Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

   Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

   Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza

   Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza

   Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

   Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

   Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom

   Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • weryfikację pomysłu B+R (wsparcie fazy proof of concept),
   • realizację prac B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem jednostek naukowych i badawczych,
   • realizację prac B+R mikro i małych przedsiębiorstw, w tym z udziałem jednostek naukowych i badawczych, wraz z komercjalizacją i wdrożeniem wyników prac B+R oraz ochroną własności intelektualnej przedsiębiorstwa,
   • ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz transferu technologii poprzez np. nabycie praw własności intelektualnej, jako niezbędnego elementu prac B+R,
   • rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
   • realizację prac B+R w ramach regionalnych agend badawczych w oparciu o współpracę przedsiębiorstw i jednostek naukowych i badawczych, w tym szkół wyższych.

   Główny grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
   • jednostki B+R,
   • szkoły wyższe,
   • IOB,
   • klastry.

   Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

   Planowane rodzaje działań:

   • platformy e-usług publicznych, w szczególności z zakresu administracji, w tym inwestycje umożliwiające integrację usług z platformami funkcjonującymi na poziomie krajowym,
   • wzmacnianie roli nowych technologii w budowaniu oferty turystycznej oraz instytucji kultury, w tym realizacja działań związanych z e-turystyką i e-kulturą (m.in. digitalizacja zasobów oraz eprodukcja kultury) oraz zapewnianiem dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami,
   • cyfryzację wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego oraz projekty z zakresu informacji przestrzennej,
   • projekty z zakresu e-zdrowia (z zachowaniem standardów krajowych) oraz systemowych rozwiązań z zakresu telemedycyny i teleopieki (w tym narzędzia wspierające opiekę koordynowaną), a także zastosowanie sztucznej inteligencji i big data w ochronie zdrowia oraz e-opieki,
   • projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczonych e-usług i systemów informatycznych, w tym rozwój niezbędnej infrastruktury i oprogramowania.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • turyści,
   • przedsiębiorcy będący użytkownikami e-usług

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Planowane rodzaje działań:

   • wsparcie przedsiębiorstw w celu dostosowania się do nowych trendów i technologii, w szczególności wykorzystujących cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję, Przemysł 4.0,
   • wdrożenie nowoczesnych modeli w przedsiębiorstwach obejmujących bardziej
    efektywne formy organizacji, współpracy, zarządzania i tworzenia wartości, zmierzających do
    poszerzenia rynków zbytu oraz palety oferowanych produktów i usług,
   • usprawnienie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług w przedsiębiorstwach, poprzez rozwój zaplecza infrastrukturalnego, zakup sprzętu, technologii oraz niezbędnych komponentów (np. danych).
   • specjalistyczne usługi dla MŚP, w tym specjalistyczne usługi doradcze, m.in. proinnowacyjne, w oparciu o istniejące IOB świadczące profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw w odpowiedzi na zgłaszane przez nie potrzeby,
   • podniesienie kompetencji MŚP w zakresie poprawy produktywności, zarządzania i dostosowania do zmiennych warunków rynkowych i technologicznych (w tym cyfryzacja i automatyzacja procesów, zarządzanie innowacjami, nowe modele biznesowe, internacjonalizacja),
   • cykliczne badania pomorskich przedsiębiorstw w celu zwiększenia efektywności wsparcia specjalistycznego dla MŚP,
   • stworzenie regionalnej sieci punktów konsultacyjnych świadczących kompleksowe usługi konsultacyjne dla MŚP w formule one-stop-shop, w tym w każdym subregionie.
   • rozwój kompleksowej oferty usług dla nowych i obecnych w regionie inwestorów,
   • inicjowanie projektów na rzecz zwiększenia atrakcyjności regionu, w tym obsługa projektów inwestycyjnych oraz budowa i rozwój zaplecza badawczo-analitycznego regionu,
   • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie planowania, przygotowania oraz realizacji inwestycji,
   • wsparcie przedsiębiorstw w promowaniu produktów i usług oraz ich oferty jako pracodawcy, a także tworzenie warunków do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania talentów (w tym tworzenie rozwiązań adaptacyjnych).
   • wsparcie rozwoju aktywności eksportowej przedsiębiorstw,
   • upowszechnienie nowych, internetowych form eksportu produktów, w tym bazujących na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
   • wsparcie udziału przedsiębiorstw, grup branżowych i międzybranżowych oraz IOB w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych oraz w nawiązywaniu relacji z zagranicą,
   • wsparcie IOB organizujących wydarzenia gospodarcze dla MŚP,
   • wsparcie procesów uzyskania międzynarodowych certyfikatów, patentów, uprawnień i pozwoleń,
   • badania i analizy w celu monitorowania działalności eksportowej MŚP oraz wyłonienia kluczowych branż mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa, produktów eksportowych oraz rynków zbytu,
   • wsparcie rozwoju kompetencji przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowania oferty firmy do wymagań rynków zagranicznych,
   • wsparcie promocji i internacjonalizacji MŚP.

   Preferowane będą projekty:

   • mieszczące się w obszarach ISP lub branżach kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
   • promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu,
   • wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na niższe zużycie zasobów, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
   • upowszechniające technologie i usługi cyfrowe
   • kompleksowe, partnerskie, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów, w tym także przedsięwzięcia sieciowe o skali ponadlokalnej,
   • ukierunkowane na wzmacnianie odporności gospodarki regionu, poprzez wzrost jej konkurencyjności i produktywności,
   • działające stymulująco na stopień internacjonalizacji i zmiany struktury generowania wartości dodanej, wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną regionu, wspierające tworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc pracy oraz przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia,
   • charakteryzujące się wysoką wartością dodaną, realizowane na zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność przemysłową,
   • mieszczące się w obszarach ISP lub branżach kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
   • upowszechniające technologie cyfrowe i usługi,
   • innowacyjne, zarówno w zakresie innowacyjnego podejścia do powadzenia procesów gospodarczych, jak i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
   • inwestorzy (nowi i obecni),
   • pracownicy przedsiębiorstw.

   KONKURS "Invest in Pomerania"

   Wsparcie przedsiębiorstw – Invest in Pomerania

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: IV kwartał 2023 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Maksymalna kwota dotacji:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Preferowane będą projekty:

   • dostosowujące budynki do wymogów dla budynków zero- i plus-energetycznych,
   • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
   • przewidujące zastosowanie instalacji OZE,
   • stanowiące element wyspy energetycznej,
   • dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską obejmujące kompleksowy system zarządzania energią w tych budynkach,
   • uzgodnione w ramach ZPT,
   • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
   • wykorzystujące OZE,
   • kompleksowe, z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji,
   • stanowiące element wyspy energetycznej,
   • uzgodnione w ramach ZPT.

   Główne grupy docelowe:

   • Właściciele oraz korzystający z budynków i infrastruktury objętej interwencją,
   • osoby fizyczne i prawne objęte wsparciem doradczym i szkoleniowym

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Preferowane będą projekty:

   • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
   • oparte na układach hybrydowych zasilanych przez co najmniej dwa, różne źródła energii odnawialnej,
   • w przypadku biogazowni, w ramach których przewidziano zagospodarowanie ciepła odpadowego, w tym przede wszystkim na potrzeby kondycjonowania pofermentu lub ukierunkowane na produkcję biometanu,
   • przedsięwzięcia realizowane przez klastry (w tym posiadające Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii), spółdzielnie energetyczne i społeczności energetyczne działające w zakresie OZE,
   • obejmujące przebudowę lub rozbudowę i wykorzystanie lokalnej ciepłowni jako elementu wyspy energetycznej, przy zastosowaniu biomasy jako paliwa,
   • wykorzystujące do zaspokojenia potrzeb energetycznych biogaz (biometan),
   • uwzględniające wykorzystanie magazynów energii.

   Główne grupy docelowe:

   • Właściciele oraz korzystający z infrastruktury objętej interwencją
   • odbiorcy wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Preferowane będą projekty:

   • dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia,
   • wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowanych na jak najniższe zużycie zasobów,
   • uzgodnione w ramach ZPT.

   Główne grupy docelowe:

   Mieszkańcy i inni użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury oraz zasobów środowiska.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting