Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejska dla Małopolski 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

   Fundusze Europejskie dla środowiska

   Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego

   Fundusze Europejskie dla transportu regionalnego

   Fundusze Europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

   Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

   Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych

   Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

   Pomoc techniczna

   Priorytet 1 – Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • prace badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw – obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Elementem uzupełniającym projektu obejmującego prace B+R może być przygotowanie do wdrożenia obejmujące np. ochronę własności intelektualnej i analizy przedwdrożeniowe,
   • wdrożenie wyników prac B+R – wsparcie będzie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R,
   • rozwój infrastruktury przedsiębiorstw niezbędnej dla prowadzenia prac B+R – wsparcie służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów oraz działów B+R w przedsiębiorstwach, w tym inwestycje w obiekty, aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o pomocy państwa. Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz podstawą ich oceny będzie plan dotyczący prac B+R, uzasadniający potrzebę realizacji danej inwestycji i zawierający wykaz przedsięwzięć B+R+I, planowanych do realizacji co najmniej w okresie trwałości,
   • bony na innowacje dla MŚP obejmujące wsparcie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych;
   • usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw w ramach regionalnego modelu transferu wiedzy SPIN – wsparcie obejmować będzie głównie świadczenie usług specjalistycznego doradztwa ukierunkowanego na inkubowanie działalności innowacyjnej, w tym opartej na B+R oraz cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw. Zakres usług obejmować będzie w szczególności wykonanie audytu technologicznego (w tym audyty gotowości cyfrowej, audyty środowiskowe), usługi doradcze w zakresie transferu wiedzy, a także jako uzupełniająca część projektu, usługi dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji. Usługi świadczone będą przez regionalne centra transferu wiedzy, tj. wybranych w sposób konkurencyjny partnerów: jednostki naukowe oraz akredytowane ośrodki innowacji, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Odbiorcami wsparcia będą MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
   • infrastruktura badawcza sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps),
   • organizacje badawcze,
   • organizacje pozarządowe,
   • uczelnie i inne podmioty sektora nauki,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • jednostki samorządu terytorialnego.

   1. KONKURS "Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw"

   Typy projektów:

   A. Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

   B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

   Wsparcie przeznaczone jest na realizację prac B+R z przygotowaniem do wdrożenia tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.

   Obowiązkowo projekt musi dotyczyć prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem uzupełniającym przedsięwzięcia może być przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej obejmujące np. ochronę własności intelektualnej i analizy przedwdrożeniowe.

   Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R w okresie 3 lat od złożenia wniosku o płatność końcową w ramach projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, w tym w ramach programu FEM 2021-2027.

   Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

   Daty:

   czerwiec – wrzesień 2024

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 80
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 80

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie  300 000zł
   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie  30 000 000zł
   Koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.

   2. KONKURS "Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw"

   Typy projektów:

   Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia dotyczące rozwijania infrastruktury przedsiębiorstw, służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach oraz niezbędnej dla prowadzenia prac B+R.

   Daty:

   27.03.2024 r. – 11.06.2024 r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa
   • Partnerstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 60

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
   kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 60

   Wydatki kwalifikowane:

   W ramach działania kwalifikowane są kategorie wydatków, dotyczące infrastruktury testowo-doświadczalnej. Uzupełniająco możliwe będzie dofinansowanie szkoleń pracowników.

   3. KONKURS "Działanie 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0."

   Typy projektów:

   Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

   Daty:

   29.12.2023 r. –  04.04.2024 r.

   Cel projektu:

   Celem planowanej transformacji cyfrowej powinna być zmiana relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiana modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu lub usługi.

   Dla kogo:

   MŚP

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie –  80
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
   kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
   środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) –  80
   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 200 000 zł
   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 3 000 000 zł

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji po ogłoszeniu naboru

   4. KONKURS "Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji"

   Typy projektów:

   Dofinansowanie skierowane jest na działania dotyczące wdrażania innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez wykorzystanie wyników prac B+R. Przez prace B+R rozumie się badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa.

