Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla mazowsza 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Priorytet 1. Inteligentny i konkurencyjny region

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Planowane rodzaje działań:

  • prace badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw – obejmujące badania naukowe (przemysłowe/aplikacyjne) i prace rozwojowe włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych;
  • wdrożenie wyników prac B+R – wsparcie będzie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R;
  • rozwój infrastruktury przedsiębiorstw niezbędnej dla prowadzenia prac B+R – wsparcie służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, w tym inwestycje w obiekty, aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych produktów lub usług. Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz podstawą ich oceny będzie plan dotyczący prac badawczo-rozwojowych, uzasadniający potrzebę realizacji danej inwestycji;
  • bony na innowacje dla MŚP obejmujące wsparcie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych;
  • infrastruktura badawcza sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps),
  • organizacje badawcze,
  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie i inne podmioty sektora nauki.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Wsparcie na:

  • inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – W tej grupie operacji wspierane będę projekty inwestycyjne przedsiębiorstw w tym w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, technologie, wartości niematerialne i prawne, mające na celu rozbudowę przedsiębiorstw, rozwój produktu lub usługi, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększenie skali prowadzonej działalności, zdobywanie nowych rynków zbytu,
  • wsparcie dla nowopowstałych firm – Wsparciem objęty zostanie proces rozwoju nowych firm obejmujący m.in prace nad wstępną koncepcją produktu/usługi i tworzeniem założeń modelu biznesowego; rozwój produktu/usługi, testowanie i weryfikację produktów/ usług, pomoc w poszukiwaniu klientów, odbiorców tworzonych rozwiązań, technologii,
  • wsparcie w zakresie internacjonalizacji, promocji gospodarczej Małopolski oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
  • przedsiębiorstwa mid-caps oraz small mid-caps.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Planowane rodzaje działań:

  • podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości,
  • rozwój kompetencji niezbędnych do zarządzania regionalną inteligentną specjalizacją,
  • promocja i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacji na obszarach zmarginalizowanych,
  • uzupełnienie potencjału proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • uczelnie i inne podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
  • organizacje badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje pozarządowe,
  • klastry,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • mieszkańcy Województwa Małopolskiego.

  Priorytet 2. Energetyka i środowisko

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Wsparcie na:

  • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
  • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
  • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego,
  • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła,
  • zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa małopolskiego,
  • przedsiębiorcy inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE,
  • instytucje i podmioty zainteresowane poprawą efektywności energetycznej infrastruktury mieszkaniowej i publicznej.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Wsparcie na:

  • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • rozwój lokalnych inwestycji związanych z produkcją i zarządzaniem energią w systemie społeczności energetycznej
  • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony będzie m.in. poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania:
   • energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru, słońca oraz wody wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci
   • ciepła i chłodu przy wykorzystaniu energii geotermalnej, słonecznej, pomp ciepła, biomasy z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci. Dopuszczalne jest dofinansowanie magazynów energii jako samodzielnych projektów.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy projektów:

  • budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
  • usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • budowa zakładów przetwarzania termicznego odpadów komunalnych i osadów ściekowych.