrastruktury B+R),
   • wsparcie skierowane będzie także na działania związane z rozwojem potencjału badań i innowacji poprzez realizację bonów na innowacje dla MŚP w następujących formułach
    • dofinansowanie usług B+R świadczonych przez podmioty działające w obszarze usług B+R, w szczególności jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji, m.in. poprzez transfer wiedzy z nauki do biznesu,
    • realizacja usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz MŚP przez akredytowane na poziomie kraju IOB oraz jednostki naukowe i organizacje badawcze, w celu przygotowania podmiotów MŚP do inicjowania i rozwoju działalności innowacyjnej i tym samym zwiększenia odsetka podmiotów prowadzących taką działalność oraz zwiększenia nakładów na taką działalność w regionie. W ramach usług proinnowacyjnych przewiduje się wsparcie m.in. usług transferu technologii – asysty w transferze i komercjalizacji (brokering), inkubacji, akceleracji projektów B+R+I, usług demonstracji technologii. System akredytacji zapewni odpowiednią jakość usług świadczonych przedsiębiorcom. Wsparcie odbywać się będzie w systemie popytowym – przedsiębiorca wybierze jednostkę, w której zrealizuje bon na usługę proinnowacyjną spośród tych, które posiadają akredytację na daną usługę.

   Ponadto planuje się:

   • wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących, dobrej jakości usług proinnowacyjnych w IOB, w szczególności poprzez wzmacnianie kompetencji, w tym przygotowanie do akredytacji krajowej takich usług; Wsparcie IOB w tym celu szczegółowym pozwoli na zbudowanie oferty usług proinnowacyjnych o charakterze specjalistycznym i zaspokojenie potrzeb MŚP w tym zakresie, Wsparcie dotyczyć powinno zarówno IOB zlokalizowanych w aglomeracji wrocławskiej (52%) jak i poza nią, aby dać szansę dotarcia z usługami proinnowacyjnymi do MŚP działających w obszarze pozametropolitalnym, gdzie nakłady na działalność innowacyjną i aktywność firm w tym zakresie jest zdecydowanie mniejsza,
   • dofinansowanie projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości akademickiej (m.in. projekty uczelni wyższych i ich jednostek organizacyjnych, AIP – Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości bądź jednostek je prowadzących oraz Spółek Celowych (SC) uczelni w zakresie kompleksowych programów preinkubacji i inkubacji inicjatyw technologicznych, obejmujących m.in. usługi doradcze, coaching, mentoring biznesowy, inne narzędzia dydaktyczne typu Design Thinking, Lean Startup, metody oceny rozwoju technologii). Uzupełnieniem kompleksowych projektów może być wsparcie kompetencyjne pracowników uczelni prowadzące do profesjonalizacji usług na rzecz transferu technologii i innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z jednostkami z zagranicy, budowę sieci scoutów technologicznych i profesjonalnych brokerów innowacji, szkolenia. Ponadto uzupełnieniem kompleksowych programów może być wsparcie potencjału jednostek realizujących projekt w zakresie wyposażenia w oprogramowanie, bazy danych służące realizacji usług preinkubacji i inkubacji,
   • dofinansowanie projektów związanych z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej, realizowanych przez jednostki naukowe, organizacje badawcze mające wpływ na realizację inteligentnych specjalizacji regionu. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z zapisami UP w tym zakresie. Finansowany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej publicznej organizacji badawczych i jednostek naukowych obejmujący także współpracę z przedsiębiorstwami, przede wszystkim w zakresie realizacji agend badawczych wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji. Uwzględniając wyzwanie jakim jest zwiększenie nakładów firm na B+R, istotne jest inwestowanie w infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji badań, których wyniki można wykorzystać w gospodarce, odpowiadającej na potrzeby firm realizujących swoje przedsięwzięcia badawcze, i które jednocześnie nie posiadają swoich zasobów infrastrukturalnych do prowadzenia takiej działalności lub te zasoby są niewystarczające. Aby publiczne jednostki naukowo-badawcze mogły stać się równoprawnym partnerem do współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami muszą dysponować relatywnie najnowocześniejszą w danym momencie infrastrukturą badawczą. Jest to jeden z koniecznych warunków aby była możliwość inicjowania i rozwijania współpracy biznes-nauka i kreowania nowych produktów i usług na rynek dzięki współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

