Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

   Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

   Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza

   Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza

   Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

   Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

   Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom

   Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • weryfikację pomysłu B+R (wsparcie fazy proof of concept),
   • realizację prac B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem jednostek naukowych i badawczych,
   • realizację prac B+R mikro i małych przedsiębiorstw, w tym z udziałem jednostek naukowych i badawczych, wraz z komercjalizacją i wdrożeniem wyników prac B+R oraz ochroną własności intelektualnej przedsiębiorstwa,
   • ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz transferu technologii poprzez np. nabycie praw własności intelektualnej, jako niezbędnego elementu prac B+R,
   • rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
   • realizację prac B+R w ramach regionalnych agend badawczych w oparciu o współpracę przedsiębiorstw i jednostek naukowych i badawczych, w tym szkół wyższych.

   Główny grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
   • jednostki B+R,
   • szkoły wyższe,
   • IOB,
   • klastry.

   Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

   Planowane rodzaje działań:

   • platformy e-usług publicznych, w szczególności z zakresu administracji, w tym inwestycje umożliwiające integrację usług z platformami funkcjonującymi na poziomie krajowym,
   • wzmacnianie roli nowych technologii w budowaniu oferty turystycznej oraz instytucji kultury, w tym realizacja działań związanych z e-turystyką i e-kulturą (m.in. digitalizacja zasobów oraz eprodukcja kultury) oraz zapewnianiem dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami,
   • cyfryzację wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego oraz projekty z zakresu informacji przestrzennej,
   • projekty z zakresu e-zdrowia (z zachowaniem standardów krajowych) oraz systemowych rozwiązań z zakresu telemedycyny i teleopieki (w tym narzędzia wspierające opiekę koordynowaną), a także zastosowanie sztucznej inteligencji i big data w ochronie zdrowia oraz e-opieki,
   • projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczonych e-usług i systemów informatycznych, w tym rozwój niezbędnej infrastruktury i oprogramowania.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • turyści,
   • przedsiębiorcy będący użytkownikami e-usług

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Planowane rodzaje działań:

   • wsparcie przedsiębiorstw w celu dostosowania się do nowych trendów i technologii, w szczególności wykorzystujących cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję, Przemysł 4.0,
   • wdrożenie nowoczesnych modeli w przedsiębiorstwach obejmujących bardziej
    efektywne formy organizacji, współpracy, zarządzania i tworzenia wartości, zmierzających do
    poszerzenia rynków zbytu oraz palety oferowanych produktów i usług,
   • usprawnienie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług w przedsiębiorstwach, poprzez rozwój zaplecza infrastrukturalnego, zakup sprzętu, technologii oraz niezbędnych komponentów (np. danych).
   • specjalistyczne usługi dla MŚP, w tym specjalistyczne usługi doradcze, m.in. proinnowacyjne, w oparciu o istniejące IOB świadczące profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw w odpowiedzi na zgłaszane przez nie potrzeby,
   • podniesienie kompetencji MŚP w zakresie poprawy produktywności, zarządzania i dostosowania do zmiennych warunków rynkowych i technologicznych (w tym cyfryzacja i automatyzacja procesów, zarządzanie innowacjami, nowe modele biznesowe, internacjonalizacja),
   • cykliczne badania pomorskich przedsiębiorstw w celu zwiększenia efektywności wsparcia specjalistycznego dla MŚP,
   • stworzenie regionalnej sieci punktów konsultacyjnych świadczących kompleksowe usługi konsultacyjne dla MŚP w formule one-stop-shop, w tym w każdym subregionie.
   • rozwój kompleksowej oferty usług dla nowych i obecnych w regionie inwestorów,
   • inicjowanie projektów na rzecz zwiększenia atrakcyjności regionu, w tym obsługa projektów inwestycyjnych oraz budowa i rozwój zaplecza badawczo-analitycznego regionu,
   • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie planowania, przygotowania oraz realizacji inwestycji,
   • wsparcie przedsiębiorstw w promowaniu produktów i usług oraz ich oferty jako pracodawcy, a także tworzenie warunków do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania talentów (w tym tworzenie rozwiązań adaptacyjnych).
   • wsparcie rozwoju aktywności eksportowej przedsiębiorstw,
   • upowszechnienie nowych, internetowych form eksportu produktów, w tym bazujących na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
   • wsparcie udziału przedsiębiorstw, grup branżowych i międzybranżowych oraz IOB w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych oraz w nawiązywaniu relacji z zagranicą,
   • wsparcie IOB organizujących wydarzenia gospodarcze dla MŚP,
   • wsparcie procesów uzyskania międzynarodowych certyfikatów, patentów, uprawnień i pozwoleń,
   • badania i analizy w celu monitorowania działalności eksportowej MŚP oraz wyłonienia kluczowych branż mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa, produktów eksportowych oraz rynków zbytu,
   • wsparcie rozwoju kompetencji przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowania oferty firmy do wymagań rynków zagranicznych,
   • wsparcie promocji i internacjonalizacji MŚP.

   Preferowane będą projekty:

   • mieszczące się w obszarach ISP lub branżach kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
   • promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu,
   • wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na niższe zużycie zasobów, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
   • upowszechniające technologie i usługi cyfrowe
   • kompleksowe, partnerskie, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów, w tym także przedsięwzięcia sieciowe o skali ponadlokalnej,
   • ukierunkowane na wzmacnianie odporności gospodarki regionu, poprzez wzrost jej konkurencyjności i produktywności,
   • działające stymulująco na stopień internacjonalizacji i zmiany struktury generowania wartości dodanej, wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną regionu, wspierające tworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc pracy oraz przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia,
   • charakteryzujące się wysoką wartością dodaną, realizowane na zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność przemysłową,
   • mieszczące się w obszarach ISP lub branżach kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
   • upowszechniające technologie cyfrowe i usługi,
   • innowacyjne, zarówno w zakresie innowacyjnego podejścia do powadzenia procesów gospodarczych, jak i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
   • inwestorzy (nowi i obecni),
   • pracownicy przedsiębiorstw.

   KONKURS "Invest in Pomerania"

   Wsparcie przedsiębiorstw – Invest in Pomerania

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: IV kwartał 2023 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Maksymalna kwota dotacji:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Preferowane będą projekty:

   • dostosowujące budynki do wymogów dla budynków zero- i plus-energetycznych,
   • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
   • przewidujące zastosowanie instalacji OZE,
   • stanowiące element wyspy energetycznej,
   • dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską obejmujące kompleksowy system zarządzania energią w tych budynkach,
   • uzgodnione w ramach ZPT,
   • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
   • wykorzystujące OZE,
   • kompleksowe, z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji,
   • stanowiące element wyspy energetycznej,
   • uzgodnione w ramach ZPT.

   Główne grupy docelowe:

   • Właściciele oraz korzystający z budynków i infrastruktury objętej interwencją,
   • osoby fizyczne i prawne objęte wsparciem doradczym i szkoleniowym

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Preferowane będą projekty:

   • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
   • oparte na układach hybrydowych zasilanych przez co najmniej dwa, różne źródła energii odnawialnej,
   • w przypadku biogazowni, w ramach których przewidziano zagospodarowanie ciepła odpadowego, w tym przede wszystkim na potrzeby kondycjonowania pofermentu lub ukierunkowane na produkcję biometanu,
   • przedsięwzięcia realizowane przez klastry (w tym posiadające Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii), spółdzielnie energetyczne i społeczności energetyczne działające w zakresie OZE,
   • obejmujące przebudowę lub rozbudowę i wykorzystanie lokalnej ciepłowni jako elementu wyspy energetycznej, przy zastosowaniu biomasy jako paliwa,
   • wykorzystujące do zaspokojenia potrzeb energetycznych biogaz (biometan),
   • uwzględniające wykorzystanie magazynów energii.

   Główne grupy docelowe:

   • Właściciele oraz korzystający z infrastruktury objętej interwencją
   • odbiorcy wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Preferowane będą projekty:

   • dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia,
   • wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowanych na jak najniższe zużycie zasobów,
   • uzgodnione w ramach ZPT.

   Główne grupy docelowe:

   Mieszkańcy i inni użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury oraz zasobów środowiska.

   Konkurs "Działanie 2.1. Efektywność energetyczna "

   Typy projektów:

   Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające m.in. na:

   • zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach;
   • modernizacji źródła ciepła;
   • modernizacji systemów grzewczo–wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii;
   • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
   • wykorzystaniu OZE.

   W powiązaniu z typem 1. uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem dotyczące:

   • rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą;
   • modernizacji oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii elektrycznej;
   • zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury np. zielone dachy i ściany;
   • likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
   • edukacji podnoszącej świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej;

   Daty:

   03.04.21024 r. – 24.04.2024 r.

   Cel projektu:

   Celem jest wsparcie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw, w tym rozwiązania problemu niskiej produktywności. Celem działania jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej budynków, poprawa funkcjonowania i zwiększenie zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła, a także edukacja dot. efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz celów polityki klimatycznej UE.

   Główne typy beneficjentów:

   1. Administracja publiczna
    1. Instytucje nauki i edukacji
    2. Instytucje ochrony zdrowia
    3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
    4. Partnerstwa
    5. Przedsiębiorstwa
    6. Służby publiczne
    7. Instytucje wspierające biznes

    Typy szczegółowe wnioskodawców:

    1. Duże przedsiębiorstwa
    2. Instytucje kultury
    3. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
    4. Jednostki Samorządu Terytorialnego
    5. Kościoły i związki wyznaniowe
    6. MŚP
    7. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
    8. Organizacje pozarządowe
    9. Partnerstwa Publiczno-Prywatne
    10. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
    11. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
    12. Uczelnie
    13. Wspólnoty mieszkaniowe
    14. Instytucje otoczenia biznesu

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 85%

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość projektu 300 000,00 PLN.

   Konkurs "Działanie 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym"

   Typy projektów:

   1. Budowa, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych;
   2. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
   3. Budowa, rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji;
   4. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji;
   5. Budowa, rozbudowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z odzyskiem energii;
   6. Budowa, rozbudowa instalacji przygotowania odpadów komunalnych do procesów recyklingu, m.in. przebudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (wyłącznie w celu poprawy efektywności procesów przygotowania odpadów do recyklingu);
   7. Rozwój infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia;
   8. Działania edukacyjne dotyczące podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym;
   9. Opracowywanie dokumentów planistycznych związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii „zero waste” na poziomie lokalnym i regionalnym.

   Uzupełniająco, w ramach typów projektów od 1. do 7., jako element projektu infrastrukturalnego możliwe będą również:

   • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury;
   • edukacyjne dot. podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – do 10% jego kosztów kwalifikowalnych.

   Daty:

   od 06.03.21024 r.  do 27.03.2024 r.

   Cel projektu:

   Celem jest wsparcie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw, w tym rozwiązania problemu niskiej produktywności. Celem działania jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej budynków, poprawa funkcjonowania i zwiększenie zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła, a także edukacja dot. efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz celów polityki klimatycznej UE.

   Główne typy beneficjentów:

   1. Typy ogólne wnioskodawców:
    1. Administracja publiczna
    2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
    3. Partnerstwa
    4. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
    5. Służby publiczne

    Typy szczegółowe wnioskodawców:

    1. Organizacje pozarządowe
    2. Partnerstwa Publiczno-Prywatne
    3. Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami
    4. Jednostki Samorządu Terytorialnego
    5. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
    6. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 85%

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Priorytet 3 Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza

   Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

   Preferowane będą projekty:

   • Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu,
   • Infrastruktura czystego transportu miejskiego,
   • Tabor czystego transportu miejskiego,
   • Infrastruktura rowerowa,
   • Cyfryzacja transportu, gdy ma częściowo na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych: transport miejski,
   • Infrastruktura paliw alternatywnych

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy korzystający z miejskiej infrastruktury transportowej, użytkownicy indywidualni korzystający z miejskiej infrastruktury transportowej, użytkownicy indywidualni korzystający ze środków publicznego transportu zbiorowego

   Konkurs "Działanie 3.1. Mobilność miejska "

   Typy projektów:

   1. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury składającej się na węzeł integracyjny lub przystanek zintegrowany takiej jak:
   2. punktowa infrastruktura transportu zbiorowego służąca powiązaniu jego różnych form: m.in. pętle autobusowe;
   3. systemy parkingowe typu „parkuj i jedź” („park&ride”), „parkuj rower i jedź” („bike&ride”) oraz „podwieź i jedź” (kiss&ride”) wraz z towarzyszącą im infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów;
   4. dworce kolejowe, autobusowe lub inne obiekty obsługi podróżnych;
   5. infrastruktura drogowa (wraz z narzędziami cyfrowymi) wykorzystywana w transporcie publicznym, do obsługi obiektów „parkuj i jedź” lub jej elementy ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów).
   6. Budowa, rozbudowa i przebudowa liniowej infrastruktury transportu autobusowego, w tym pętli, wydzielonych pasów ruchu (buspasów), zatok przystankowych;
   7. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu rowerowego, pieszego i pieszo-rowerowego, a także rozwój systemów bike-sharingowych;
   8. Zakup zero i niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego np. autobusów;
   9. Rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych;
   10. Przedsięwzięcia służące cyfryzacji transportu miejskiego, poprawiające funkcjonowanie, konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego, w szczególności utworzenie lub rozwój:
   11. systemów zarządzania transportem zbiorowym (w tym systemów sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego);
   12. systemów monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemów monitorowania bezpieczeństwa pasażerów);
   13. systemów informacji dla pasażerów transportu zbiorowego;
   14. systemów organizacji przewozów, w tym elektronicznych systemów pobierania opłat (bilet elektroniczny);
   15. aplikacji do planowania podróży.

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 03.01.2024r.
   • Zakończenie naborów: 24.01.2024r.

   Cel projektu:

   Umocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji pochodzącej z transportu (mobilność niskoemisyjna), a jej realizacja przyczyni się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego, tworzącego alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

   Główne typy beneficjentów:

   1. Typy ogólne wnioskodawców:
   2. Administracja publiczna
   3. Przedsiębiorstwa
   4. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
   5. Służby publiczne

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

   Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln złotych.

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting