Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejska dla Małopolski 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

   Fundusze Europejskie dla środowiska

   Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego

   Fundusze Europejskie dla transportu regionalnego

   Fundusze Europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

   Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

   Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych

   Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

   Pomoc techniczna

   Priorytet 1 – Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • prace badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw – obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Elementem uzupełniającym projektu obejmującego prace B+R może być przygotowanie do wdrożenia obejmujące np. ochronę własności intelektualnej i analizy przedwdrożeniowe,
   • wdrożenie wyników prac B+R – wsparcie będzie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R,
   • rozwój infrastruktury przedsiębiorstw niezbędnej dla prowadzenia prac B+R – wsparcie służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów oraz działów B+R w przedsiębiorstwach, w tym inwestycje w obiekty, aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o pomocy państwa. Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz podstawą ich oceny będzie plan dotyczący prac B+R, uzasadniający potrzebę realizacji danej inwestycji i zawierający wykaz przedsięwzięć B+R+I, planowanych do realizacji co najmniej w okresie trwałości,
   • bony na innowacje dla MŚP obejmujące wsparcie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych;
   • usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw w ramach regionalnego modelu transferu wiedzy SPIN – wsparcie obejmować będzie głównie świadczenie usług specjalistycznego doradztwa ukierunkowanego na inkubowanie działalności innowacyjnej, w tym opartej na B+R oraz cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw. Zakres usług obejmować będzie w szczególności wykonanie audytu technologicznego (w tym audyty gotowości cyfrowej, audyty środowiskowe), usługi doradcze w zakresie transferu wiedzy, a także jako uzupełniająca część projektu, usługi dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji. Usługi świadczone będą przez regionalne centra transferu wiedzy, tj. wybranych w sposób konkurencyjny partnerów: jednostki naukowe oraz akredytowane ośrodki innowacji, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Odbiorcami wsparcia będą MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
   • infrastruktura badawcza sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps),
   • organizacje badawcze,
   • organizacje pozarządowe,
   • uczelnie i inne podmioty sektora nauki,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • jednostki samorządu terytorialnego.

   1. KONKURS "Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

   Wsparcie cs 1(i) służy stymulowaniu popytu na innowacje oparte głównie na działalności B+R, szczególnie w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do kompleksowych i komplementarnych instrumentów, zapewniających możliwość wsparcia wszystkich etapów tworzenia innowacji. Realizowane będą tylko prywatne badania. Priorytetem będzie współpraca sektora publicznego i prywatnego. Uzupełniające wsparcie publiczne infrastruktury B+R będzie służyć inteligentnej transformacji gospodarczej.

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 31 lipca 2023
   • Zakończenie naborów: 26września 2023

   Cel projektu

   Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
   konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
   konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów: organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 80
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 80

   Wsparcie w komponencie wdrożeniowym jest udzielane w formie dotacji warunkowej, w podziale na:

   • część bezzwrotną dotacji warunkowej wynoszącą dla przedsiębiorstw:

   – mikro i małych: 70%
   – średnich: 60%
   – pozostałych: 50%

   • część zwrotną dotacji warunkowej wynoszącą dla przedsiębiorstw:

   – mikro i małych: 30%
   – średnich: 40%
   – pozostałych: 50%

   Wydatki kwalifikowane:

   GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI FAZY B+R PROJEKTU: obejmuje wydatki stanowiące łącznie co najmniej 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
   Rodzaj wsparcia: Pomoc na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub Pomoc de minimis
   1) Koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników projektu,
   2) Koszty aparatury i sprzętu,
   3) Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
   4) Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła na potrzeby projektu:
   a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych,
   b) koszty podwykonawstwa,
   c) koszt zaangażowania osoby fizycznej,

   GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI FAZY WDROŻENIOWEJ PROJEKTU – obejmuje wydatki stanowiące łącznie do 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
   Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis
   1) wydatki na zakup środków trwałych;
   2) wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę,

   2. KONKURS "Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP"

   Typy projektów: Bony na innowacje dla MŚP

   Wsparcie cs 1(i) służy stymulowaniu popytu na innowacje oparte głównie na działalności B+R, szczególnie w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do kompleksowych i komplementarnych instrumentów, zapewniających możliwość wsparcia wszystkich etapów tworzenia innowacji. Realizowane będą tylko prywatne badania. Priorytetem będzie współpraca sektora publicznego i prywatnego. Uzupełniające wsparcie publiczne infrastruktury B+R będzie służyć inteligentnej transformacji gospodarczej.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów:
    • I nabór grudzień 2023 r.
    • II nabór I kwartał 2025 r.
    • III nabór I kwartał 2026 r.
    • IV nabór I kwartał 2027 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   3. KONKURS "Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

   Wsparcie cs 1(i) służy stymulowaniu popytu na innowacje oparte głównie na działalności B+R, szczególnie w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do kompleksowych i komplementarnych instrumentów, zapewniających możliwość wsparcia wszystkich etapów tworzenia innowacji. Realizowane będą tylko prywatne badania. Priorytetem będzie współpraca sektora publicznego i prywatnego. Uzupełniające wsparcie publiczne infrastruktury B+R będzie służyć inteligentnej transformacji gospodarczej.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów:
    • I nabór wrzesień 2023 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Wsparcie na:

   • inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – W tej grupie operacji wspierane będę projekty inwestycyjne przedsiębiorstw w tym w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, technologie, wartości niematerialne i prawne, mające na celu rozbudowę przedsiębiorstw, rozwój produktu lub usługi, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększenie skali prowadzonej działalności, zdobywanie nowych rynków zbytu,
   • wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju – istotną rolę w stymulowaniu środowiska przedsiębiorczości w regionie stanowi wspieranie młodych innowacyjnych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie,
   • umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie – w ramach tego kierunku interwencji prowadzone działania obejmą bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej w tym m.in. wsparcie doradcze w zakresie opracowania/zmiany modeli biznesowych w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poszukiwania partnerów na rynkach zagranicznych/analizy rynków docelowych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na rynek docelowy (certyfikaty, pozwolenia itp.). Wspierane będą również projekty dot. udziału w charakterze wystawcy przedsiębiorstw w krajowych wydarzeniach wystawienniczych o charakterze międzynarodowym oraz zagranicznych wydarzeniach o charakterze gospodarczym.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
   • przedsiębiorstwa mid-caps oraz small mid-caps.

   Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Wsparcie na:

   • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
   • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
   • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych sektora mieszkaniowego,
   • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła,
   • zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
   • umożliwienie dalszego funkcjonowania ekodoradców takich jak w Programie Life oraz rozbudowa całego systemu podobnie wzorowanego do Programu Life. W ramach wsparcia dofinansowaniem objęte zostałyby również działania edukacyjne realizowane na poziomie lokalnym w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony powietrza dedykowane każdej grupie społecznej.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy (mikro i mali) inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w tym korzystania OZE,
   • instytucje i podmioty zainteresowane poprawą efektywności energetycznej infrastruktury mieszkaniowej (np. wspólnoty mieszkaniowe, TBS) i publicznej.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Wsparcie na:

   • rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
   • generowanie energii w szczególności w systemie rozproszonym, w oparciu o budowę małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości,
   • inwestycje związane z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem i zarządzaniem odbiorem energii w ramach podmiotu,
   • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony będzie m.in. poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania:
    • energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, biometan, energię wiatru, słońca oraz wody wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
    • ciepła i chłodu przy wykorzystaniu energii geotermalnej, słonecznej, pomp ciepła, biomasy z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci. Dopuszczalne jest dofinansowanie magazynów energii odnawialnej jako samodzielnych projektów
   • konieczne będą do spełnienia przez projekty adekwatne do zakresu warunki:
    • wsparcie na wytwarzanie energii jedynie z biomasy i biogazu, które zostały wyprodukowane przy spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju wymienionymi w art. 29 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
    • inwestycje w elektrownie wodne ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów. Nie mogą one powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód, nie mogą pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód oraz nie mogą mieć znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy,
   • podmioty sektora publicznego.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Typy projektów:

   • budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   • budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
   • edukacja ekologiczna w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

   Główne grupy docelowe:

   Główną grupą docelową wsparcia będą jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy województwa małopolskiego.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting