Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Przedsiębiorstwa i innowacje

  Środowisko

  Transport

  Infrastruktura społeczna

  Rozwój terytorialny

  Rynek pracy i włączenie społeczne

  Edukacja

  Sprawiedliwa transformacja

  Pomoc techniczna

  Priorytet 1. Przedsiębiorstwa i innowacje

  Wzmacnianie potencjału B+R (Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii CP1, i)

  Wsparcie na:

  • prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, w tym także umożliwienie transferu technologii, wraz z wdrożeniem
  • projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
  • możliwość wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym także dotyczących inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstw na środowisko.
  • inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw jako element projektu badawczego lub jako osobny projekt dotyczący infrastruktury B+R.
  • działania związane z rozwojem potencjału badań i innowacji poprzez realizację bonów na innowacje dla MŚP w następujących formułach:
   • dofinansowanie usług badawczo-rozwojowych świadczonych przez podmioty działające w obszarze usług badawczo-rozwojowych, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych;
   • realizacja usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz MŚP przez akredytowane na poziomie kraju Instytucje Otoczenia Biznesu, oraz jednostki naukowe i organizacje badawcze.
  • uzupełnieniem przedsięwzięć związanych z rozwojem potencjału B+R będzie finansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego (jako komponent projektów dotyczących prac B+R, infrastruktury B+R lub innowacji).
  • projekty związane z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej realizowane przez jednostki naukowe, organizacje badawcze mające wpływ na realizację inteligentnych specjalizacji regionu. Finansowany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej publicznych organizacji badawczych i jednostek naukowych obejmującej także współpracę z przedsiębiorstwami.

  Grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa
  • jednostki naukowe
  • organizacje badawcze
  • IOB

  Rozwój przedsiębiorczości MŚP (Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne CP1, iii)

  Wsparcie na:

  • inwestycje MMŚP prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub dokonania zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym, w tym inwestycji ograniczających wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Realizacja wsparcia przyczyni się do przyspieszenia procesów automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zwiększenia produktywności przedsiębiorstw, zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce.
  • ekoinnowacje, cyfryzację i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej, zielona przedsiębiorczość, technologie bezodpadowe.
  • wsparcie inwestycyjne dla MMŚP z sektora produkcyjnego i usługowego przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności, obejmujące m.in. zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowę przedsiębiorstwa, wdrożenie prac B+R, zakup własności intelektualnej.
  • działania w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury i IOB dla MMŚP, w tym inkubatorów, centrów rozwoju przedsiębiorczości, parków przemysłowych i technologicznych, umożliwiającej np. rozwój usług inkubacyjnych (z wyłączeniem wsparcia kapitałowego).
  • systemowe działania polegające na promocji i internacjonalizacji MMŚP, w tym promocja gospodarki regionalnej poprawiająca potencjał konkurencyjny regionalnych firm.

  Grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • specjalne strefy ekonomiczne

  Regionalne inteligentne specjalizacje (Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości CP1, iv)

  Wsparcie na:

  • działania dotyczące koordynacji wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji i procesu przedsiębiorczego odkrywania, między innymi w zakresie:
   • identyfikacji potrzeb firm w kontekście prac B+R
   • identyfikacji nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych
   • wsparcia aktywności dolnośląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych w międzynarodowych partnerstwach
   • wsparcia powstawania regionalnych agend badawczych
   • identyfikacji potencjalnych nowych specjalizacji
   • promocji postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych
   • podnoszenia wiedzy w zakresie transformacji przemysłowej i innowacji wśród interesariuszy DSI, w tym w zakresie gospodarki cyrkularnej i zielonej gospodarki.
  • działania związane ze wsparciem animacji współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w tym animacji współpracy i sieciowania uczelni w zakresie interdyscyplinarnych projektów w ramach inteligentnych specjalizacji
  • wsparcie ukierunkowane będzie na współpracę IOB na rzecz wzmacniania ekosystemu innowacji i realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
  • wspierane będą również działania na rzecz animacji współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie innowacji w sferze publicznej i społecznej.
  • wsparcie potencjału klastrów regionalnych prowadzące do profesjonalizacji świadczonych przez nie usług, w tym m. in. w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności w klastrach oraz testowania nowych usług.

  Grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
  • koordynatorzy klastrów,
  • jednostki naukowe, organizacje badawcze, IOB
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające na rzecz rozwoju innowacji organizacje społeczne,
  • klastry

  Priorytet 2. Środowisko

  Efektywność energetyczna (Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych CP2, i)

  Wsparcie na:

  • modernizację energetyczną budynków obejmującą także instalacje grzewcze/chłodzące ze źródłami ciepła, w tym także m.in. OZE, systemy wentylacji, systemy zarządzania, magazynowania energii.
  • działania dotyczące budowy budynków demonstracyjnych w zakresie budynków użyteczności publicznej należących do jst.
  • modernizację energetyczną oświetlenia ulicznego jako odrębny projekt. Działania w tym zakresie mogą być realizowane zarówno przez gminy, jak również przez przedsiębiorców.
  • projekty w zakresie zwiększonej efektywności energetycznej w MŚP (np. ograniczenie energochłonności, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego).

  Grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia i jednostki podległe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • TBS,
  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego

  Energia z OZE (Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju CP2, ii)

  Wsparcie na:

  • budowę i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, ze szczególnym uwzględnieniem rozproszonej energetyki prosumenckiej wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych lub ciepłowniczych (opcjonalnie).
  • projekty realizowane przez klastry energii, spółdzielnie energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe działające w zakresie energii odnawialnej.
  • w ramach kompleksowych projektów możliwa także będzie budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci wewnątrz klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.
  • w zakresie wytwarzania energii elektrycznej dofinansowywane będą źródła OZE o mocy:
   • do 0,5 MWe dla promieniowania słonecznego.
   • do 0,5 MWe dla biogazu.
  • w zakresie wytwarzania energii cieplnej dofinansowywane będą źródła OZE o mocy:
   • do 0,5 MWt dla promieniowania słonecznego,
   • do 5 MWe dla biomasy, e) do 0,5 MWe dla biogazu f) do 2 MWt dla geotermii i aerotermii/energii otoczenia (w tym pompy ciepła).
    Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych.
  • projekty grantowe dla budynków jednorodzinnych dotyczące produkcji oraz energii elektrycznej i/lub cieplnej, także z magazynami energii (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.
  • wszystkie działania w ramach celu szczegółowego będą mogły dotyczyć wyłącznie energii promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu.

  Grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
  • klastry energii,
  • spółdzielnie energetyczne,
  • prosumenci,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne,
  • związki i stowarzyszenia,
  • MMŚP,
  • wspólnoty mieszkaniowe.

  Priorytet 8. Sprawiedliwa transformacja

  Transformacja gospodarcza (Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie CP6, i FST)

  Wsparcie na:

  • wsparcie dotacyjne w inwestycje MŚP w szczególności mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, w tym wsparcie w zakresie dywersyfikacji i unowocześnienia działalności dla firm, ściśle powiązanej z celami procesu transformacji obszaru;
  • wsparcie dotacyjne w inwestycje MŚP przyczyniające się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji, wdrażania rozwiązań GOZ, zmniejszania energochłonności procesów i usług;
  • doradztwo dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych); • zwiększanie endogenicznego potencjału regionu w zakresie zrównoważonej turystyki, obejmujące m. in. tworzenie miejsc pracy, modernizację w kierunku efektu dekarbonizacji i wdrażania zielonych technologii;
  • inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw start-upów, poprzez wsparcie dotacyjno-doradcze na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • inwestycje w działania B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał dolnośląskich inteligentnych specjalizacji;
  • wsparcie powstawania centrów i działów badawczo-naukowych przedsiębiorstw w celu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w regionie dotkniętym transformacją (jako towarzyszących projektom B+R);
  • rozwój hubów technologicznych i inkubatorów oraz stref aktywności gospodarczej i infrastruktury biznesowej dla MŚP, w szczególności poprzez zagospodarowanie budynków pogórniczych, terenów pokopalnianych oraz poprzemysłowych;
  • inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  Grupy docelowe:

  • Mieszkańcy województwa dolnoślaskiego, w szczególności objęci interwencją Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj. subregionu wałbrzyskiego wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie powiatem kamiennogórskim oraz powiatu zgorzeleckiego,
  • przedsiębiorcy,
  • IOB,
  • klastry,
  • jednostki naukowe i ich konsorcja,
  • instytuty badawcze,
  • uczelnie i szkoły wyższe,
  • centra badawczo-rozwojowe,
  • jst i ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego.