Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu

   Czysta energia i ochrona zasobów środowiska regionu

   Zrównoważony transport miejski

   Spójność i dostępność komunikacyjna regionu

   Wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu

   Zwiększenie dostępności regionalnej infrastruktury dla
   mieszkańców

   Rozwój lokalny

   Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

   Pomoc techniczna

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach;
   • prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów, wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez przedsiębiorstwa (jako część projektów kompleksowych). Osiągnięcie wyższego poziomu innowacji w przedsiębiorstwach w kolejnych krokach po wykonaniu prac B+R wymaga kompleksowości wsparcia, uzupełnionego również o pomoc w zakresie wdrażania wyników prac B+R do gospodarki regionu. Elementem uzupełniającym w ramach kompleksowych projektów wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków innowacji może być wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności kadry badawczej przy realizacji prac B+R;
   • zakup prac B+R w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę przez przedsiębiorstwa lub wsparcie na rzecz transferu technologii bądź wzmocnienia własności intelektualnej.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże,
   • przedsiębiorstwa akademickie
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • ośrodki innowacyjności,
   • podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
   • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę,
   • organy administracji rządowej
   • Możliwe jest udzielenie wsparcia na inwestycje produkcyjne, w zakresie działań badawczych i innowacyjnych, w przedsiębiorstwach innych niż MŚP pod warunkiem, iż obejmują one współpracę z MŚP (za wyjątkiem „small mid caps” tj. małych spółek o średniej kapitalizacji, które mogą realizować tego typu projekty bez zachowania ww. warunku). Co za tym idzie pozostałe podmioty, w tym spółki o średniej kapitalizacji i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na inwestycje produkcyjne jedynie w przypadku, gdy inwestycja wiąże się ze współpracą z MŚP. W zakresie realizacji projektów o charakterze grantowym ich beneficjentem będą IOB, a ostatecznym odbiorcą wsparcia przedsiębiorstwa.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Planowane rodzaje działań:

   • wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawania i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość,
   • oferty doradztwa w zakresie usług rozwoju biznesu, w tym m.in. usług proinnowacyjnych
   • wspieranie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych pozwalające zacieśnić współpracę MŚP danej branży, przyczyniające się do znacznego wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z regionu. Planowane jest wsparcie w zakresie potrzebnych umiejętności, wśród których wskazać należy kompetencje wspólne dla wszystkich menedżerów klastrów, takie jak zarządzanie innowacjami, jak i specyficzne kompetencje wynikające z konkretnych wyzwań członków klastrów zalążkowych/ wzrostowych, zawsze bezpośrednio związane z IS (np. w obszarze transformacji technologicznej i GOZ),
   • identyfikacja i wsparcie RIS. W ramach PPO kluczowym elementem będzie zwiększanie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji do rozwoju klastrów oraz sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez identyfikację bieżących potrzeb przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie RIS oraz wspólne kreowanie i planowanie rozwiązań w celu wypełnienia tych potrzeb z zaangażowaniem m.in. organizacji prowadzących badania i upowszechniającym wiedzę, organizacji pozarządowych i JST,
   • wspierane umiejętności w zakresie procesu zarządzania IS, w tym poprzez tworzenie sieci kontaktów, współpracę, wymianę doświadczeń, promowanie udziału MŚP w globalnych łańcuchach dostaw,
   • umożliwienie wdrażania innowacji i wyników prac B+R przez MŚP (bez poprzedzającego etapu prac B+R lub stanowiące kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R),
   • wspierane będą projekty dotyczące transformacji w kierunku nowoczesnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach, która będzie miała na celu m.in. poszerzenie rynków zbytu oraz palety oferowanych produktów i usług poprzez wprowadzenie innowacji i optymalizację procesów (w tym innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych). Możliwe będzie również rozwijanie zapleczy infrastrukturalnych przedsiębiorstw mające na celu usprawnianie procesów produkcyjnych lub świadczenia usług poprzez m.in. zakup sprzętu, technologii oraz niezbędnych komponentów,
   • promocja gospodarki regionalnej (ściśle i bezpośrednio powiązanej ze wspieraniem MŚP) oraz działania na rzecz internacjonalizacji MŚP. Finansowaniem zostanie objęte m.in. doradztwo w zakresie opracowania strategii internacjonalizacji, udział MŚP w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, udział w szkoleniach i warsztatach m.in. z e-eksportu oraz wsparcie dla promocji lub certyfikacji produktu w związku z wejściem na nowy rynek zbytu,
   • zakup akredytowanych usług doradczych dla przedsiębiorstw, w tym: usług proinnowacyjnych (np. zaawansowanych usług specjalistycznych oraz usług z zakresu transformacji cyfrowej) poprzez wdrożenie systemu oferującego bony dla przedsiębiorstw, co umożliwi zwiększenie podaży i popytu na ww. usługi oferowane dla sektora MŚP,
   • zapewnienie młodym firmom dostęp do profesjonalnych usług doradczych na każdym etapie ich rozwoju. Przewiduje się współfinansowanie pilotażowych programów dla start-up oraz dedykowanych im platform umożliwiających wsparcie w postaci inkubacji, doradztwa, networkingu oraz nawiązanie współpracy z dużymi przedsiębiorstwami,
   • finansowanie dotacyjne będzie oferowane dla projektów najbardziej innowacyjnych i ryzykownych.