   Premiowane będą projekty:

   • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji,
   • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030)
   • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.

   Daty:

   21.02.2023 r. –  06.05.2024 r.

   Cel projektu:

   Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich, w tym pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub środków własnych przedsiębiorstwa.

   Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie musi mieć uregulowane kwestie własności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy.

   Dla kogo:

   MŚP

   Maksymalna kwota dotacji:

   Wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej, w podziale na:

   • część bezzwrotną dotacji wynoszącą odpowiednio:
    • mikro i małych przedsiębiorstw: 70%
    • średnich przedsiębiorstw: 60%
   • część zwrotną dotacji wynoszącą odpowiednio:
    • mikro i małych przedsiębiorstw: 30%
    • średnich przedsiębiorstw: 40%

   która co do zasady podlega zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi jest suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji po ogłoszeniu naboru

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Wsparcie na:

   • inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – W tej grupie operacji wspierane będę projekty inwestycyjne przedsiębiorstw w tym w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, technologie, wartości niematerialne i prawne, mające na celu rozbudowę przedsiębiorstw, rozwój produktu lub usługi, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększenie skali prowadzonej działalności, zdobywanie nowych rynków zbytu,
   • wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju – istotną rolę w stymulowaniu środowiska przedsiębiorczości w regionie stanowi wspieranie młodych innowacyjnych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie,
   • umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie – w ramach tego kierunku interwencji prowadzone działania obejmą bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej w tym m.in. wsparcie doradcze w zakresie opracowania/zmiany modeli biznesowych w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poszukiwania partnerów na rynkach zagranicznych/analizy rynków docelowych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na rynek docelowy (certyfikaty, pozwolenia itp.). Wspierane będą również projekty dot. udziału w charakterze wystawcy przedsiębiorstw w krajowych wydarzeniach wystawienniczych o charakterze międzynarodowym oraz zagranicznych wydarzeniach o charakterze gospodarczym.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
   • przedsiębiorstwa mid-caps oraz small mid-caps.

   Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Wsparcie na:

   • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
   • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
   • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych sektora mieszkaniowego,
   • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła,
   • zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
   • umożliwienie dalszego funkcjonowania ekodoradców takich jak w Programie Life oraz rozbudowa całego systemu podobnie wzorowanego do Programu Life. W ramach wsparcia dofinansowaniem objęte zostałyby również działania edukacyjne realizowane na poziomie lokalnym w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony powietrza dedykowane każdej grupie społecznej.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy (mikro i mali) inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w tym korzystania OZE,
   • instytucje i podmioty zainteresowane poprawą efektywności energetycznej infrastruktury mieszkaniowej (np. wspólnoty mieszkaniowe, TBS) i publicznej.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Wsparcie na:

   • rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
   • generowanie energii w szczególności w systemie rozproszonym, w oparciu o budowę małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości,
   • inwestycje związane z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem i zarządzaniem odbiorem energii w ramach podmiotu,
   • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony będzie m.in. poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania:
    • energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, biometan, energię wiatru, słońca oraz wody wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
    • ciepła i chłodu przy wykorzystaniu energii geotermalnej, słonecznej, pomp ciepła, biomasy z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci. Dopuszczalne jest dofinansowanie magazynów energii odnawialnej jako samodzielnych projektów
   • konieczne będą do spełnienia przez projekty adekwatne do zakresu warunki:
    • wsparcie na wytwarzanie energii jedynie z biomasy i biogazu, które zostały wyprodukowane przy spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju wymienionymi w art. 29 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
    • inwestycje w elektrownie wodne ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów. Nie mogą one powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód, nie mogą pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód oraz nie mogą mieć znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy,
   • podmioty sektora publicznego.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Typy projektów:

   • budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   • budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
   • edukacja ekologiczna w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

   Główne grupy docelowe:

   Główną grupą docelową wsparcia będą jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy województwa małopolskiego.