Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla pomorza 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Bardziej konkurencyjne i inteligentne Pomorze

  Bardziej zielone Pomorze

  Mobilne Pomorze

  Lepiej połączone Pomorze

  Pomorze o silniejszym wymiarze społecznym

  Pomorze bliżej obywateli

  Pomoc techniczna

  Priorytet 1. Bardziej konkurencyjne i inteligentne Pomorze

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Planowane rodzaje działań:

  • weryfikację pomysłu B+R (wsparcie fazy proof of concept),
  • realizację prac B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem jednostek naukowych i badawczych,
  • realizację prac B+R mikro i małych przedsiębiorstw, w tym z udziałem jednostek naukowych i badawczych, wraz z komercjalizacją i wdrożeniem wyników prac B+R oraz ochroną własności intelektualnej przedsiębiorstwa,
  • ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz transferu technologii poprzez np. nabycie praw własności intelektualnej, jako niezbędnego elementu prac B+R,
  • rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
  • realizację prac B+R w ramach regionalnych agend badawczych w oparciu o współpracę przedsiębiorstw i jednostek naukowych i badawczych, w tym szkół wyższych.

  Główny grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
  • szkoły wyższe.

  Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

  Planowane rodzaje działań:

  • platformy e-usług publicznych, w szczególności z zakresu administracji,
  • wzmacnianie roli nowych technologii w budowaniu oferty turystycznej oraz instytucji kultury, w tym realizacja działań związanych z e-turystyką i e-kulturą (m.in. digitalizacja zasobów oraz eprodukcja kultury) oraz zapewnianiem dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami,
  • cyfryzację wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego oraz projekty z zakresu informacji przestrzennej,
  • projekty z zakresu e-zdrowia (z zachowaniem standardów krajowych) oraz systemowych rozwiązań z zakresu telemedycyny i teleopieki (w tym narzędzia wspierające opiekę koordynowaną), a także zastosowanie sztucznej inteligencji i big data w ochronie zdrowia oraz eopieki,
  • projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczonych e-usług i systemów informatycznych, w tym rozwój niezbędnej infrastruktury i oprogramowania.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • turyści,
  • przedsiębiorcy będący użytkownikami e-usług

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Planowane rodzaje działań:

  • wsparcie przedsiębiorstw w celu dostosowania się do nowych trendów i technologii, w szczególności wykorzystujących cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję, Przemysł 4.0,
  • wdrożenie nowoczesnych modeli w przedsiębiorstwach zmierzających do poszerzenia rynków zbytu oraz palety oferowanych produktów i usług,
  • usprawnienie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług w przedsiębiorstwach, poprzez rozwój zaplecza infrastrukturalnego, zakup sprzętu, technologii oraz niezbędnych komponentów (np. danych).
   Preferowane będą projekty:
  • mieszczące się w obszarach ISP lub branżach kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
  • promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu,
  • wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na niższe zużycie zasobów, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
  • kompleksowe, partnerskie, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów, w tym także przedsięwzięcia sieciowe o skali ponadlokalnej,
  • ukierunkowane na wzmacnianie odporności gospodarki regionu, poprzez wzrost jej konkurencyjności i produktywności,
  • działające stymulująco na stopień internacjonalizacji i zmiany struktury generowania wartości dodanej, wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną regionu, wspierające tworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc pracy oraz przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia,
  • mieszczące się w obszarach ISP lub branżach kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
  • upowszechniające technologie cyfrowe i usługi,
  • innowacyjne, zarówno w zakresie innowacyjnego podejścia do prowadzenia procesów gospodarczych, jak i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
  • inwestorzy (nowi i obecni),
  • pracownicy przedsiębiorstw.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Planowane rodzaje działań:

  • zwiększenie aktywności B+R podmiotów z obszarów ISP (m.in. profesjonalizacja zarządzania klastrem),
  • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania branż o największym potencjale rozwoju (przyszłe ISP i branże kluczowe mające istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa), m.in. poprzez działania animacyjne,
  • wzmocnienie rozpoznawalności marki ISP, m.in. wsparcie wchodzenia w międzynarodowe konsorcja podmiotów wpisujących się w ISP oraz funkcjonujących w ramach klastrów,
  • wsparcie potencjału klastrów zalążkowych i regionalnych,
  • wsparcie rozwoju nowoczesnych usług klastrów na rzecz transformacji przemysłowej oraz wdrażania nowych technologii (m.in. huby innowacji) w kierunku poprawy produktywności.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
  • klastry,
  • IOB,
  • uczelnie,
  • jednostki B+R

  Priorytet 2. Bardziej zielone Pomorze

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Preferowane będą projekty:

  • dostosowujące budynki do wymogów dla budynków zero- i plus-energetycznych,
  • w zakresie budynków mieszkalnych zakładające osiągnięcie co najmniej renowacji o „średnim poziomie gruntowności” – zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji (UE) 2019/786, oznaczającym od 30% do 60% oszczędności energii pierwotnej,
  • w zakresie budynków użyteczności publicznej zakładające: osiągnięcie a) co najmniej renowacji o „średnim poziomie gruntowności” – zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji (UE) 2019/786, oznaczającym od 30% do 60 % oszczędności energii pierwotnej, lub b) co najmniej 30 % redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante,
  • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przewidujące zastosowanie instalacji OZE,
  • dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską obejmujące kompleksowy system zarządzania energią w tych budynkach,
  • uzgodnione w ramach ZPT

  Główne grupy docelowe:

  • właściciele oraz korzystający z budynków i infrastruktury objętej interwencją,
  • osoby fizyczne i prawne objęte wsparciem doradczym i szkoleniowym

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Preferowane będą projekty:

  • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • w przypadku biogazowni, w ramach których przewidziano zagospodarowanie ciepła odpadowego, w tym przede wszystkim na potrzeby kondycjonowania pofermentu lub ukierunkowane na produkcję biometanu,
  • przedsięwzięcia realizowane przez klastry (w tym posiadające Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii), spółdzielnie energetyczne i społeczności energetyczne działające w zakresie OZE,
  • obejmujące przebudowę lub rozbudowę i wykorzystanie lokalnej ciepłowni jako elementu wyspy energetycznej, przy zastosowaniu biomasy jako paliwa,
  • wykorzystujące do zaspokojenia potrzeb energetycznych biogaz (biometan),
  • uwzględniające wykorzystanie magazynów energii.

  Główne grupy docelowe:

  • właściciele oraz korzystający z infrastruktury objętej interwencją
  • odbiorcy wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Preferowane będą projekty:

  • dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia,
  • wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowanych na jak najniższe zużycie zasobów,
  • uzgodnione w ramach ZPT.