   Potencjalni beneficjenci:

   • IOB;
   • jednostki samorządu terytorialnego;
   • klastry;
   • przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie;
   • small mid-caps.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Planowane rodzaje działań:

   • wspierane będą działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej (tzw. głęboka modernizacja w powiązaniu z systemem monitorowania i zarządzania energią) obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z elementami instalacji grzewczej i źródłami ciepła,
   • wsparcie przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła doprowadzi do redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co wpłynie również na redukcję zanieczyszczeń powietrza. W trosce o występujące na danym terenie gatunki ptaków chronionych, niezbędne będzie wykonanie ekspertyz ornitologicznych, szczególnie w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie budynków,
   • projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii pierwotnej,
   • wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych,
   • wsparciem z zakresu efektywności energetycznej objęte zostaną również projekty MŚP (zgodnie z demarkacją) oraz przedsiębiorstw komunalnych dotyczące ograniczenia energochłonności, wymiany oświetlenia na energooszczędne, modernizacji systemów grzewczych, minimalizacji strat ciepła i w tym aspekcie wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym,
   • wsparcie modernizacji systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
   • wymiana i modernizacja nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej,
   • działania związane z rozwojem ciepłownictwa systemowego koncentrującego się na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczych oraz przebudowie i modernizacji ciepłowni lokalnych. Inwestycje w tym zakresie polegać będą na rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych opartych na źródłach kogeneracyjnych, OZE wraz z magazynami energii lub wykorzystujących ciepło odpadowe (z procesów produkcyjnych). Wspierane sieci ciepłownicze dedykowane będą podłączeniu budynków w celu zmiany dotychczasowego nieefektywnego i zanieczyszczającego powietrze źródła ogrzewania. Natomiast inwestycje w ciepłownie lokalne polegać będą na przebudowie i modernizacji stanowiących źródło zanieczyszczeń powietrza instalacji, w szczególności opalanych węglem, w efektywne systemy ciepłownicze. Preferowane będą inwestycje w ciepłownie, w których nastąpi zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania na OZE,
   • wsparcie w zakresie doradztwa energetycznego/klimatycznego oraz promocji alternatywnych źródeł energii. Możliwa będzie również realizacja szerokiej gamy pozostałych działań wspierających realizację „uchwały antysmogowej” oraz programów ochrony powietrza, takich jak działania edukacyjne i szkoleniowe czy wzmocnienie służb w zakresie osiągnięcia celów i przestrzegania zapisów ww. dokumentów.

   Potencjalni beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
   • organizacje pozarządowe;
   • spółdzielnie mieszkaniowe (zgodnie z demarkacją);
   • wspólnoty mieszkaniowe;
   • towarzystwa budownictwa społecznego;
   • przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa komunalne;
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
   • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
   • podmiot wdrażający instrument finansowy.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Planowane rodzaje działań:

   • kontynuowanie działań zgodnych z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, tj. zapobieganie powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie w celu zmniejszenia ilości odpadów przekazywanych do składowania,
   • projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
   • wsparcie obejmie systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK),
   • projekty dot. recyklingu odpadów (niemające charakteru badawczo-rozwojowego), dotyczące wdrażania technologii,
   • wspieranie przedsiębiorstw w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych – ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, technologie bezodpadowe),
   • Wsparcie przedsiębiorców w kierunku wdrożenia modelu GOZ obejmować będzie mogło:
    • Etap przygotowawczy – przedinwestycyjny – przygotowanie do wdrożenia modelu GOZ w oparciu o: prace koncepcyjne związane z ekoprojektowaniem produktów i niezbędnymi zmianami w kierunku technologii bezodpadowych procesu produkcji/usług, poradnictwo zawodowe i działania edukacyjne, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne,
    • Wsparcie inwestycyjne (np. związane z wdrożeniem zmian w procesach technologicznych, ograniczaniem zużycia zasobów i oddziaływania na środowisko), w przypadku potwierdzenia zasadności planowanych działań.
   • wspieranie przygotowania dokumentów planistycznych dot. GOZ, takich jak mapy drogowe, strategie GOZ/Zero Waste,
   • działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowiące element projektów inwestycyjnych.

   Potencjalni beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
   • organizacje pozarządowe;
   • przedsiębiorstwa;
   • przedsiębiorstwa komunalne;
   • podmiot wdrażający instrument finansowy.

   KONKURS „Działanie 2.13 Gospodarka odpadami”

   Typy projektów:

   • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK) obsługujące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców lub o wartości kosztów kwalifikowanych nie większej niż 2 mln zł,
   • Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (wyłącznie jako element powyższych projektów).

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: 18 września 2023 r.
   • zakończenie naborów: 30 października 2023 r.

   Cel projektu: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Dla kogo:

   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
   • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

   Maksymalna kwota dotacji:

   • Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) 85%
   • Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85%

   Wydatki kwalifikowane:

   Kategorie interwencji, w które powinien wpisywać się projekt to: gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting