Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu

  Czysta energia i ochrona zasobów środowiska regionu

  Zrównoważony transport miejski

  Spójność i dostępność komunikacyjna regionu

  Wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu

  Zwiększenie dostępności regionalnej infrastruktury dla
  mieszkańców

  Rozwój lokalny

  Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

  Pomoc techniczna

  Priorytet 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Planowane rodzaje działań:

  • tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę;
  • prace badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów, wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez przedsiębiorstwa. Osiągnięcie wyższego poziomu innowacji w przedsiębiorstwach w kolejnych krokach po wykonaniu prac B+R wymaga kompleksowości wsparcia, uzupełnionego również o pomoc w zakresie wdrażania wyników prac B+R do gospodarki regionu. Elementem uzupełniającym w ramach kompleksowych projektów wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków innowacji może być wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności kadry badawczej przy realizacji prac B+R;
  • zakup prac badawczo-rozwojowych w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę przez przedsiębiorstwa lub wsparcie na rzecz transferu technologii bądź wzmocnienia własności intelektualnej.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • ośrodki innowacyjności,
  • podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
  • Możliwe jest udzielenie wsparcia na inwestycje produkcyjne, w zakresie działań badawczych i innowacyjnych, w przedsiębiorstwach innych niż MŚP pod warunkiem, iż obejmują one współpracę z MŚP (za wyjątkiem „small mid caps” tj. małych spółek o średniej kapitalizacji, które mogą realizować tego typu projekty bez zachowania ww. warunku).

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Planowane rodzaje działań:

  • wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawania i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość,
  • oferty doradztwa w zakresie usług rozwoju biznesu, w tym m.in. usług proinnowacyjnych (np. usług z zakresu transformacji przemysłowej, komercjalizacji wyników badań czy ochrony własności intelektualnej),
  • wzmocnienie innowacyjności MŚP powinno następować poprzez umożliwienie wdrażania innowacji i wyników prac B+R przez MŚP (bez poprzedzającego etapu prac B+R lub stanowiące kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R),
  • promocja gospodarki regionalnej oraz działania na rzecz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP,
  • finansowaniem zostanie objęte m.in. doradztwo w zakresie opracowania strategii internacjonalizacji, udział MŚP w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, co pozwoli na nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, działania networkingowe, udział w szkoleniach i warsztatach m.in. w zakresie e-eksportu oraz wsparcie dla promocji lub certyfikacji produktu w związku z wejściem na nowy rynek zbytu,
  • promocję gospodarczą marek regionalnych, w szczególności związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
  • bony dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych, w tym: usług proinnowacyjnych,
  • młodym firmom zostanie zapewniony dostęp do profesjonalnych usług doradczych na każdym etapie ich rozwoju, tj. od fazy inkubacji, poprzez rozwój, aż po ekspansję międzynarodową,
  • przewiduje się współfinansowanie pilotażowych programów akceleracyjnych dla start-up oraz dedykowanych im platform,
  • wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie nowych technologii, umiejętności cyfrowych oraz zarządzania innowacjami i nowymi modelami biznesowymi,
  • dopuszcza się realizację projektów grantowych w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw, promocji gospodarczej regionu oraz przy zastosowaniu modelu popytowego na wsparcie usług doradczych dla przedsiębiorstw,
  • finansowanie dotacyjne będzie oferowane dla projektów najbardziej innowacyjnych i ryzykownych.

  Główne grupy docelowe:

  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • klastry,
  • przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie,
  • small mid-caps.
  • wsparcie w formie instrumentów finansowych jest adresowane do sektora MŚP i small mid-caps

  Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Planowane rodzaje działań:

  • wspierane będą działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej (tzw. głęboka modernizacja w powiązaniu z systemem monitorowania i zarządzania energią) obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z elementami instalacji grzewczej i źródłami ciepła,
  • wsparcie przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła doprowadzi do redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co wpłynie również na redukcję zanieczyszczeń powietrza. W trosce o występujące na danym terenie gatunki ptaków chronionych, niezbędne będzie wykonanie ekspertyz ornitologicznych, szczególnie w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie budynków,
  • projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem odstępstw dotyczących zabytków) w odniesieniu do energii pierwotnej.

  Potencjalni beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organy administracji rządowej;
  • państwowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe;
  • spółdzielnie mieszkaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • przedsiębiorstwa;
  • przedsiębiorstwa komunalne;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Planowane rodzaje działań:

  • kontynuowanie działań zgodnych z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, tj. zapobieganie powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie w celu zmniejszenia ilości odpadów przekazywanych do składowania,
  • projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większej niż 12 mln zł,
  • wspieranie przedsiębiorstw w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych – ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, technologie bezodpadowe).

  Potencjalni beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • przedsiębiorstwa komunalne;
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.