Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

   Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego

   Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego

   Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego

   Przyjazne mieszkańcom Pomorze Zachodnie

   Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego

   Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego

   Pomoc techniczna (EFRR)

   Pomoc techniczna (EFS)

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz/wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Kluczowe obszary (moduły) :

   • upowszechnianie działalności B+R+I,
   • zwiększenie podaży rozwiązań B+R poprzez granty dla interdyscyplinarnych zespołów naukowych,
   • wsparcie rozwoju współpracy między: (1) przedsiębiorstwami, (2) przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz (3) przedsiębiorstwami, sektorem nauki, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz podmiotami sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, jak również transferu technologii,
   • wsparcie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych regionalnych w związku z wprowadzeniem nowych usług (z koncentracją na klastrach, które historycznie udowodniły swoją wartość dla członków),
   • budowanie i rozwijanie kompetencji instytucji tworzących ekosystem innowacji oraz ich sieciowanie,
   • monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu,
   • rozwój regionalnego ekosystemu startupowego.

   Typy beneficjentów:

   • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym small mid caps i mid caps) i ich konsorcja,
   • organizacje badawcze,
   • jednostki naukowe,
   • instytucje badawcze,
   • szkoły wyższe,
   • podmioty tworzące ekosystem innowacji, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu, klastry,
   • Samorząd Wojewódzki,
   • konsorcja naukowo–przemysłowe,
   • centra badawczo-rozwojowe.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Typy projektów:

   • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez inwestycje,
   • innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w obszarze SSW,
   • przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB),
   • internacjonalizacja MŚP, promocja eksportu i przedsiębiorczości,
   • wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i obsługi inwestora,
   • wsparcie tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw.

   Typy beneficjentów:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
   • grupy przedsiębiorstw,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym ich konsorcja, partnerstwa),
   • klastry,
   • centra innowacji, centra transferu technologii, parki technologiczne,
   • inne podmioty tworzące ekosystem innowacji,
   • osoby fizyczne planujące założenie działalności gospodarczej,
   • mieszkanki i mieszkańcy województwa.

   Konkurs "Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

   Dofinansowanie można uzyskać na realizację kompleksowego projektu badawczo – rozwojowego składającego się z następujących modułów:

   • B+R – obejmującego koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
   • Prace przedwdrożeniowe – obejmującego koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R,
   • Zaplecze badawczo – rozwojowe – obejmującego koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów,
   • Rozwój kompetencji – obejmującego koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe,
   • Wdrożenie wyników B+R – obejmującego koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

   Daty:

   od września 2024r. do października 2024r.

   Cel projektu:

   Cel projektów odpowiada zapisom celu polityki CP 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji” . Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa
   • Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa (w tym małe spółki o średniej kapitalizacji oraz spółki o średniej kapitalizacji).

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalna kwota dotacji 5 mln PLN netto

   Wydatki kwalifikowane:

   Wartość wydatków kwalifikowanych zależna jest od realizowanych modułów w projekcie.

   1. Moduł B+R:

   badania przemysłowe:

   • 100% dla partnerów – jednostek naukowych, o ile będą one ponosiły wydatki w ramach swojej działalności niegospodarczej, tj. nie objętej zasadami pomocy publicznej,
   • 80% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
   • 75% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw;
   • 65% wydatków kwalifikowalnych dużych przedsiębiorstw;

   eksperymentalne prace rozwojowe:

   • 100% dla partnerów – jednostek naukowych, o ile będą one ponosiły wydatki w ramach swojej działalności niegospodarczej, tj. nie objętej zasadami pomocy publicznej,
   • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
   • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw;
   • 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.
   1. Moduł Prace przedwdrożeniowe:
   • 50% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
   1. Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe:
   • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
   • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.
   1. Moduł Rozwój kompetencji:
   • 50% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
   1. Moduł Wdrożenie wyników B+R:
   • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
   • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
   • 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

   Konkurs "Działanie 1.2 Małe projekty B+R"

   Typy projektów: Zakup usług badawczych w organizacji badawczej

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 31 października 2023 r.
   • Zakończenie naborów: 11 grudnia 2023r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym small mid caps i mid caps) i ich konsorcja,

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Konkurs "Działanie 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 29 września 2023 r.
   • Zakończenie naborów: 8 listopada 2023r.

   Cel projektu:

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Dla kogo:

   • mikro-, małe-, średnie- przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie udzielany na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   • 50% – średnie przedsiębiorstwa
   • 60% – mikro i małe przedsiębiorstwa

   Wydatki kwalifikowane:

   • nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
   • nabycie środków trwałych
   • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych) – pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie budżetu projektu (mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu);
   • zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że:
   • są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,
   • prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego.
   • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
   • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu oraz, że:
   • wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część raty leasingowej, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu,
   • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może być wyższa, niż rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu,
   • w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcowy termin realizacji projektu, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie
   • zakup usług szkoleniowych.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Typy projektów:

   • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (wraz z audytem), inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE,
   • działania wspierające zwiększenie efektywności energetycznej, w tym poszukiwanie nowych technologii w obszarze gospodarki niskoemisyjnej,
   • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wraz z audytem), w tym wypełniających wzorcową rolę sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej (np. budynki pasywne) w kierunku rozwiązań kompleksowych (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy wraz z instalacją urządzeń OZE); dotyczy budynków publicznych należących do JST oraz podległych im organów i jednostek organizacyjnych oraz jednostek zarządzanych przez JST (szpitale, szkoły, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego), budynki użyteczności publicznej nie związane z administracją rządową. Budowa budynków pasywnych (zapotrzebowanie na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok) jako nowych obiektów nie może naruszać zapisów Programu odnoszących się do wyłączeń i ograniczeń co do budowy niektórych typów budynków określonych w innych celach szczegółowych lub UP. Ponadto alokacja na budynki pasywne nie powinna przekraczać 3% całkowitej alokacji dla celu szczegółowego 2.1.,
   • zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wraz z audytem), w tym zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego, w kierunku rozwiązań kompleksowych, (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy wraz z instalacją urządzeń OZE),
   • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych (w tym modernizacja/rozdzielenie węzłów ciepłowniczych pod warunkiem wykazywania znaczących oszczędności energii) i chłodniczych wraz z magazynowaniem ciepła oraz przystosowaniem instalacji do spalania wodoru, celem transformacji w kierunku uzyskania efektywnych systemów ciepłowniczych,
   • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
   • promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkanek, mieszkańców, przedsiębiorców i władz publicznych, m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym efektywności energetycznej i wykorzystania OZE; projekty obejmują także wprowadzenie narzędzi do zachęcania społeczności korzystającej naprzemiennie z kilku źródeł ciepła do wyboru mniej emisyjnego źródła; projekty polegające na kształtowaniu postaw ekologicznych będą komplementarne do projektów doradczych zdefiniowanych we właściwym krajowym programie operacyjnym,
   • budowa regionalnego systemu monitorującego jakość powietrza i klimat.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa,
   • przedsiębiorstwa.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Typy projektów:

   • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, instalacje do 50 kW,
   • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej; instalacje powyżej 50 kW,
   • projekty z zakresu energii rozproszonej,
   • działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym poszukiwanie nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii,
   • projekty z zakresu wytwarzania energii z OZE mogą obejmować także niewielki komponent działań uzupełniających takich jak: magazyny energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz infrastruktura związana z przyłączeniem źródła OZE do sieci itp.,
   • dopuszcza się w ramach ww. typów projektów wsparcie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu/biometanu oraz rozwój infrastruktury z tym związanej,
   • niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE zostanie wsparte poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe, wytwarzania wodoru oraz wdrażanie na szerszą skalę instrumentów zarządzania popytem (DSM), a także stacji zasilania energią pochodzącą z OZE. Elementy uzupełniające nie mogą jednak stanowić dominującej roli w projekcie,
   • w ramach celu szczegółowego wspierane będą wyłącznie działania zgodnie z zasadą DNSH.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa,
   • przedsiębiorstwa.

   Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

   Typy projektów:

   • rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków zgodnie z priorytetami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – aglomeracje od 2 do 15 tys. RLM),
   • budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody wskutek suszy lub w sytuacji, gdy infrastruktura staje się niewydolna w warunkach fal upałów lub suszy itp.,
   • inwestycje w ograniczanie strat wody do spożycia na sieciach wodociągowych,
   • inwestycje pozwalające na zmniejszenie zużycia wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórne wykorzystanie wody w gospodarce komunalnej i MŚP,
   • w ramach celu szczegółowego wspierane będą wyłącznie działania zgodne z zasadą DNSH.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa,
   • przedsiębiorstwa.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Typy projektów:

   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,

   Projekty o ograniczonej skali.

   • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK),
   • rozwijanie recyklingu odpadów (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej),

   Projekty nie mające charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczące wdrażania technologii.

   • zapobieganie powstawaniu odpadów,

   Projekty obejmujące organizację centrów napraw, redystrybucji tekstyliów i urządzeń, punkty i giełdy wymiany produktów, itp.

   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne (przemysłowe, odpady medyczne),
   • transformacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach w kierunku GOZ (w tym strategie „zero waste”),

   Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa lub parki przemysłowe, realizowane w oparciu o instrumenty finansowe lub łączone z dotacją.

   • edukacja ekologiczna oraz systemy doradztwa, mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych oraz zmianę ich postaw i modeli biznesowych na zgodne z GOZ,
   • projekty badawcze z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (w tym realizowane z wykorzystaniem tzw. innowacyjności zamówień publicznych, a w szczególności zamówienia przedkomercyjne (PCP), czy też partnerstw innowacyjnych).

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa,
   • przedsiębiorstwa.

   Priorytet 5. Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego

   Wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

   Typy projektów:

   • budowa (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem obiektów kultury przyczyniających się do włączenia społecznego.

   Planuje się zapewnienie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez:

   • prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych i o znaczeniu historycznym,
   • adaptację budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym wraz z otoczeniem w celu nadania lub rozwinięcia ich funkcji kulturalnych lub turystycznych,
   • konserwację muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia oraz zakupem wyposażenia,
   • cyfryzację zasobów kulturowych, udostępnianie zasobów kultury z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz tworzenie nowych treści cyfrowych.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting