Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla pomorza zachodniego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie

  Zielone Pomorze Zachodnie

  Mobilne Pomorze Zachodnie

  Połączone Pomorze Zachodnie

  Przyjazne mieszkańcom Pomorze Zachodnie

  Aktywne Pomorze Zachodnie

  Uspołecznione Pomorze Zachodnie

  Pomoc techniczna (EFRR)

  Pomoc techniczna (EFS)

  Priorytet 1. Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz/wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy projektów:

  • wsparcie prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa i partnerstwa z ich udziałem;
  • wsparcie wdrażania wyników prac B+R;
  • wsparcie rozwoju bazy laboratoryjnej przedsiębiorstw;
  • wsparcie w zakresie prac przedwdrożeniowych, doradztwa, ochrony własności intelektualnej;
  • wsparcie rozwoju kompetencji personelu badawczego.

  Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa przedsiębiorstw;
  • partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy projektów:

  • inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw;
  • wsparcie tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw;
  • wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i obsługi inwestora;
  • promocja gospodarki regionalnej, w tym wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i promocja eksportu;
  • przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB).

  Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • Instytucje Otoczenia Biznesu;
  • klastry;
  • Samorząd Województwa;
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

  Rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Kluczowe obszary (moduły):

  • upowszechnianie działalności B+R+I;
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwoju inteligentnych specjalizacji;
  • wzrost świadomości mieszkańców na temat S3, transformacji przemysłowej i rozwoju przedsiębiorczości;
  • wsparcie rozwoju współpracy między: (1) przedsiębiorstwami, (2) przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz (3) przedsiębiorstwami, sektorem nauki, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz podmiotami sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, jak również transferu technologii;
  • wsparcie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych regionalnych w związku z wprowadzaniem nowych usług;
  • budowanie i rozwijanie kompetencji instytucji tworzących ekosystem innowacji oraz ich sieciowanie;
  • monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, rozwój regionalnego ekosystemu startupowego;
  • rozwój regionalnego ekosystemu startupowego.

  Typy beneficjentów:

  • Samorząd Województwa;
  • Instytucje Otoczenia Biznesu;
  • uczelnie;
  • klastry.

  Priorytet 2. Zielone Pomorze Zachodnie

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Typy projektów:

  • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (wraz z audytem), inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE.
   • wsparcie w formie instrumentów zwrotnych lub mieszanych.
  • projekty badawcze dotyczące efektywności energetycznej (w tym realizowane z wykorzystaniem tzw. innowacyjnych zamówień publicznych, a w szczególności zamówienia przedkomercyjne (PCP), czy też partnerstw innowacyjnych).
  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wraz z audytem), w tym mających na celu pełnienie wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej (np. budynki pasywne) w kierunku rozwiązań kompleksowych (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy wraz z instalacją urządzeń OZE). Budynki publiczne należące do JST oraz podległych im organów i jednostek organizacyjnych oraz jednostek zarządzanych (szpitale, szkoły, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego), budynki użyteczności publicznej nie związane z administracją rządową.
  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (wraz z audytem), w tym zmniejszanie zjawiska ubóstwa energetycznego, w kierunku rozwiązań kompleksowych, (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy wraz z instalacją urządzeń OZE).
   • wsparcie w formie instrumentów zwrotnych lub dotacja dla projektów zlokalizowanych na obszarze o szczególnie niekorzystnych parametrach ubóstwa energetycznego.
  • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła oraz przystosowaniem instalacji do spalania wodoru, celem transformacji w kierunku uzyskania efektywnych systemów ciepłowniczych.
   • inwestycje o mocy zamówionej nie więcej niż 5 MW.
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
   • realizacja projektów w oparciu o Masterplan energetyczny oświetlenia.
  • promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkanek i mieszkańców, i przedsiębiorców i władz publicznych, m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Projekty obejmują także wprowadzenie narzędzi do zachęcania społeczności korzystającej naprzemiennie z kilku źródeł ciepła do wyboru mniej emisyjnego źródła. Projekty polegające na kształtowaniu postaw ekologicznych będą komplementarne do projektów doradczych zdefiniowanych we właściwym krajowym programie operacyjnym.
  • budowa regionalnego systemu monitorującego jakość powietrza.
   • regionalna sieć stacji pomiarowych powinna koncentrować się na podnoszeniu świadomości publicznej i edukacji w dziedzinie efektywności energetycznej i jakości powietrza (z uwzględnieniem promocji postaw na możliwie najniższych szczeblach edukacji)

  Typy beneficjentów:

  • JST, jednostki organizacyjne JST;
  • organizacje non profit;
  • przedsiębiorstwa energetyczne (w myśl Ustawy prawo energetyczne);
  • przedsiębiorstwa (mikro i małe);
  • organizacje badawcze;
  • jednostki oświatowe;
  • klastry energetyczne;
  • spółdzielnie energetyczne;
  • wspólnoty energetyczne; wspólnoty mieszkaniowe, TBS i inne formy zarządzania komunalnymi budynkami mieszkalnymi;
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Typy projektów:

  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z ewentualnymi magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci; dopuszczalne moce energii elektrycznej:
   • wiatr: poniżej 5 MWe;
   • biomasa: poniżej 5 MWe;
   • biogaz: poniżej 0,5 MWe;
   • woda: poniżej 5 MWe;
   • promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 MWe.
    Wsparcie w formie instrumentów zwrotnych lub mieszanych.
  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła wraz z ewentualnymi magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE; dopuszczalne moce energii cieplnej:
   • biomasa: poniżej 5 MWth;
   • promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 MWth;
   • geotermia: poniżej 2 MWth;
   • biogaz: poniżej 0,5 MWth.
    Wsparcie w formie instrumentów zwrotnych lub mieszanych.
  • projekty z zakresu energii rozproszonej (np. klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne); projekty wspierające wzrost energetyki prosumenckiej, w przypadku klastrów inwestycje kompleksowe, a więc także przyłącza, źródła OZE itd. W ramach projektów możliwe będzie wsparcie na:
   • budowę i rozbudowę instalacji produkcji energii z odnawialnych źródeł wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE w zakresie wytwarzania (energia elektryczna i energia cieplna) – obowiązkowo;
   • niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe oraz wdrażanie na szerszą skalę instrumentów zarządzania popytem (DSM) – opcjonalnie.

  Przewiduje się możliwość wnoszenia udziałów do projektów polegających na budowie wspólnej infrastruktury (np. zbiorcze instalacje fotowoltaiczne oraz systemy magazynowania energii).

  • projekty z zakresu energii rozproszonej (projekty parasolowe); projekty wspierające wzrost energetyki prosumenckiej; projekty polegające na wymianie źródeł ciepła opartego o paliwa kopalne, na odnawialne źródła energii;
  • projekty badawcze dotyczące wydajności odnawialnych źródeł energii (w tym realizowane z wykorzystaniem tzw. innowacyjnych zamówień publicznych, a w szczególności zamówienia przedkomercyjne (PCP), czy też partnerstw innowacyjnych);
  • budowa/rozbudowa/modernizacja odnawialnych źródeł energii na potrzeby systemów ciepłowniczych o niewielkiej mocy wraz z magazynami ciepła w celu uzyskania statusu efektywnych systemów ciepłowniczych;
  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej wraz z ewentualnymi magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE (realizowane w formule ESCO lub innej formy partnerstwa publiczno-prywatnego); Wsparcie w formie instrumentów zwrotnych lub mieszanych (umorzenia na podstawie efektu ekologicznego).

  Typy beneficjentów:

  • JST, jednostki organizacyjne JST;
  • organizacje non profit;
  • przedsiębiorstwa energetyczne (w myśl Ustawy prawo energetyczne);
  • przedsiębiorstwa (mikro i małe);
  • organizacje badawcze;
  • klastry energetyczne;
  • wspólnoty energetyczne;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS i inne formy zarządzania komunalnymi budynkami mieszkalnymi;
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

  Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

  Typy projektów:

  • rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków zgodnie z priorytetami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – aglomeracje od 2 do 15 tys. RLM);
  • inwestycje dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych;
  • inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi;
  • inwestycje w ograniczanie strat wody do spożycia na sieciach wodociągowych;
  • inwestycje w poprawę jakości wody zdatnej do spożycia;
   • Wspierane będą inwestycje podmiotów działających w zakresie gospodarki wodnościekowej działające w celu implementacji wymagań dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • zwiększenie efektywności dostaw wody, rozwój systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody (budowa, modernizacja, rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacje uzdatniania wody);
   • Projekty realizowane na obszarach aglomeracji od 2 do 15 tys. RLM (na obszarach, gdzie funkcjonuje kanalizacja sanitarna);
  • budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody wskutek suszy lub w sytuacji, gdy infrastruktura staje się niewydolna w warunkach fal upałów lub suszy itp.;
  • inwestycje pozwalające na zmniejszenie zużycia wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórne wykorzystanie wody w gospodarce komunalnej i MŚP;
  • projekty polegające na oczyszczaniu śródlądowych wód stojących i płynących (zmniejszenie ilości odpadów niesionych przez wody do morza).
   • Typ projektu realizowany przez JST oraz organizacje pozarządowe.

  Typy beneficjentów:

  • JST;
  • podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  • przedsiębiorstwa (MŚP);
  • organizacje pozarządowe.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy projektów:

  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami; o Projekty o ograniczonej skali.
  • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK);
  • rozwijanie recyklingu odpadów (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej); o Projekty nie mające charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczące wdrażania technologii.
  • rekultywacja, w tym remediacja, terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą; o Projekty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na terenach nie należących do Skarbu Państwa.
  • zapobieganie powstawaniu odpadów; o Projekty obejmujące organizację centrów napraw, redystrybucji tekstyliów i urządzeń, banki żywności, punkty i giełdy wymiany produktów, itp.
  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne (przemysłowe, azbest, odpady medyczne).
  • transformacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach w kierunku GOZ (w tym strategie „zero waste”); o projekty realizowane przez przedsiębiorstwa lub parki przemysłowe, realizowane w oparciu o instrumenty zwrotne lub mieszane.
  • edukacja ekologiczna oraz systemy doradztwa, mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych oraz zmianę ich postaw i modeli biznesowych na zgodne z GOZ.

  Typy beneficjentów:

  • JST, jednostki organizacyjne JST;
  • przedsiębiorstwa świadczące UOIG w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
  • organizacje non profit;
  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • przedsiębiorstwa (mikro i małe);
  • parki przemysłowe;
  • organizacje badawcze;
  • zakłady opieki zdrowotnej;
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

  Priorytet 5. Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie

  Wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

  Typy projektów:

  • budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kultury przyczyniających się do włączenia społecznego.

  Planuje się zapewnienie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez:

  • prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych i o znaczeniu historycznym;
  • adaptację budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym wraz z otoczeniem w celu nadania lub rozwinięcia ich funkcji kulturalnych lub turystycznych;
  • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków; ‒ ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
  • konserwację muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia oraz zakupem wyposażenia;
  • cyfryzację zasobów kulturowych, udostępnianie zasobów kultury z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz tworzenie nowych treści cyfrowych.

  Wsparcie będzie mogło objąć:

  • tworzenie i marketing regionalnych i lokalnych marek oraz sieciowych produktów turystycznych;
  • promocję dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych;
  • wzmocnienie systemu regionalnej informacji turystycznej/ cyfryzację (np. aplikacje ułatwiające turyście poruszać się po regionie, promujące różne produkty);
  • innowacje społeczne w turystyce.

  Typy beneficjentów w zakresie działań w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego:

  • Samorząd Województwa jego jednostki organizacyjne.

  Typy beneficjentów w zakresie działań w sektorze turystyki:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST,
  • organizacje pozarządowe.