   Grupy docelowe: 

   • przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
   • jednostki naukowe,
   • organizacje badawcze,
   • IOB,
   • koordynatorzy klastrów,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • działające na rzecz rozwoju innowacji organizacje społeczne,
   • klastry.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne CP1, i

   Wsparcie na:

   • inwestycje MMŚP prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub dokonania zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym. Ważnym aspektem tego wsparcia będą działania na rzecz wzmocnienia rozwoju specjalizacji horyzontalnej „Zielony ład” a więc inwestycje ograniczające wpływ przedsiębiorstw na środowisko (m.in. rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą, technologii obiegu zamkniętego dla odpadów),
   • ekoinnowacje, zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, Ecolabel – dobrowolny certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską od 1992 r. zarówno produktom jak i usługom, których cały cykl życia ma jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne),
   • wsparcie inwestycyjne dla MMŚP z sektora produkcyjnego i usługowego przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności, obejmujące m.in. zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowę przedsiębiorstwa, wdrożenie prac B+R, zakup własności intelektualnej,
   • wspieranie inwestycji na infrastrukturę, w tym inwestycji w infrastrukturę biznesową dla MŚP na potrzeby badań i innowacji. Wsparcie to skierowane będzie na tworzenie i rozwój infrastruktury jednostek świadczących usługi dla MMŚP (z wyłączeniem tworzenia nowych terenów inwestycyjnych), w tym inkubatorów, centrów rozwoju przedsiębiorczości, parków przemysłowych i technologicznych, umożliwiającej np. rozwój usług inkubacyjnych, laboratoryjnych, badawczo-wdrożeniowych (z wyłączeniem wsparcia kapitałowego).

   Grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
   • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • specjalne strefy ekonomiczne.

   Konkurs "Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Infrastruktura B+R przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Projekty B+R przedsiębiorstw,

   Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R)

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 15 lutego 2024
   • Zakończenie naborów: 19 marca 2024

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   MŚP, duże przedsiębiorstwa, mid-caps, small mid-caps, jednostki naukowe  z województwa dolnośląskiego

   Maksymalna kwota dotacji:
   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie udzielany na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   – więcej informacji po ogłoszeniu konkursu.

   Wydatki kwalifikowane:

   – więcej informacji po ogłoszeniu konkursu

   KONKURS "Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa"

   Typy projektów:

   Projekty B+R przedsiębiorstw

   Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny/uzupełniający komponent projektu B+R)

   Projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych. Wykluczone jest dofinansowanie badań podstawowych. Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

   Daty:

   15.02.2024r. – 26.03.2024r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

   Dla kogo:

   • Ośrodki innowacji,
   • Uczelnie,
   • Instytucje otoczenia biznesu,
   • Duże przedsiębiorstwa,
   • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
   • Jednostki naukowe,
   •  MŚP,
   • Klastry,
   • Organizacje badawcze.

   Maksymalna kwota dotacji

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

   Wydatki kwalifikowane:

   • wynagrodzenia personelu B+R,
   • podwykonawstwo,
   • sprzęt laboratoryjny,
   • materiały i surowce do badań,
   • zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.

   KONKURS "Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa"

   Typy projektów:

   Bony na innowacje MŚP.

   Daty:

   21.05.2024 r. – 11.06.2024 r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

   Dla kogo:

   • Ośrodki innowacji,
   • Uczelnie,
   • Instytucje
   • otoczenia biznesu,
   •  JST,
   • Jednostki naukowe.

   Maksymalna kwota dotacji

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

   Maksymalna wartość wsparcia (grantu) na jedno MŚP: 200 tys. euro. (pomoc de minimis).

   Wydatki kwalifikowane:

   Formuła grantowa – granty skierowane do MŚP z terenu województwa, z wyłączeniem subregionu wałbrzyskiego (obszar objęty FST) ze względu na analogiczny nabór w działaniu 9.4.

   Wsparcie w formule bonów (grantów) dla MŚP będzie przeznaczone na zakup:

   • usługi badawczo-rozwojowej;
   • usługi proinnowacyjnej, dotyczącej np. transferu technologii i komercjalizacji, brokeringu, akceleracji projektów B+R+I, usług demonstracji technologii itp.

   KONKURS "Działanie 1.4 Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP"

   Typy projektów:

   Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP

   Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

   1.4.A Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP Celem wsparcia jest wzmocnienie potencjału IOB w celu świadczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom usług związanych z wdrażaniem innowacji (w tym m.in. usług inkubacyjnych, laboratoryjnych, usług badań/testowania innowacji), wpływających na wzrost konkurencyjności MŚP.

   1.4.B. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – projekt Samorządu Województwa Projekt ma na celu systemową koordynację działań prowadzących do zwiększania potencjału eksportowego produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

   Daty:

   08.07.2024 r. – 06.09.2024 r.

   Cel projektu:

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne(EFRR). Celem wsparcia jest wzmocnienie potencjału IOB w celu świadczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom usług związanych z wdrażaniem innowacji (w tym m.in. usług inkubacyjnych, laboratoryjnych, usług badań/testowania innowacji), wpływających na wzrost konkurencyjności MŚP.

   Dla kogo:

   • JST,
   • jednostki naukowe,
   • uczelnie,
   • instytucje otoczenia biznesu (IOB)

   Maksymalna kwota dotacji

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

   Wydatki kwalifikowane:

   Wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne dotyczące:

   1. zakupu rzeczowych aktywów trwałych oraz
   2. zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności proinnowacyjnej na rzecz MŚP oraz do podnoszenia jakości usług świadczonych przez dany podmiot.

   Projekty mogą dotyczyć również budowy/ rozbudowy infrastruktury IOB przeznaczonej dla MŚP.

   Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: min. 1 mln PLN, maks. 25 mln PLN

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Wsparcie na:

   • kompleksową modernizację energetyczną budynków obejmującą także instalacje grzewcze/chłodzące ze źródłami ciepła (bez możliwości projektów polegających na wymianie tylko źródeł ciepła), w tym także m.in. OZE, systemy wentylacji, systemy zarządzania, magazynowania energii,
   • działania w ramach celu szczegółowego będą finansowane zgodnie z następującą hierarchią w pierwszej kolejności, priorytetowo wspierana będzie kompleksowa termomodernizację, w tym z wymianą źródła ciepła, w szczególności z wykorzystaniem OZE, następnie termomodernizacja wraz z wykorzystaniem i podłączeniem do źródła ciepła sieciowego natomiast gdy powyższe będzie niemożliwe lub nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie, możliwa będzie wymiana źródeł ciepła na wykorzystujące paliwo gazowe,
   • wykluczone z możliwości wsparcia będą inwestycje polegające na wymianie starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowsze,
   • ponadto niedopuszczone jest stosowanie kotłów biomasowych umożliwiających zamontowanie awaryjnego rusztu oraz pieców bez automatycznego podajnika paliwa,
   • działania edukacyjne/doradcze w zakresie ekologii, adaptacji do zmian klimatu i budowania świadomości na temat gospodarki niskoemisyjnej mogą być prowadzone wyłącznie jako element uzupełniający w projekcie,
   • preferowane będą projekty skutkujące znaczną redukcją emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do istniejących instalacji, a także przyczyniać się do zmniejszenia emisji takich zanieczyszczeń powietrza, jak pył PM 10, pył PM 2,5 oraz benzo(a)piren, jak również do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Ponadto premiowane będzie jak największa oszczędność kosztowa projektów oraz redukcja ubóstwa energetycznego,
   • finansowane będą także działania dotyczące budowy nowych budynków w zakresie budynków publicznych należących do jst, np. jako projekty pilotażowe, zawierające m.in. elementy edukacyjne. Budowa nowych budynków (zapotrzebowanie na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok) jako nowych obiektów nie może naruszać zapisów Programu odnoszących się do wyłączeń i ograniczeń co do budowy niektórych typów budynków określonych w innych celach szczegółowych lub UP. Ponadto alokacja na powyższe działania nie powinna przekraczać 3% całkowitej alokacji dla celu szczegółowego 2.1.
   • modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego jako odrębny projekt,
   • projekty w zakresie zwiększonej efektywności energetycznej w MŚP (np. ograniczenie energochłonności, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemy grzewczego, minimalizacja strat ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego),
   • we wszystkich projektach dotyczących efektywności energetycznej należy przyjąć minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, zależny od formy wsparcia i typu beneficjenta, jednak na poziomie nie niższym niż 40% (z wyjątkiem obiektów zabytkowych) potwierdzony z wymaganym audytem energetycznym. Wspierane mogą być także uzasadnione elementy niewynikające z audytów energetycznych, które mogą stanowić max. 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.

   Grupy docelowe:

   • mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
   • przedsiębiorcy,
   • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia i jednostki podległe,
   • wspólnoty mieszkaniowe,
   • TBS,
   • organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Wsparcie na:

   • budowę i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE (uzupełniającym elementem projektu może być stacja ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystująca energię z danego źródła/magazynu energii), ze szczególnym uwzględnieniem rozproszonej energetyki prosumenckiej i społeczności spółdzielni oraz klastrów energetycznych wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych lub ciepłowniczych (opcjonalnie). Możliwe będzie także wsparcie projektów realizowanych przez jst, organizacje pozarządowe w zakresie OZE,
   • projekty realizowane przez społeczności energetyczne, klastry energii, spółdzielnie energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe działające w zakresie energii odnawialnej,
   • w ramach kompleksowych projektów możliwa także będzie budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci wewnątrz klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.
   • w zakresie wytwarzania energii elektrycznej dofinansowywane będą źródła OZE o mocy:
    • do 0,5 MWe dla promieniowania słonecznego.
    • do 0,5 MWe dla biogazu.
   • w zakresie wytwarzania energii cieplnej dofinansowywane będą źródła OZE o mocy:
     • do 0,5 MWt dla promieniowania słonecznego,
     • do 5 MWe dla biomasy,
     • do 0,5 MWe dla biogazu
     • do 2 MWt dla geotermii i aerotermii/energii otoczenia (w tym pompy ciepła).

   Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne lub społeczności oraz projektów parasolowych.

   • projekty grantowe dla budynków jednorodzinnych dotyczące produkcji oraz energii elektrycznej i/lub cieplnej, także z magazynami energii (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.
   • wszystkie działania w ramach celu szczegółowego będą mogły dotyczyć wyłącznie energii promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu.

   Grupy docelowe:

   • mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
   • klastry energii,
   • spółdzielnie energetyczne,
   • społeczności energetyczne,
   • prosumenci,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
   • jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia,
   • MMŚP,
   • wspólnoty mieszkaniowe.

   KONKURS "Działanie 2.4 Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii"

   Typy projektów:

   2.4.A – budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii:

   • do produkcji zrównoważonego biometanu;
   • dotyczących energii promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu, w których brakuje wsparcia operacyjnego lub gdy technologia ta jest niewystarczająco dojrzała (np. geotermia, perowskity) lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością w odniesieniu do powszechnie stosowanych technologii.

   2.4 B – budowa magazynów energii na potrzeby źródeł OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków), w tym magazynów, w których elementem uzupełniającym (do 49% wartości wydatków kwalifikowalnych) będzie budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników.

   Daty:

   05.06.2024 r. – 24.07.2024 r.

   Cel projektu:

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
   • Partnerzy społeczni,
   • Służby publiczne,
   • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
   • Przedsiębiorstwa,
   • Administracja publiczna,
   • Partnerstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100 000,00 PLN

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 10 000 000,00  PLN

   Priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Wsparcie na:

   • wsparcie dotacyjne w inwestycje MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) w szczególności mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, w tym wsparcie w zakresie dywersyfikacji i unowocześnienia działalności dla firm, ściśle powiązanej z celami procesu transformacji subregionu,
   • wsparcie dotacyjne w inwestycje MŚP przyczyniające się do ogranicz. emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji, wdrażania rozwiązań GOZ, zmniejszania energochłonności procesów i usług w tym doradztwo dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej jako komponent projektu inwestycyjnego,
   • inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym start-upów, poprzez wsparcie dotacyjno-doradcze na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
   • inwestycje w działania B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększ. potencjał dolnośląskich inteligentnych specjalizacji,
   • wsparcie powstawania centrów i działów badawczo-naukowych przedsiębiorstw w celu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w regionie dotkniętym transformacją (jako towarzyszących projektom B+R),
   • rozwój hubów technologicznych i inkubatorów oraz stref aktywn. gosp. i infr. biznesowej dla MŚP, w szczególności poprzez zagospodarowanie budynków pogórniczych, terenów pokopalnianych oraz poprzemysłowych,
   • inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

   Grupy docelowe:

   • mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego objęci interwencją FST,
   • przedsiębiorcy,
   • IOB,
   • klastry,
   • jednostki naukowe i ich konsorcja,
   • instytuty badawcze,
   • uczelnie i szkoły wyższe,
   • centra badawczo-rozwojowe,
   • jst i ich związki i stowarzyszenia,
   • organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

   KONKURS "Działanie 9.4: Transformacja gospodarcza"

   Typy projektów:

   Inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na układy efektywne z wykorzystaniem OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

   Daty:

   15.03.2024r. – 30.04.2024r.

   Cel projektu:

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo,  zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)

   Dla kogo:

   • Administracja publiczna,
   • Partnerstwa,
   • Instytucje wspierające biznes,
   • Instytucje nauki i edukacji,
   • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
   • Przedsiębiorstwa,
   • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN

   Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 15 mln PLN

   Konkurs Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa "Wsparcie inwestycji w: odnawialne źródła energii (w tym instalację PV i pompy ciepła) "

   Typy projektów: Wsparcie inwestycji w: odnawialne źródła energii (w tym instalację PV i pompy ciepła), także w zakresie prosumenckim; tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji; ponadto jako element/y projektu stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujące energię z danego źródła/magazynu energii i/lub sieci wewnętrzne obsługujące stację OZE w projekcie

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 18 kwietnia 2024
   • Zakończenie naborów: 10 maja 2024

   Cel projektu:

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Dla kogo:

   Duże przedsiębiorstwa, Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Instytucje rynku pracy, Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, JST, Klastry, Kluby sportowe, centra sportu, Lokalne Grupy Działania, MŚP, Niepubliczne instytucje kultury, Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, Organizacje pozarządowe, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, Pozarządowe organizacje turystyczne, Przedsiębiorstwa energetyczne, Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, Spółki wodne, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Zarządcy dróg publicznych z subregionu wałbrzyskiego

   Maksymalna kwota dotacji:
   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie udzielany na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   – więcej informacji po ogłoszeniu konkursu.

   Wydatki kwalifikowane:

   – więcej informacji po ogłoszeniu konkursu.

   Konkurs Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa "Przebudowa sieci umożliwiająca odbiór energii z OZE"

   Typy projektów: Przebudowa sieci umożliwiająca odbiór energii z OZE

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 24 lipca 2024
   • Zakończenie naborów: 26 sierpnia 2024

   Cel projektu:

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Dla kogo:

   Duże przedsiębiorstwa, Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, , Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, JST, Klastry, MŚP, Organizacje pozarządowe, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków

   własnych JST, Przedsiębiorstwa energetyczne, Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami,

   Spółki wodne, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS z subregionu wałbrzyskiego

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie udzielany na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   – więcej informacji po ogłoszeniu konkursu.

   Wydatki kwalifikowane:

   – więcej informacji po ogłoszeniu konkursu.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting